Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS-CJLWZ-23-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla studentów z wiedzą o kulturach wykraczających poza krąg zachodni. Studia II stopnia.

Skrócony opis:

Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: komunikacja transcywilizacyjna, kategorie czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Pełny opis:

Studia nad zagadnieniami teorii cywilizacji: komunikacja transcywilizacyjna, kategorie czasu i jednostki ludzkiej w cywilizacjach Wschodu i Zachodu. Analiza zmian kulturowych społeczeństw Wschodu i Zachodu. Zagadnienia tożsamości jednostki na pograniczu cywilizacyjnym. Czas jako kategoria obrazu świata. Jednostka ludzka i czas w kulturach tradycyjnych oraz współczesnych: analiza porównawcza. Jednostka ludzka a społeczeństwo w cywilizacjach Wschodu i Zachodu.

Wartości tradycyjne i współczesne w perspektywie czasu. Specyfika procesów konstruowania tożsamości w społeczeństwie wielokulturowym. Analizie poddane zostaną główne konteksty tworzenia tożsamości w przeszłości i współcześnie, jej zawartość symboliczna, relacje z innymi typami identyfikacji tj. narodową, państwową, regionalną oraz próby teoretycznego ujęcia tych zagadnień. Wybrane kulturowe, historyczne i polityczne konteksty tworzenia tożsamości jednostki ludzkiej.

Zakres tematów

Czas jako kategoria obrazu świata. Jednostka ludzka i czas w kulturach tradycyjnych oraz współczesnych: analiza porównawcza.

Analiza zmian kulturowych społeczeństw Wschodu i Zachodu. Pogranicza cywilizacyjne: zagadnienia tożsamości jednostki.

Jednostka ludzka a społeczeństwo w cywilizacjach Wschodu i Zachodu. Podstawowe zagadnienia. Wartości tradycyjne i współczesne w perspektywie czasu. Specyfika procesów konstruowania tożsamości w społeczeństwie wielokulturowym. Konteksty tworzenia tożsamości w przeszłości i współcześnie, jej zawartość symboliczna, relacje z innymi typami identyfikacji tj. narodową, państwową, regionalną oraz próby teoretycznego ujęcia tych zagadnień.

Wybrane kulturowe, historyczne i polityczne konteksty tworzenia tożsamości jednostki ludzkiej.

Literatura:

Appadurai, A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Benedict R. , Chryzantema i miecz Wzory kultury japońskiej, Warszawa, 1999.

Berger P.L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.

Jullien Fr., Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, Kraków 2006.

Geertz C.Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005

Kipling R., Kim, Warszawa 1987

Lukes St., Individualism, Blackwell 1973.

Patai R., The Arab Mind, Hatherleigh Press, 2002.

Rushdie S., Wschód, Zachód. Dom Wyd. REBIS 1997.

Tan Amy, Klub radości i szczęścia, Prószyński i S-ka 2002.

Whorf B., Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Program przyczyni się do:

1. przezwyciężenia problemów adaptacyjnych studentów-obcokrajowców na uniwersytecie, K_K02, K_K05 2. wytworzenia wspólnoty naukowej zajmującej się zagadnieniami pogranicza cywilizacyjnego,K_W04, K_W06 3. wykreowania takiej przestrzeni społeczno-dydaktycznej, w której możliwy byłby dialog cywilizacji dzięki przekroczeniu granic geograficznych, instytucjonalnych i psychofizycznych, K_K02, K_K05

4. stworzenia innowacyjnych technik nauczania w oparciu o podejście komparatystyczne, wielokulturowe z wykorzystaniem narzędzi komunikacji internetowej, K_U03

5. przygotowania innowacyjnej techniki nauczania uwzględniającej międzycywilizacyjne filtry/konteksty DCL.

Uczestnicy zyskują elementy wiedzy o różnych kręgach kulturowych, orientują się w ich podbudowie religijnej i ideologicznej. Studenci nabywają kompetencje poznawcze oraz funkcjonalne w zakresie dostosowania odpowiedniej metodologii porównawczej do przedmiotu badania. Studenci nabywają umiejętność rozpoznania metod badawczych stosowanych przy opisach różnorodnych kultur i form społecznych z ich instytucjami, wartościami i wzorami zachowań. Studenci nabierają aktywnej postawy wobec wezwań rzeczywistości transcywilizacyjnej.

K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_K02, K_K05

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się dla przedmiotu:

absolwent:

K_W01 K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w kulturze

K_W02 K_W02 zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W05 ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W06 zna i stosuje różne metody analizy i interpretacji dzieł artystycznych

K_W07 zna zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości prawa własności intelektualnej

Student potrafi:

K_U01 potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich krytycznej oceny.

K_U02 potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze do analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych

K_U03 potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej

K_U05 wykorzystuje interdyscyplinarne metody i narzędzia badawczych do analizy zjawisk kultury

K_U08 potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w wybranym języku obcym

Student jest gotów do:

K_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K07 ma poszanowanie dla różnorodności kulturowej i przyrodniczej

K_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny oparte na kryterium punktacji. Ocena referatów, aktywności (idee, argumentacja) i obecności studentów na zajęciach. Kryteria oceniania przewidują dwa aspekty:

I ASPEKT to przyswojenie wiedzy, punktowane przez system ocen.

II ASPEKT to praktyczne stosowanie wiedzy przez wchodzenie w relacje wielokulturowe i tworzenie więzi z innymi uczestnikami programu. Punktowane będą umiejętności wyróżniane na czterech płaszczyznach:

• zarządzanie wiedzą przyswojoną w procesie dydaktycznym; twórcze podejście do problemu

• komunikacja transcywilizacyjna

• organizacja wiedzy i grupy

• umiejętności związane z koordynacją psychofizycznych funkcji organizmu człowieka.

liczba nieobecności dopuszczalnej - 3

Sposób zaliczenia/ egzaminu

Zaliczenie na ocenę w trybie rozmowy ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zoja Morochojewa
Prowadzący grup: Zoja Morochojewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)