Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Ziemia niczyja": Kresy Północno-Wschodnie Polski i polityka wyobcowania XIX-XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-ZNKPWRP-H-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Ziemia niczyja": Kresy Północno-Wschodnie Polski i polityka wyobcowania XIX-XX w.
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia zawierają ogólne omówienie genezy i ewolucji formowania historycznej tradycji na byłych ziemiach Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polski ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowej pamięci poszczególnych warstw współczesnego białoruskiego społeczeństwa.

Pełny opis:

Zajęcia omawiają główne obrazy pamięci historycznej na byłych ziemiach Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polski jako podstawy element świadomości zbiorowej, ich interpretacje i ewolucje.

W części teoretycznej zajęcia rozpatrują

powstowanie państwa Białoruś, jako ojczyzny ideologicznej, pokazują ideowy oraz emocyjny składnik pojęcia "historia Białorusi".

Przedstawiona jest mitologia narodowa, a tak że sposób jej interpretacji przez rozne srodowiska społeczno-polityczne w dzisiejszym państwie Białoruskim. Zostają również przeanalizowanę wpływy sowieckiej propagandy na kształtowanie się obrazu państwa białoruskiego w świadomości elit narodowych i tych mechanizmów, którze bezpośrednio na to wpływały.

Spróbujemy znalezć odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie Polska zajeła w białoruskiej pamiącie zbiorowej miejsce jednego z przeciwników, a walka z "polskim kolonializmem" przekształcila się z czasem w czynnik samoidentyfikacji narodowej i element świadomości historycznej.

Literatura:

Bibliografia źródłowa:

- Miłosz Czesław, Rodzinna Europa, różne wyd.

Opracowania:

- Citko Lilia, «Kronika Bychowca» na tle historii i geografii jęnzyka białoruskiego, Białystok 2006.

- Drabina Jan, Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na Litwie i ich koegzystencja, Kraków 1994.

- Engelking Anna, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

- Gierowska-Kałłaur Joanna, Polacy i Białorusini we wzajemnych opiniach w latach 1918-1921, [w:] Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 42, Warszawa 2007.

- Głogowska Helena, Białoruś 1914 – 1929 (Kultura pod presją polityki), Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne 1996.

- Kloczkowski Jerzy, Młodsza Europa. Europa Srodkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji średniowiecza, Warszawa 1998.

- Łatyszonek Oleg, Od Rusinów białych do Białorusinów, Białystok 2006.

- Michaluk Dorota, Białoruska republika ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń, 2010.

- Radzik Ryszard, Między zbiorowością etniczną a wspolnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo–Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.

- Trafimczyk Anatol, 1939 Belarus: zabytaja wajna, Minsk, 2014.

- Tichomirow Andrzej, Michaiła Kojałowicza koncepcja “Rosji Zachodniej” w kontekście relacji rosyjsko-polskich, [w:] Myśla i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku, Warszawa 2014.

- Winnicki Zdzisław Julian, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, "Arboretum" Wrocław, 2003.

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji wykładów student:

Wiedza:

- Zna naukowe kategorie pamięc zbiorowa oraz ideologiczna ojaczyzna, oraz związki tych kategorii z fenomenem białoruskiej tożsamości narodowej

- Zna najważniejsze dyskursy historii Białorusi oraz rozumie zmienny i ewolucyjny charakter ich percepcji społecznej

Umiejętności:

- Ma własny pogląd na symbolikę i mity współcześnie funkcjonujące na Białoruśi, zna ich genezę oraz potrafi je zdefiniować

- Potrafi uzasadnić własną opinię (pozytywną bądź krytyczną) dotyczącą dzisiejszej roli i znaczenia mitów historycznych i symboli kulturowych Białoruśi

Kompetencje:

- Zdobyta wiedza przedmiotowa pomaga studentowie przy analize wspołczesnej Białoruśi oraz zachodzoncych na niej zmian spłecznych

- Student rozumie wpływ zewnętrznych i wewnętrznych czynników na kształtowanie kultury historycznej pamięci Białorusi

Metody i kryteria oceniania:

- ocenianie ciągłe w trakcie zajęć, w tym weryfikacja znajomości pozycji z listy lektur

- praca pisemna /esej/ na zakończenie kursu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.