Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakościowa i ilościowa analiza treści

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-9 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Jakościowa i ilościowa analiza treści
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Fak. ćwiczenia 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do metodologii jakościowej i ilościowej analizy treści. Kurs składa się z trzech części: w pierwszej części (teoretycznej) zostaną przedstawione założenia teoretyczne leżące u podłoża analizy treści oraz zróżnicowanie typów analizy treści. W drugiej części zajęć omówione zostaną podstawowe elementy metodologii analizy treści z naciskiem na pytania o to, kiedy można ją stosować, jak dobierać dane do analizy, co jest jednostką analizy. Dodatkowo, przyjrzymy się różnym strategiom prowadzenia analizy treści. W części trzeciej uczestnicy zajęć przejdą kolejne kroki procesu analizy z wykorzystaniem programu Atlas.ti: 1) przygotowanie planu badania; 2) sprecyzowanie pytań badawczych; 3) przygotowanie klucza kodowego; 4) proces kodowania w Atlas.ti; 5) analiza zakodowanego materiału; 6) prezentacja wyników.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do metodologii analizy treści. Zajęcia składają się z części teoretycznej – wprowadzającej w założenia i metodologię analizy treści oraz warsztatowej – w ramach której każdy uczestnik przeprowadzi własną analizę, samodzielnie pracując z programem Atlas.ti i uwzględniając przy tym założenia metodologiczne poznane w pierwszej części zajęć.

W części teoretycznej przedyskutujemy podstawowe założenia analizy treści i przyjrzymy się jej dwóm podstawowym typom: analizie jakościowej i ilościowej. Dowiemy się również, jak można połączyć w procesie badawczym podejście jakościowe i ilościowe. Główna część zajęć będzie poświęcona na omówienie metodologii wspomaganej komputerowo analizy treści tj.: wybór tematów badawczych, dobór danych do analizy i problem reprezentatywności, tworzenie klucza kodowego oraz praca z kodami.

W części warsztatowej uczestnicy zajęć przejdą przez kolejne kroki procesu analizy przy użyciu programu Atlas.ti, realizując wybrany projekt badawczy: 1) przygotowanie planu badania; 2) sprecyzowanie pytań badawczych; 3) przygotowanie klucza kodowego; 4) proces kodowania w Atlas.ti; 5) analiza zakodowanego materiału za pomocą narzędzi analitycznych dostępnych w programie Atlas.ti; 6) prezentacja wyników.

Literatura:

Braun, V, and V. Clarke. 2006. Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology (3), 77-101.

Friese, S. 2016. CAQDAS and Grounded Theory Analysis, MMG Working Paper 16/07.

Friese, S. 2019. Qualitative Data Analysis with Atlas.ti, Third Edition. Wyd. Sage, London.

Friese, S., J. Soratto, and D. Pires. 2018 Carrying out a computer-aided thematic content analysis with Atlas.ti, MMG Working Paper 18/02.

Palska H. 1999. Badacz społeczny wobec tekstu. Niektóre problemy analizy jakościowej w socjologii i teorii literatury, w: Domański H., Lutyńska K., Rostocki W., Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Rapley T. 2010, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman D. 2008, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

K_W07 Zna zaawansowane metody wypracowane przez językoznawstwo, lingwistyczną analizę dyskursu i semiotykę społeczną, pozwalające problematyzować, analizować i interpretować zjawiska zachodzące w dziedzinie kultury, komunikacji międzyludzkiej i dyskursów społecznych

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i

sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K_W17 Zna wybrane metody i narzędzia opisu z zakresu badań nad komunikacją społeczną oraz z zakresu socjologicznej analizy dyskursu.

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych

K_U10 Posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną, potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski.

K_U13 Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy z dziedziny socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją; potrafi krytycznie oceniać jej przydatność i skuteczność

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny

tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją.

K_U20 Potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych,

korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_U21 Potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych,

korzystając z jego zaawansowanych funkcji.

Metody i kryteria oceniania:

raport, prezentacja

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.