Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Swoi" i "Obcy". Polacy i Polska w dziejach Białorusi XIX-XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-SOPP-H-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Swoi" i "Obcy". Polacy i Polska w dziejach Białorusi XIX-XX wieku
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):Skrócony opis:

Zajęcia zawierają ogólne omówienie historii stosunków polsko-białoruskich i polsko-litewskich w XIX–XX wieku oraz ocenę ich interpretacji w historiografii polskiej i białoruskiej.

W centrum uwagi historia tzw. „Polaków litewskich” i wypracowanej przez nich ideologii „krajowości”, jako „politycznej” lub „obywatelskiej” odmiany nacjonalizmu.

„Idea krajowa” jest ideą tolerancji i porozumienia różnych narodów „Litwy historycznej”, dążeniem do zachowania jedności ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie nowoczesnych nacjonalizmów.

Pełny opis:

Zajęcia zawierają ogólne omówienie roli Polski i Polaków w dziejach Białorusi w XIX-XX wieku, tłumaczą istotę tak zwanej „kwestii polskiej” i jej wpływu na rozwój historyczny ziemi białoruskiej. Ważne miejsce zajmuje też omówienie głównych wydarzeń z historii Polaków na Białorusi.

Zakres tematyczny dotyczy roli Polski i Polaków w dziejach „Litwy historycznej” (współczesnych Litwy i Białorusi) w XIX-XX wieku, ich wpływów na rozwój historyczny tego regionu.

Największa uwaga przypada na fenomen „krajowości” czyli „idei krajowej” jako ideologii tzw. „Polaków litewskich”. To była próba kształtowania pewnego „narodu politycznego” na fundamencie pamięci o dawnym Wielkim Księstwie Litewskim jako wspólnej Ojczyzny Litwinów, Białorusinów i miejscowej wspólnoty polskiej („Polaków litewskich”).

Na zajęciach będziemy mówić o czołowych postaci wśród krajowców (Michał Römer, Roman Skirmunt, Konstancja Skirmuntt, Edward Woyniłłowicz, Ludwik Abramowicz, Stanisław Świaniewicz i inne), a także o takich „ostatnich obywatelach Wielkiego Księstwa Litewskiego” jak Czesław Miłosz i Jerzy Giedroyć), ich działalności na tle historii politycznej regionu Białoruś – Litwa – Polska w XIX-XX wieku.

Literatura:

Bibliografia źródłowa:

- E.Woyniłłowicz, Wspomnienia. Część pierwsza. Wilno, 1931;

- M. Römer. Dzienniki. Tom 1-VI. 1911-1945. Red. R. Miknys. (Warszawa 2017-2018);

- Pamiętnik Wileński. Komitet red. H. Chocianowiczowa, K. Okulicz, Fr. Wysłouch, Londyn-Łomianki, 2010.

Opracowania:

- J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988;

- Dialog kultur i pamięci w regionie ULB, pod red. A. Nikżentajtisa i M. Kopczyńskiego, Warszawa 2014;

- Polacy na Białorusi. Od końca XIX do początku XX wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich. Pod red. T. Gawina, t. 1-4, Warszawa 2017-2020.

- W. Śleszyński, Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018.

- A. Smalianchuk, W poszukiwaniu idei narodowej: krajowość początku XX wieku jako próba ideologii „Polaków litewskich”, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”. 2017. Nr 49.

- А.Смалянчук, Раман Скірмунт (1868-1939). Жыццяпіс грамадзяніна Краю. Мінск, 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna główne kontrowersyjne kwestii w historii Polaków na Białorusi w XIX – XX wieku;

- student rozumie relacje między teorią a praktyką badawczą.

Umiejętności

- student ma własny pogląd na rolę historiografii w „epoce nacjonalizmów” na przykładzie dziejów Polaków na Białorusi w XIX i XX wieku;

- student potrafi uzasadnić własną opinię dotyczącą roli i znaczenia polskiej wspólnoty w dziejach Białorusi;

- student samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę teoretyczną oraz doskonali umiejętności jej wykorzystania w praktyce badawczej.

Kompetencje

- student wykazuje samodzielność i niezależność myśli;

- student orientuje się w złożonych relacjach polsko-białoruskich;

- student jest przygotowany do dyskusji merytorycznej w ramach działalności zawodowej bądź społecznej w wymiarze pamięci historycznej.

- student jest przygotowany do kontynuacji studiów nad zagadnieniem przedmiotowym i pokrewnymi

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- ocenianie ciągłe w trakcie zajęć;

- praca pisemna (esej) na zakończenie wykładu lub wystąpienie z referatem w jego trakcie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)