University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

"God's homeland is Russia"

General data

Course ID: 3700-KON162-AL Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: "God's homeland is Russia" Name in Polish: "Ojczyzną Boga jest Rosja"
Department: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Pierwszeństwo mają studenci, którzy mieli już zajęcia ze mną.

Uprzednia lektura książek wpisanych w rubryce ‘literatura’, przynajmniej tych najobszerniejszych, jak Bracia Karamazow i Wojna i pokój


Short description:

“Gods’s homeland is Russia” is the phrase of the German poet Reiner Maria Rilke. I would like to continue reading the most important texts of Russian writers, philosophers and theologians. I would also like to reflect on the most important phenomenon of Russian culture, which is the religious revival in Russia at the turn of the 19th and 20th centuries (the so-called “silver age”) and the formation of Soviet culture immediately after the revolution (until Mayakovski’s death)

Full description:

The subject of the course is the relationship between philosophy and literature. The books we are going to read will tell us about life and its invariant ingredients: good and evil, forgiveness, memory, time, love, faithfulness and similar phenomena. Two different books and one problem they share – this is the starting point for each class.

Estimated total number of hours that the student has to achieve is an equivalent of 180 days for the sake of the length of the extensive books we will read.

Bibliography:

1. A. Puszkin, Oniegin; F. Dostojewski, Dziennik pisarza (frgm)

2. L. Tołstoj, Anna Karenina; G. Flaubert, Pani Bovary

3. L. Tołstoj, Wojna i pokój

4. L. Szestow, Na szalach Hioba - do 170 s (pierwsze dwie czesci); L. Szestow, Wielkie wigilie

5. L. Tolstoj, Ojciec Sergiusz; L. Tolstoj, Śmierć Iwana Ilicza; L. Tolstoj, Zapiski wariata; L. Tolstoj, Zmartwychwstanie

6. F. Dostojewski, Bracia Karamazow; Bobok; Notatki z podziemia; Sen śmiesznego człowieka; Biesy;

7. N. Gogol, Płaszcz; Martwe dusze; Rewizor; Opowiadania ukraińskie (wybrane)

8. J.W. Goethe, Faust; J. Patocka, Legendy Fausta; A Bem, Faust w twórczości Dostojewskiego

9. W. Rozanow, Odosobnione; Przez śmierć; Opadłe liście

10. F. Dostojewski, W. Rozanow, - eseje w: „Kronos” 3/2013, 1/2014

11. Nikołaj Fiodorowicz Fiodorow, Filozofia wspólnego dzieła (frgm)

12. Alexandre Kojève, O wieczności, czasie i pojęciu; Alexandre Kojève, Imperium Łacińskie. Zarys doktryny polityki francuskiej;

13. Alexandre Kojève, Kolonializm z perspektywy europejskiej; Alexandre Kojève, Carl Schmitt, Korespondencja; Alexandre Kojève, Moskwa. Sierpień 1957 roku

14. F. Dostojewski, Gracz; J. Roth, Marsz Radetzky’ego (fragmenty o hazardzie)

15. Rilke, Cwietajewa, Pasternak – Listy

16. A. Platonow, Dół; Platonow, Dżan / Majakowski, wiersze

17. O. Madelsztam, eseje (frgm)

18. W. Grossman, Życie i los; J. Littell, Łaskawe

19. Cz. Miłosz, J. Nowosielski (wybór z esejów)

Learning outcomes: (in Polish)

K_W05 zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej H1A_W03 , S1A_W09

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją, H1A_W07

K_W12 zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka i mowy w kontekście antropologicznym, socjologicznym i przyrodnicznych, H1A_W09, S1A_W05

K_W13 zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego, H1A_W07

K_W16 rozumie związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym, H1A_W10

S1A_W05

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac H1A_U04

H1A_U05

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki H1A_U01, H1A_U02, H1A_U03

K_U06 potrafi zastosować uzyskaną wiedzę teoretyczną w działaniach kulturowych o charakterze społecznym, H1A_U04, S1A_U02, S1A_U06

K_U13, potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców, H1A_U08

S2A_W05

K_K01, rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów, H1A_K01 S1A_K01

K_K04, potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne, H1A_K03, S1A_K02, S1A_K03

K_K06, ponosi odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, H1A_K05 S1P_K05

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena bieżąca wypowiedzi ustnych i pisemnych studentów

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.