University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Fotografia (a) wędrówki

General data

Course ID: 3700-KON368-AL-OG Erasmus code / ISCED: 03.6 / (0222) History and archaeology
Course title: (unknown) Name in Polish: Fotografia (a) wędrówki
Department: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups: General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość historii i teorii sztuki w zakresie podstawowym (zwłaszcza fotografii).

Umiejętność pracy z tekstem naukowym (również w jęz. angielskim)


Short description: (in Polish)

Cykl spotkań koncentruje się relacjach fotografii i podróży w obszarze sztuki. Punktem wyjścia będzie wielopłaszczyznowa refleksja związana z obydwoma fenomenami – stąd zaproponowana perspektywa socjologiczna (turyzm), antropologiczna (fenomen fotografii jako obrazu świata) oraz historyczno-sztuczna. Nad wszystkimi tymi spojrzenia rozepniemy parasol refleksji kulturoznawczej, który posłuży nam do analiz wybranych przykładów praktyk artystycznych łączących na różne sposoby media fotograficzne i praktyki podróżowania.

Wykład – 4h

Konwersatorium – ok. 18h

Zajęcia terenowe – 4h

Seminarium – 4h

Full description: (in Polish)

Wynalazek fotografii zbiegł się w czasie z powstaniem masowego ruchu turystycznego. Z biegiem lat, zarówno fotografia jako medium oraz wędrówka jako akt performatywny zaczęły wkraczać w obszar sztuki.

W trakcie zajęć zostaną poddane analizie wybrane projekty artystyczne wiążące działania fotograficzne z podróżą. Zajęcia będą mieć charakter głównie konwersacyjny, ale również z elementami wykładu, prezentacji i wycieczek na wystawy.

W trakcie wykładów wprowadzających przedstawiony zostanie krótki rys historyczny turyzmu jako fenomenu oraz użyć fotografii podczas podróży (fotografia ekspedycyjna, eksploracyjna, naukowa, wernakularna, reporterska, artystyczna).

Wychodząc od koncepcji apparatusu (Flusser) będziemy próbować zdekodować programy współczesnego obrazowania, (post)turyzmu w kontekście praktyk artystycznych drugiej połowy XXw i początków XXI w. W formie konwersatorium, omawiać będziemy narzędzia pomocne w analizie poruszanych tematów. Wśród nich znajdą się teorie i koncepcje z obszaru filozofii (Flusser, Baudrillard, Bauman), antropologii i socjologii (Urry, MacCannel, Loefgren, Wieczorkiewicz), czy też szeroko pojętych nauk o wizualności (Mitchell, Bal, Michałowska)

Będziemy przyglądać się realizacjom takich artystów jak R. Long, H. Fulton, S. Brzoska, W. Śliwczyński, M. Rawluk, A. Tobis, R. Frank (by wymienić tylko kilku).

Zaplanowane są również dwie wycieczki na wystawy do muzeum bądź galerii, a w przypadku braku adekwatnych w trakcie semestru – eksperymentalne działania performatywne związane z jakąś formą krótkiej podróży konceptualnej.

Ostatnie dwa spotkania mają charakter seminaryjny, podczas których Studenci prezentują wzajemnie wyniki swoich badań będących przedmiotem końcowego eseju.

Nakład prac:

Ilość godzin zajęć: 30

Przygotowanie się do zajęć (czytanie zaproponowanych lektur): 20

Przygotowanie eseju na zaliczenie (i jego prezentacji podczas zajęć): 30

Forma zaliczenia:

- aktywna (racjonalnie) obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji

- esej końcowy

- prezentacja (na podstawie eseju) na forum grupy

Bibliography:

M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych

T. Barret, Krytyka fotografii

J. Baudrillard, Symulakry i symulacje

B. Chatwin, Co ja tu robię?

V. Flusser, Ku Filozofii fotografii

B. Frydryczak, Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego

D. MacCannell, Turysta

R. Macfarlane, Szlaki. Opowieści o wędrówkach

M. Markowski, Dzień na ziemi

N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat

W. Mitchell, Czego chcą obrazy

F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień

J. Roth, Proza podróżna

G. Smith, Photography and Travel

J. Urry, Spojrzenie turysty

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty

Learning outcomes: (in Polish)

K_W01 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W05 zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_U01 umie selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych

K_U02 umie dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U07 umie przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

K_U10 umie przygotować wystąpienie ustne uwzględniające potrzeby odbiorców

K_K03 jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

K_K09 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- ocena aktywności na zajęciach, uczestnictwa w dyskusji

- esej końcowy

- prezentacja (na podstawie eseju) na forum grupy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.