Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikt - dyskryminacja - mowa nienawiści

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikt - dyskryminacja - mowa nienawiści
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie roli procesów komunikacyjnych w powstawaniu, przebiegu i wygaszaniu konfliktów społecznych. Poprzez analizę wybranych studiów przypadków ukazane zostaną podstawowe mechanizmy mobilizacji i demobilizacji społecznej oraz dyskurs jako działanie społeczne, które służy reprodukowaniu relacji władzy i dominacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie roli procesów komunikacyjnych w powstawaniu, przebiegu i wygaszaniu konfliktów społecznych. Poprzez analizę wybranych studiów przypadków ukazane zostaną podstawowe mechanizmy mobilizacji i demobilizacji społecznej oraz dyskurs jako działanie społeczne, które służy reprodukowaniu relacji władzy i dominacji.

Pogłębieniu analizy poszczególnych przypadków będą służyły wybrane współczesne teorie socjologiczne, w tym zwłaszcza takich autorów, jak: T. van Dijk, M. Foucault, R. Collins, P. Bourdieu, E. Laclau, Ch. Mouffe, M. Mann, R. Wodak.

Ważnym celem zajęć jest wyrobienie zdolności postrzegania języka jako narzędzia władzy i dominacji. Dzięki temu w ramach kursu zgłębić będzie można proces dyskursywnej produkcji i reprodukcji bytów społecznych. W tym zakresie podstawą analiz będzie przede wszystkim krytyczna szkoła analizy dyskursu. Osobna uwaga poświęcona zostanie diagnozowaniu i opisowi cech przekazów w dyskursie publicznym oraz długofalowych tendencji w obszarze komunikacji publicznej.

Przedmiotem analizy będą bardzo różne typy konfliktów – od tych związanych z codziennymi interakcjami po ludobójstwa. Zbadane zostaną nie tylko realne mechanizmy konfliktowe, ale również dyskursywne reprezentacje konfliktów i związana z nimi polityka pamięci.

Ważnym elementem kursu będzie ukazanie znaczenia ram prawno-instytucjonalnych procesów konfliktowych (aktów prawa krajowego i międzynarodowego oraz instytucji dbających o ład i pokój (krajowych i międzynarodowych).

Literatura:

R. Collins, Violence. A Micro-Sociological Theory; M. Billig, Ideology and Opinions. Studies in Rhetorical Psychology; P. Bourdieu, Language and Symbolic Power; T. van Dijk, Elite Discourse and Racism; T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces; A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa; A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej; A. Horoltes (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii; B. Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0; L. Thiesmeyer, Introduction. Silencing in Discourse; R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych; M. Kurowski, Technologie komunikacji a opinia publiczna; J.D. Dower, War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War; A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide; R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective; M.I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku; L.S. Newman, R. Erber (red.), Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu; S.J. Kaufman, Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War; T. Scheff, Bloody Revenge. Emotions, Nationalism, and War.

Efekty uczenia się:

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz

specjalistycznej.

K_W03 Zna terminologię z zakresu językoznawstwa, analizy dyskursu i semiotyki społecznej na poziomie

rozszerzonym

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie praktyk komunikacyjnych.

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu i

semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące

w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, w tym o aspektach komunikacyjnych

i dyskursywnych ich funkcjonowania.

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i

sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych.

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi

społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K_W16 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych.

K_W20 Ma pogłębioną wiedzę na temat historycznych przemian struktur, instytucji oraz więzi społecznych,

wypracowaną w obszarze badań nad komunikacją społeczną oraz socjologicznej analizy dyskursu.

K_U07 Posiada umiejętność argumentacji i perswazji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz opinii

innych aktorów społecznych. Potrafi formułować wnioski oraz syntetyczne podsumowania.

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod

kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

K_U14 Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz

proponować możliwe rozwiązania.

K_U15 Umie identyfikować i analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie oraz neutralizacja

konfliktów

K_K02 Jest gotowy do podjęcia pracy wymagającej wiedzy z zakresu języka komunikacji publicznej,

specjalistycznej, międzykulturowej; znajomości wybranego języka obcego oraz wiedzy o

współczesnych procesach społecznych i politycznych.

K_K04 Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, wykazuje empatię oraz

zrozumieniem dla inności.

K_K07 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego z językiem i

komunikacją w różnych obszarach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek konieczny zaliczenia: obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze – w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze).

Składowe oceny końcowej:

• Wygłoszenie referatu na podstawie wskazanej lektury – 25%

• Aktywność na zajęciach (merytoryczny udział w dyskusji) – 25%

• Egzamin ustny – 50%

Student wygłaszając referat ujawnia zdolność do krytycznej analizy tekstu, powiązania nowych informacji z posiadaną wiedzą oraz syntezy i prezentacji głównych tez i danych zawartych w tekście.

Student uczestnicząc w dyskusji ujawnia:

• wiedzę (zdobytą dzięki lekturze wskazanej obowiązkowej literatury oraz ogólnej erudycji),

• kompetencję argumentowania za i przeciw prezentowanym w debacie stanowiskom,

• postawy wobec opisywanych zjawisk i projektów sanacji sytuacji społecznej.

Egzamin ustny na podstawie lektur obowiązkowych, wygłoszonych referatów oraz dyskusji na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.