University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Conflict - Discrimination - Hate Speech

General data

Course ID: 3502-JIS-5
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Conflict - Discrimination - Hate Speech
Name in Polish: Konflikt - dyskryminacja - mowa nienawiści
Organizational unit: Faculty of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. konwersatoria 30 h (semestr zimowy)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest ukazanie roli procesów komunikacyjnych w powstawaniu, przebiegu i wygaszaniu konfliktów społecznych. Poprzez analizę wybranych studiów przypadków ukazane zostaną podstawowe mechanizmy mobilizacji i demobilizacji społecznej oraz dyskurs jako działanie społeczne, które służy reprodukowaniu relacji władzy i dominacji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest ukazanie roli procesów komunikacyjnych w powstawaniu, przebiegu i wygaszaniu konfliktów społecznych. Poprzez analizę wybranych studiów przypadków ukazane zostaną podstawowe mechanizmy mobilizacji i demobilizacji społecznej oraz dyskurs jako działanie społeczne, które służy reprodukowaniu relacji władzy i dominacji.

Pogłębieniu analizy poszczególnych przypadków będą służyły wybrane współczesne teorie socjologiczne, w tym zwłaszcza takich autorów, jak: T. van Dijk, M. Foucault, R. Collins, P. Bourdieu, E. Laclau, Ch. Mouffe, M. Mann, R. Wodak.

Ważnym celem zajęć jest wyrobienie zdolności postrzegania języka jako narzędzia władzy i dominacji. Dzięki temu w ramach kursu zgłębić będzie można proces dyskursywnej produkcji i reprodukcji bytów społecznych. W tym zakresie podstawą analiz będzie przede wszystkim krytyczna szkoła analizy dyskursu. Osobna uwaga poświęcona zostanie diagnozowaniu i opisowi cech przekazów w dyskursie publicznym oraz długofalowych tendencji w obszarze komunikacji publicznej.

Przedmiotem analizy będą bardzo różne typy konfliktów – od tych związanych z codziennymi interakcjami po ludobójstwa. Zbadane zostaną nie tylko realne mechanizmy konfliktowe, ale również dyskursywne reprezentacje konfliktów i związana z nimi polityka pamięci.

Ważnym elementem kursu będzie ukazanie znaczenia ram prawno-instytucjonalnych procesów konfliktowych (aktów prawa krajowego i międzynarodowego oraz instytucji dbających o ład i pokój (krajowych i międzynarodowych).

Bibliography: (in Polish)

R. Collins, Violence. A Micro-Sociological Theory; M. Billig, Ideology and Opinions. Studies in Rhetorical Psychology; P. Bourdieu, Language and Symbolic Power; T. van Dijk, Elite Discourse and Racism; T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces; A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa; A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej; A. Horoltes (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii; B. Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0; L. Thiesmeyer, Introduction. Silencing in Discourse; R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych; M. Kurowski, Technologie komunikacji a opinia publiczna; J.D. Dower, War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War; A.L. Hinton (red.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide; R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective; M.I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku; L.S. Newman, R. Erber (red.), Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu; S.J. Kaufman, Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War; T. Scheff, Bloody Revenge. Emotions, Nationalism, and War.

Learning outcomes: (in Polish)

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz

specjalistycznej.

K_W03 Zna terminologię z zakresu językoznawstwa, analizy dyskursu i semiotyki społecznej na poziomie

rozszerzonym

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie praktyk komunikacyjnych.

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu i

semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące

w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, w tym o aspektach komunikacyjnych

i dyskursywnych ich funkcjonowania.

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i

sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych.

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi

społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K_W16 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych.

K_W20 Ma pogłębioną wiedzę na temat historycznych przemian struktur, instytucji oraz więzi społecznych,

wypracowaną w obszarze badań nad komunikacją społeczną oraz socjologicznej analizy dyskursu.

K_U07 Posiada umiejętność argumentacji i perswazji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz opinii

innych aktorów społecznych. Potrafi formułować wnioski oraz syntetyczne podsumowania.

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod

kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

K_U14 Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz

proponować możliwe rozwiązania.

K_U15 Umie identyfikować i analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie oraz neutralizacja

konfliktów

K_K02 Jest gotowy do podjęcia pracy wymagającej wiedzy z zakresu języka komunikacji publicznej,

specjalistycznej, międzykulturowej; znajomości wybranego języka obcego oraz wiedzy o

współczesnych procesach społecznych i politycznych.

K_K04 Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, wykazuje empatię oraz

zrozumieniem dla inności.

K_K07 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego z językiem i

komunikacją w różnych obszarach społecznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek konieczny zaliczenia: obecność na zajęciach (do dwóch nieobecności w semestrze – w tym zwolnienia lekarskie; nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze).

Składowe oceny końcowej:

• Wygłoszenie referatu na podstawie wskazanej lektury – 25%

• Aktywność na zajęciach (merytoryczny udział w dyskusji) – 25%

• Egzamin ustny – 50%

Student wygłaszając referat ujawnia zdolność do krytycznej analizy tekstu, powiązania nowych informacji z posiadaną wiedzą oraz syntezy i prezentacji głównych tez i danych zawartych w tekście.

Student uczestnicząc w dyskusji ujawnia:

• wiedzę (zdobytą dzięki lekturze wskazanej obowiązkowej literatury oraz ogólnej erudycji),

• kompetencję argumentowania za i przeciw prezentowanym w debacie stanowiskom,

• postawy wobec opisywanych zjawisk i projektów sanacji sytuacji społecznej.

Egzamin ustny na podstawie lektur obowiązkowych, wygłoszonych referatów oraz dyskusji na zajęciach.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)