University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Islam i muzułmanie a procesy globalizacji

General data

Course ID: 3600-ZIE-IMPG-OG Erasmus code / ISCED: 08.9 / (0229) Humanities (except languages), not elsewhere classified
Course title: (unknown) Name in Polish: Islam i muzułmanie a procesy globalizacji
Department: Faculty of Oriental Studies
Course groups: General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) student zna język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z materiałów w tym języku.

Short description:

Zajęcia mają na celu ukazanie obecnie zachodzących zmian w religii muzułmańskiej oraz specyfiki jej wyznawców w kontekście postępujących procesów globalizacji. W cyklu zajęć omówimy między innymi kwestie konstruowania wspólnoty muzułmańskiej, kształtowania tożsamości wyznawców islamu. Poruszymy wieloaspektowe zagadnienie obecności muzułmańskiej na Zachodzie, omówimy najważniejsze nurty reform we współczesnym islamie.

Full description:

1. Globalizacja – religia

Globalizacja – społeczeństwo wielokulturowe

2. Wybrane postawy przedstawicieli islamu wobec globalizacji

3. Koncepcja ummy a globalizacja (też umma wirtualna)

4. Europejscy muzułmanie a procesy globalizacji

5. Różne koncepcje obecności muzułmańskiej na Zachodzie

6. Kształtowanie tożsamości muzułmanów w rzeczywistości globalnej

7. Wpływ globalizacji na politykę w świecie islamu

8. Mobilizacja dla sprawy palestyńskiej, Iraku, mniejszości muzułmańskiej w Chinach i in.

9. Reformatorzy muzułmańscy

10. Kultura wysoka i kultura popularna

11. Światowy feminizm muzułmański

12. Marketing muzułmański (halal, bankowość, Mecca-cola i in.)

13. Seksualne tabu w islamie?

14. Obraz islamu i muzułmanów w świecie niemuzułmańskim

15. Podsumowanie, wnioski.

Bibliography:

Literatura zalecana: Olivier Roy, L’islam mondialisé, Seuil, Paris 2002.

Leszek Gęsiak, Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, WAM, Kraków 2007.

Marta Widy-Behiesse, Muzułmanie w Unii Europejskiej. Więzy etniczne, religijne i kulturowe a globalizacja w: „Kultura-Historia-Globalizacja” nr 5 2009.

Learning outcomes:

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad związkami islamu i globalizacji

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę o piśmiennictwie dotyczącym współczesnego islamu; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ dotyczące islamu i globalizacji

K_W10 potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe świata islamu

K_W16 ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym muzułmanów

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów muzułmańskich

K_U03 posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny islamologii

Assessment methods and assessment criteria:

,

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Marta Widy-Behiesse
Group instructors: Marta Widy-Behiesse
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.