Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt badawczy - perspektywa lingwistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-ILS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt badawczy - perspektywa lingwistyczna
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Fak. ćwiczenia 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie zespołowego projektu badawczego w dziedzinie językoznawczej. Zadaniem studentów jest wybranie – w konsultacji z prowadzącym zajęcia – tematu projektu, a następnie jego systematyczna realizacja w ramach zaplanowanych zadań cząstkowych i według przydzielonych wykonawcom projektu funkcji. Prowadzący zajęcia pełni rolę moderatora i wspiera wykonawców projektu od strony merytorycznej; studenci mogą wybrać lidera grupy oraz wykonawców poszczególnych zadań.

Prace badawcze są prowadzone indywidualnie i w podgrupach; wyniki zadań składowych są omawiane wspólnie przez grupę oraz prowadzącego zajęcia podczas dyskusji na forum zajęć.

Efektem końcowym jest raport z zespołowego projektu badawczego przedstawiany na ostatnich zajęciach w semestrze.

Pełny opis:

Celem kursu jest przygotowanie zespołowego projektu badawczego w dziedzinie językoznawczej i kulturoznawczej. Zadaniem studentów jest wybranie – w konsultacji z prowadzącym zajęcia – tematu projektu, a następnie jego

systematyczna realizacja w ramach zaplanowanych zadań cząstkowych i według przydzielonych wykonawcom projektu funkcji. Prowadzący zajęcia pełni rolę moderatora i wspiera wykonawców projektu od strony merytorycznej; studenci wybierają kierownika grupy oraz wykonawców poszczególnych zadań. Prace badawcze są prowadzone indywidualnie i ew. w małych podgrupach; wyniki zadań

składowych są omawiane wspólnie przez grupę oraz prowadzącego zajęcia podczas dyskusji na forum zajęć praktycznych. Efektem końcowym jest raport z zespołowego projektu badawczego przedstawiany pod koniec semestru na forum zajęć praktycznych. W miarę możliwości przeprowadzony zostanie projekt możliwy do zrealizowania w praktyce. W takim przypadku jego implementacja i raport z niej również podlegają ocenie.

W ramach zespołowego projektu badawczego są przewidziane następujące etapy pracy:

1. wybór tematu projektu badawczego

2. podział ról między wykonawcami projektu

3. gromadzenie materiału empirycznego (jeśli dotyczy)

4. wybór literatury przedmiotu

5. wybór metody analizy i narzędzi realizacji projektu

6. przygotowanie harmonogramu działań i sposobu realizacji projektu (jeśli dotyczy)

7. przygotowanie scenariusza (jeśli dotyczy)

8. praca na materiale empirycznym (lub implementacja praktyczna)

9. opracowanie wyników

10. prezentacja wyników

11. przygotowanie raportu z zespołowego projektu badawczego

12. dyskusja nt. możliwości dalszej pracy nad tematem / wykorzystania tematu

Literatura:

wybór literatury – według wybranego projektu badawczego

Prowadzący zajęcia udostępnia wybrane fragmenty literatury na platformie Moodle.

Przykładowe źródła modeli analitycznych:

Goddard, Angela (1998) The language of advertising. London/New York: Routledge.

Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (2001). Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold.

Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (2006) Reading Images. The Grammar of Visual Design. London/New York: Routledge.

Machin, David (2016) Introduction to Multimodal Analysis. London/New York: Bloomsbury.

Efekty uczenia się:

Absolwent

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnej i grupowej.

K_W16 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych.

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej, obejmujące analizę i syntezę stanowisk teoretycznych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swych umiejętności i kierowania własną karierą zawodową.

K_U05 Potrafi wykorzystywać dorobek współczesnego językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej w celu krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury, nurtów intelektualnych i ideowych.

K_U07 Posiada umiejętność argumentacji i perswazji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz opinii innych aktorów społecznych. Potrafi formułować wnioski oraz syntetyczne podsumowania.

K_U19 Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym dla poziomu B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami.

K_K03 Jest gotowy do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role; jest gotowy do stosowania właściwych środków komunikacji do określonych działań.

K_K06 Jest gotowy do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K_K08 Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych.

K_K11 Jest gotowy do poszukiwania nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

K_K12 Jest gotowy do samodzielnego wyznaczania kierunku własnego rozwoju i dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

obecność na zajęciach, aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań oraz przydzielonej roli w zespole badawczym, znajomość literatury przedmiotu, udział w dyskusjach, dwie prezentacje cząstkowe, raport końcowy z ZPB

Kryteria:

Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Jeśli student ma więcej niż dwie nieobecności, łącznie z usprawiedliwionymi, powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć, na których był nieobecny, i zaliczyć ten materiał przed zakończeniem semestru. Jeśli nieobecności jest więcej niż 50%, stanowi to podstawę do niezaliczenia przedmiotu w

świetle Regulaminu Studiów.

Ocena końcowa jest sumą części składowych, o następującej wadze:

prezentacja 1: 0-10%

prezentacja 2: 0-10%

część teoretyczno-przeglądowa raportu końcowego: 0-30%

część empiryczna raportu końcowego: 0-50%

Ocena końcowa:

99%-100 - 5!

98% - 91% - 5

90% - 86% - 4,5

85% - 76% - 4

75% - 71% - 3,5

70% - 60% - 3

poniżej 60% - 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.