Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gry interkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gry interkulturowe
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Trening interkulturowy ma na celu rozwijanie i pogłębianie kompetencji interkulturowej uczestników, dzięki czemu zyskają oni przygotowywanie do funkcjonowania w szeroko rozumianym środowisku interkulturowym.

Uczestnicy będą mieli okazję wypracować umiejętność postrzegania siebie oraz innych w oparciu o wiedzę z zakresu uwarunkowań kulturowych oraz kompetencji komunikacyjnej, świadomość czynników wpływających na odbiór innych kultur, wartości i zachowań, a także umiejętność dostosowywania własnych reakcji oraz działań w sytuacjach kontaktów interkulturowych.

Tematyka zajęć będzie obejmowała zagadnienia z zakresu antropologii i socjologii kultury, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej oraz komunikacji międzykulturowej. Zajęcia będą łączyły w sobie elementy wiedzy teoretycznej oraz praktyczne ćwiczenia interaktywne, z zastosowaniem różnorodnych technik właściwych dla treningu interkulturowego.

Pełny opis:

Przedmiot Trening interkulturowy ma na celu rozwijanie i pogłębianie kompetencji interkulturowej uczestników, dzięki czemu zyskają oni przygotowywanie do funkcjonowania w szeroko rozumianym środowisku interkulturowym. Kompetencja interkulturowa będzie rozumiana jako zdolność postrzegania odmienności innych kultur z poszanowaniem kluczowych dla nich wartości, jak również umiejętność adekwatnych zachowań komunikacyjnych w sytuacjach interakcji z przedstawicielami innych kultur.

Trening interkulturowy będzie przebiegał w trzech głównych obszarach: kognitywnym, emocjonalnym i behawioralnym. Uczestnicy będą mieli okazję wypracować umiejętność postrzegania siebie oraz innych w oparciu o wiedzę z zakresu uwarunkowań kulturowych oraz kompetencji komunikacyjnej. Będą temu służyły teoretyczne fragmenty zajęć dotyczące definicji oraz modeli pojęcia kultury, analiza przykładów konkretnych kultur w ujęciu emicznym i etycznym, case studies, czy analiza własnej gotowości do podjęcia działań o charakterze interkulturowym. Uczestnicy będą pogłębiać świadomość czynników wpływających na odbiór innych kultur, wartości i zachowań, takich jak stereotypy czy uprzedzenia, a przy tym nabywać umiejętności zmiany swoich własnych nastawień. Aktywny udział w grach symulacyjnych, interaktywnych, ćwiczeniach typu role-plays i dyskusjach pomoże uczestnikom wypracować umiejętności doboru własnych reakcji oraz działań w sytuacjach kontaktów interkulturowych.

Tematyka zajęć będzie obejmowała zagadnienia z zakresu antropologii i socjologii kultury, komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej oraz komunikacji międzykulturowej. Zajęcia będą łączyły w sobie elementy wiedzy teoretycznej oraz praktyczne ćwiczenia interaktywne, z zastosowaniem różnorodnych technik właściwych dla treningu interkulturowego, takich jak dyskusje, prezentacje, symulacje, role-plays, quizy, analiza tekstów pisanych oraz nagrań video związanych z tematyką zajęć, a nawet rzeczywisty kontakt z przedstawicielami wybranej kultury.

Literatura:

• Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997) (red.) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka;

• Barłóg, C. (2209) “Funkcja gier w treningach interkulturowych”, Homo Ludens;

• Goffman, E. (2007) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;

• Gudykunst W.B., Hammer M.R. (1983)(red.) Basic training design: Approaches to intercultural training, w: Landis D., Brislin R.W. (red.), Handbook of Intercultural Training, Volume I: Issues in Theory and Design, New York, s. 118–154;

• Gudykunst, W. B. (2002) Bridging Differences. Effective Intergroup Communication, Thousands Oaks: Sage Publications;

• Gudykunst, W.B., Ting-Toomey, S., Chua, E. (1988) Culture and interpersonal communication, Newbury Park: SAGE Publications;

• Mackiewicz, M. (2010) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyższa Szkoła Bankowa;

• Mindess, A. (1999) Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters. Intercultural Press;

• Mucha, J. (1999) (red.)Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa: Oficyna Naukowa;

• Spencer-Oatey, H., Franklin, P. (2009) Intercultural Interaction. A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication , Palgrave MacMillan;

• Wieseman, R.L., Koester, J. (1993) (red.) Intercultural Communication competence, International and intercultural communication annual, Volume XVII, Newbury Park: SAGE Publications.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- będzie wykazywał znacznie większą wrażliwość na odmienność kulturową oraz empatię wobec przedstawicieli innych kultur

- będzie posiadał umiejętności zmiany perspektywy wobec zjawisk i zachowań społecznych znanych z własnej kultury

- będzie posiadał znajomość nowych wzorców zachowań komunikacyjnych i umiejętność zastosowania ich w praktyce

- będzie wykazywał większą otwartość na zachowania komunikacyjne wynikające z odmienności kulturowej i tolerancję dla nich

- będzie posiadał umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z komunikacją w sytuacjach kontaktu międzykulturowego

- będzie posiadał uporządkowaną, pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie praktyk komunikacyjnych

- będzie znał zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu i semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych

- wykorzystując różne źródła będzie potrafił wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- będzie potrafił właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów komunikacyjnych i dyskursywnych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze

- będzie posiadał umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursy i badań nad komunikacją.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywny udział w zajęciach, wykonywanie zadań wyznaczanych w trakcie trwania kursu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.