University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Zespołowy projekt badawczy - perspektywa socjologiczna

General data

Course ID: 3502-JIS-SC Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Zespołowy projekt badawczy - perspektywa socjologiczna
Organizational unit: Faculty of Sociology
Course groups: (in Polish) Fak. ćwiczenia 30 h (semestr letni)
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest: 1) przybliżenie studentom zróżnicowanych sposobów opisywania i analizowania rzeczywistości społecznej (ze sfery życia rodzinnego i obyczajowości) z perspektywy socjologicznej = omówienie przykładów badań jakościowych oraz badań skupionych na analizie dyskursu; 2) zapoznanie studentów z jedną z podstawowych metod prowadzenia badań jakościowych: pogłębionym wywiadem indywidualnym + realizacja wywiadów przez studentów; 3) zapoznanie studentów z metodologią analizy materiału empirycznego zebranego podczas badania prowadzonego metodą wywiadów rodzinnych + analiza przeprowadzona przez studentów; 4) ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest: 1) przybliżenie studentom zróżnicowanych sposobów opisywania i analizowania rzeczywistości społecznej (ze sfery życia rodzinnego i obyczajowości) z perspektywy socjologicznej = omówienie przykładów badań jakościowych oraz badań skupionych na analizie dyskursu; 2) zapoznanie studentów z jedną z podstawowych metod prowadzenia badań jakościowych: pogłębionym wywiadem indywidualnym + realizacja wywiadów przez studentów; 3) zapoznanie studentów z metodologią analizy materiału empirycznego zebranego podczas badania prowadzonego metodą wywiadów rodzinnych + analiza przeprowadzona przez studentów; 4) ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej.

W ramach zajęć studenci, pracując samodzielnie przeprowadzą jeden poglębiony wywiad indysidualny oraz pracując w zespołach, przeprowadzą analizę materiału empirycznego zebranego podczas badań realizowanych metodą wywiadów rodzinnych (studentom zostaną udostępnione transkrypcje wywiadów przeprowadzonych w ramach grantu NCN OPUS „Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach - rekonstrukcja codzienności”, którego jestem kierownikiem.

Bibliography: (in Polish)

Hanna Bojar. 1991. Rodzina i życie rodzinne. (w:) Mirosława Marody (red.) Co nam zostało z tych lat … Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Wydawnictwo Aneks

Witold Szabłowski, Izabela Meyza. 2011. Nasz mały PRL. Pół roku w M-3 z trwałą, wąsami i maluchem. Kraków: Znak, Kraków (fragment)

Svetlana Gutkowa. 2012. rozdział 5: Wywiad w badaniach jakościowych. (w:) Dariusz Jemielniak (red.) Badania jakościowe - metody i narzędzia (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. strony 111-130

Sylwia Urbańska. 2015. rozdział: Strategie reperowania tożsamości. (w:) Matka Polska na odległość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Mariola Bieńko, Anna Kwak, Magdalena Rosochacka-Gmitrzak. 2017. Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Steinar Kvale. rozdział 9. Analiza wywiadów. (w:) Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Filip Schmidt. 2015. Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesie indywidualizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Eva Illouz. 2015. Hardkorowy romans. Pięćdziesiąt twarzy Greya, bestsellery i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Learning outcomes: (in Polish)

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o związkach językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki

społecznej z szeroko pojętą humanistyką oraz z naukami społecznymi, w zakresie pozwalającym na

integrowanie perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych.

K_W16 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych.

K_W17 Zna wybrane metody i narzędzia opisu z zakresu badań nad komunikacją społeczną oraz z zakresu

socjologicznej analizy dyskursu.

K_U01 Wykorzystując różne źródła potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i integrować

informacje dotyczące języka, komunikacji i dyskursywnych aspektów życia społecznego i formułować

na tej podstawie krytyczne sądy.

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa, lingwistycznej analizy

dyskursu i semiotyki społecznej, obejmujące analizę i syntezę stanowisk teoretycznych, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników. Pozwala to na

rozwiązywanie – z uwzględnieniem perspektywy lingwistycznej – złożonych problemów

występujących w dziedzinie komunikacji i dyskursów społecznych.

K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa,

lingwistycznej analizy dyskursu i semiotyki społecznej oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania swych umiejętności i kierowania własną karierą zawodową.

K_U05 Potrafi wykorzystywać dorobek współczesnego językoznawstwa, lingwistycznej analizy dyskursu i

semiotyki społecznej w celu krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury, nurtów

intelektualnych i ideowych. Umie rozpoznawać środki, które budują ich znaczenia i oddziaływanie

społeczne.

K_U07 Posiada umiejętność argumentacji i perswazji, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz opinii

innych aktorów społecznych. Potrafi formułować wnioski oraz syntetyczne podsumowania.

K_U20 Potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z

różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami.

K_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi dobierać właściwe

środki komunikacji do określonych działań.

K_K06 Potrafi wskazać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K_K08 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych i

potrafi przewidywać społeczne skutki swoich działań.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi:

• przygotować pozytywnie oceniony referat-prezentację;

• przygotować projekt badania, jedno z ustalonych narzędzi badawczych oraz krótką analizę wybranego materiału z programu telewizyjnego

• sumiennie przygotowywać się do zajęć;

• aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Student może mieć maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.