University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethnographic Research

General data

Course ID: 3502-JIS-8
Erasmus code / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ethnographic Research
Name in Polish: Badania etnograficzne
Organizational unit: Faculty of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. ćwiczenia 30 h (semestr zimowy)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Preliminary knowledge of methodology of qualitative social research; ability to understand and apply basic sociological concepts and theories.

Mode:

Remote learning

Short description:

The aim of the course is to acquaint students with the specif-ics of ethnographic research. The tools enabling ethnographic research will be discussed, as well methods of analysis of eth-nographic data. The course has a workshop character: it com-bines a discussion of selected theoretical and methodological problems based on the literature with work on empirical ma-terial collected by the participants. During the course, stu-dents will plan and implement their own research projects and will develop their ethnographic writing workshop.

Full description:

The aim of the course is to acquaint students with the specif-ics of ethnographic research. The tools enabling ethnographic research will be discussed as well as epistemological basics and consequences of various research approaches. During the course participants will learn the basics of ethnographic re-search methodology and the spectrum of issues which can be analysed with their assistance. Different research situations such as communication situations will be discussed. In addi-tion, the methods of data analysis appropriate for ethnography will be presented. Ethical and political issues related to field research and publication of research results will also be de-bated.

The course has a workshop character: it combines the discus-sion of selected theoretical and methodological problems based on the literature with the work on empirical material collected by the participants. During the course, participants will plan and implement their own research projects and will improve their ethnographic and writing skills.

.

Bibliography:

Angrosino Michael (2010), Badania etnograficzne i obserwa-cyjne, rozdz. 5: W stronę obserwacji, str. 105-125.

Bossak-Herbst (2018) „Etnograficzny portret publiczności warszawskich wyścigów konnych” Czasopismo w: Przegląd Socjologii Jakościowej, tom: XIV, Zeszyt: 2, str. 6-29.

Clark-Ibanez Marisol (2011), Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficznego, w: Fotografia w dzia-łaniu. Antologia, str. 39-66.

Drozdowski Rafał i in., (2012), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto. Fragmenty: str. 7-14 i 57-96.

Geertz Clifford (1999), Anty-antyrelatywizm W: M. Buchow-ski (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna.

Goffman Erving (2006), Porządek interakcyjny, w: A. Jasiń-ska-Kania et al., Współczesne teorie socjologiczne, fragmen-ty.

Goffman Erving (2006), Zaangażowanie i wyobcowanie, w: Rytuał interakcyjny, fragmenty.

Harris Marvin (1964), The Nature of Cultural Things, frag-menty.

Hammersley Paul, Atkinson Martyn (2000) Metody badań terenowych, fragmenty.

Konecki Krzysztof (2010) W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych w: Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko (red.) Kultury, sub-kultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, s. 17- 37.

Kozinets Robert (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, fragmenty.

Kvale Steinar (2010), Prowadzenie wywiadów, str. 41-57, 118-134, 167-192.

Lofland John i in. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, wybrane fragmenty.

Malinowski Bronisław (1958), Mit w psychologii ludów pier-wotnych (fragmenty), w: Szkice z teorii kultury, str. 471-486 i 486-501.

Nowicka Ewa Witkowski Maciej (2018) Cygan czy Rom? Antropologiczna interpretacja sporu o słowa, Studia Socjolo-giczne, 3 (230).

Learning outcomes: (in Polish)

K_W17 Zna wybrane metody i narzędzia opisu z zakresu ba-dań nad komunikacją społeczną oraz z zakresu socjologicznej analizy dyskursu.

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, se-lekcjonować, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U12 Potrafi wskazać i uwzględniać w swoim działaniu normy i zasady etyki zawodowej

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zja-wisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i ba-dań nad komunikacją

K_U17 Potrafi używać języka pisanego we własnych tek-stach, kontrolując ich wpływ na odbiorcę

K_K04 Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych krę-gów kulturowych, wykazuje empatię oraz zrozumienie dla inności

K_K05 Reaguje adekwatnie w sytuacjach kryzysowych wyni-kających z nieporozumień językowych i komunikacyjnych na tle kulturowym

K_K06 Jest gotowy do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Assessment methods and assessment criteria:

The final grade consists of:

50%: preparation for classes, including:

- knowledge of lectures and active participation in discus-sions;

- collection of empirical data and active participation in their analysis during classes;

50%: realization of own research project: planning and carry-ing out a communication study in a chosen social situation, preparation of a research report.

A maximum of two absences are allowed.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)