University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Models of Discourse Analysis

General data

Course ID: 3502-JIS-3-1 Erasmus code / ISCED: 14.2 / (0314) Sociology and cultural studies
Course title: Models of Discourse Analysis Name in Polish: Modele analizy dyskursu II
Organizational unit: Faculty of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) "Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem, 8 dodatkowych miejsc jest przeznaczonych dla studentów z Instytutu Socjologii"

Short description:

The lecture presents relations between discourse analysis and the problems of social sciences and cultural sciences. Its aim is to introduce main models of sociologically oriented discourse analysis. Their presentation will be based on the analysis of connections between language, society and culture. Discourse will be discussed as the use of natural language – text and speech. Discourse as the language use is simultaneously communication and interaction, which imply social cognition, knowledge and power. Research on discourse in the sociology of everyday life will be presented – motive talk, conversation analysis, as well as analysis of organizational discourse and public discourse. The development of studies on communicative practices will be presented from ethnography of speaking to contemporary cultural discourse analysis. Pragmatic, semantic and rhetorical methods of discourse analysis will be discussed.

Full description:

The lecture presents relations between discourse analysis and the problems of social sciences and cultural sciences. Its aim is to introduce main models of sociologically oriented discourse analysis. Their presentation will be based on the analysis of connections between language, society and culture. Discourse will be discussed as the use of natural language – text and speech. Discourse as language use is simultaneously communication and interaction, which imply social cognition, knowledge and power. Research on discourse in the sociology of everyday life will be presented – motive talk, conversation analysis, as well as analysis of organizational discourse and public discourse. The connections between the narratological approach in discourse analysis and biographical methods in sociology will be shown. The development of studies on communicative practices will be presented from ethnography of speaking to contemporary cultural discourse analysis. Pragmatic, semantic and rhetorical methods of discourse analysis will be discussed. Given the importance of the dramaturgical model in the analysis of social communication, the dramaturgical pentad will be analysed. The place of discourse in the social and cultural reality will be shown.

Bibliography:

1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, in: T. A. van Dijk (ed.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe 1. Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 214-241.

2. Goddard C., A. Wierzbicka, Discourse and Culture, w: T.A. van Dijk (red.), Discourse as Social Interaction, London 2000: SAGE, s. 231-257.

3. Grimstadt K. A., What Europe Means for Poland: The front-page coverage of Independence Day in Gazeta Wyborcza 1989-2009, w: Ljiljana Saric i in., Transforming National Holidays. Identity Discourse in the West and South Slavic countries, 1985-2010, Amsterdam 2012: Benjamins Press, s. 271-295.

4. Grove T. G., Porządkowanie rozmowy: relacje społeczne, w: Krystyna Skarżyńska (red.) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Warszawa 2000: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 306-319.

5. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 189-207.

6. Hałas E., The Multiple Symbolism of 3 May in Poland after the Fall of Communism, w: Ljiljana Saric i in., Transforming National Holidays. Identity Discourse in the West and South Slavic countries, 1985-2010, Amsterdam 2012: Benjamins Press, s.81-100.

7. Howarth D., Dyskurs, Warszawa 2008: Oficyna Naukowa, s. 11-32.

8. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007: Wydawnictwo Trio, s. 11-58.

9. Schutze F., Analiza biograficzna. Ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, część II, w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Kraków 2012: NOMOS, s. 229-278.

10. Tannen D., Asymetrie: on swoje – ona swoje, w: Krystyna Skarżyńska (red.) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Warszawa 2000: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 306-319.

11. Van Dijk T.A., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-44.

12. White H., Catastrophe, Communal Memory and Mythic Discourse: The Uses of Myth in the Reconstruction of Society, w: b. Strath (red.), Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond, Bruxelle 2000: Peter Lang, s. 49-74.

Learning outcomes:

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa, analizy dyskursu i semiotyki społecznej.

K_W03 Zna terminologię z zakresu językoznawstwa, analizy dyskursu i semiotyki społecznej na poziomie rozszerzonym.

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej z szeroko pojętą humanistyką oraz z naukami społecznymi, w zakresie pozwalającym na integrowanie perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych.

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu i semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych.

K_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o specyfice nauk społecznych - zwłaszcza socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną, o ich miejscu w systemie nauk i relacjach z naukami humanistycznymi, zwłaszcza z lingwistyką.

Assessment methods and assessment criteria:

Participation in the lecture, knowledge of literature, exam.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.