Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyplomacja(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-KM-D-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki współczesnej dyplomacji. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące historii dyplomacji, roli dyplomacji jako zespołu mechanizmów i instrumentów służących realizacji interesów państwa za granicą oraz rozwiązywaniu problemów wielostronnych i globalnych, organizacji służby zagranicznej, krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych określających ramy funkcjonowania dyplomacji, metod i zakresu działania służby zagranicznej, protokołu dyplomatycznego oraz nowych dziedzin i rodzajów dyplomacji rozwijających się i wykorzystywanych w świecie w ostatnich latach.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki współczesnej dyplomacji. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące historii dyplomacji, roli dyplomacji jako zespołu mechanizmów i instrumentów służących realizacji interesów państwa za granicą oraz rozwiązywaniu problemów wielostronnych i globalnych, organizacji służby zagranicznej, krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych określających ramy funkcjonowania dyplomacji, metod i zakresu działania służby zagranicznej, protokołu dyplomatycznego oraz nowych dziedzin i rodzajów dyplomacji rozwijających się i wykorzystywanych w świecie w ostatnich latach.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostanie zaprezentowana całościowa problematyka dotycząca roli i zasad działania dyplomacji. W pierwszej kolejności będzie to przybliżenie dziejów dyplomacji ze szczególnym uwzględnieniem jej charakteru w systemie westfalskim, a także czynników, jakie ukształtowały tradycje dyplomatyczne w Azji w epoce przedkolonialnej. Następnie przedstawione zostaną normy prawne regulujące działania dyplomacji i służb konsularnych (krajowe akty prawne oraz konwencje międzynarodowe) W najszerszym zakresie omówione zostaną kwestie związane z rodzajami dyplomacji (dwustronna, wielostronna) oraz praktyką funkcjonowania dyplomacji, zarówno jeśli chodzi o organizację służby dyplomatycznej, jej formalny status oraz zadania w państwach przyjmujących a także metody realizacji tych zadań za pomocą instrumentów klasycznej dyplomacji jak i nowo rozwijających się narzędzi (dyplomacja publiczna, kulturalna, ekonomiczna). Poruszone zostanie także zagadnienie rosnącej roli dyplomacji we wspieraniu rozwoju międzypaństwowych kontaktów w obszarze edukacji, nauki, kultury czy współpracy regionalnej. Całość zamykać będzie przekazanie wiedzy w zakresie protokołu dyplomatycznego (przywileje, immunitety, akredytacja, precedencja, etykieta, zwyczaje formalne i nieformalne, rodzaje korespondencji dyplomatycznej). Dodatkowo przedstawiona zostanie specyfika dyplomacji głównych krajów z regionu Azji Wschodniej i Afryki/Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez nie polityki zagranicznej uwarunkowanego zarówno tradycjami kulturowymi jak i czynnikami historycznymi.

Literatura:

1. Bayne, N., Woolcock, S. (red.), The New Economic Diplomacy. Decision-making and Negotiation in International Economic Relations,

Ashgate, Aldershot, 2011

2. Cooper A.F., J. Heine, R. Thakur, The Oxford handbook of modern diplomacy, Oxford University Press, Oxford 2013

3. Kissinger H., Dyplomacja, Bellona, 2017

4. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a współczesnością, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2016

5. Pagovski Z.Z., Public Diplomacy of Multilateral Organizations: The Cases of NATO, EU, and ASEAN, „CPD Perspectives on Public

Diplomacy” 2015, nr 4, s. 5–45

6. (Praca zbiorowa), Historia dyplomacji, Książka i Wiedza, Warszawa, 1973, t. I-IV

7. Surmacz B., Ewolucja współczesnej dyplomacji: aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015

8. Surmacz, B. (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2013

9. Sutor, J, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

w zakresie wiedzy:

• będzie znał historię dyplomacji

• miał pogłębioną wiedzę o instytucjonalnych i prawnych uwarunkowanich działania dyplomacji

• znał podstawowe zadania służby zagranicznej i zasady funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych

• rozróżniał rodzaje dyplomacji, statusy misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego i członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych

znał podstawy prawne stosunków dyplomatycznych i konsularnych

• znał zasady protokołu dyplomatycznego

• znał specyfikę działania dyplomacji krajów Azji Wschodniej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu

• rozumiał istniejące w obu makroregionach czynniki wpływające na cele polityki zagranicznej głównych państw i sposoby realizacji tych celów

w zakresie umiejętności:

• będzie potrafił scharakteryzować istotę dyplomacji, jej instrumenty oraz mechanizmy, cele oraz sposoby ich realizacji

• opisać techniki pracy służby zagranicznej

• określić zasady precedencji w prawie i praktyce dyplomatycznej

• zdefiniować zadania misji dyplomatycznych i ich funkcje na gruncie prawa i praktyki dyplomatycznej

• opisać podstawowe przywileje i immunitety dyplomatyczne, jak również scharakteryzować pozostałe elementy związane z protokołem i zwyczajami dyplomatycznymi

• analizować procesy zachodzące w stosunkach międzynarodowych z punktu widzenia zasad i praktyki dyplomacji

• zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach zawodowych związanych z regionem Azji Wschodniej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu z uwzględnieniem czynników wpływających na politykę zagraniczną państw w obu makroregionach

w zakresie kompetencji:

• jest merytorycznie przygotowany do podjęcia pracy lub do realizacji zadań w obszarze stosunków międzynarodowych

• potrafi zastosować zdobyte umiejętności oraz wiedzę w określonych sytuacjach zawodowych

• ma świadomość znaczenia dyplomacji w realizacji interesów państwa za granicą jak i w budowaniu szerszej współpracy wielostronnej oraz w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych

• rozumie rolę uwarunkowań kulturowych i społeczno-gospodarczych w kształtowaniu międzynarodowych relacji dyplomatycznych i współpracy w różnych obszarach

• rozumie specyfikę dyplomacji krajów Azji Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz uwarunkowania, w jakich ona działa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na koniec semestru - test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Porazińska, Hanna Rubinkowska-Anioł
Prowadzący grup: Justyna Porazińska, Hanna Rubinkowska-Anioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)