Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biopolityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-BPL23-M-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biopolityka
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii
Strona przedmiotu: http://filozofiapolityki.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład z biopolityki prezentuje całość zagadnień składających się na tę subdyscyplinę filozofii: od biopolitycznych praktyk (takich jak ochrona terytorium przez zagrożeniami zdrowotnymi: kwarantanna, izolacja, szacunek ryzyka), przez biopolityczne teorie odwołujące się do biologii jako nauki źródłowej dla nauk politycznych, po filozoficzne krytyki biopolityki (Foucault, Agamben, Hardt, Negri i inni).

Pełny opis:

Praktyki biopolityczne wskazują na zadania państwa w zakresie ochrony życia i zdrowia, uwzględniające ochronę terytorium przez zagrożeniami zdrowotnymi: kwarantannę, izolację, oraz szacunek ryzyka. Historyczne oraz ekonomiczne uwarunkowania praktyk biopolitycznych.

Biopolityczne teorie rodzą się wraz z rozwojem nauk biologicznych, odwołując się do biologii jako nauki źródłowej dla nauk politycznych, uznają populację za przedmiot politycznego oddziaływania, sięgają po rasizm, sankcjonują praktyki takie jak eugenika, uzasadniają imperializm.

Filozoficzne krytyki biopolityki wskazują na redukcjonizm biopolityki, która redukuje człowieka do właściwej dla świata przyrody sfery zoe (Schmitt, Arendt, Agamben). Współczesne ujęcia krytyczne wskazują na relację wiedzy oraz władzy (Foucault), władzę dyscyplinarną, wskazują na seksualność jako reprodukcję, polityczne uwarunkowania oddziaływania na populację.

Globalny wymiar biopolityki oraz imperializmu uwzględnia globalizację w wymiarze ekonomicznym oraz jej biopolityczne konsekwencje (Giddens, Hardt, Negri, Esposito, Rose), wskazuje na rozwój biotechnologii w wymiarze, w jakim stanowi on nadzieję oraz zagrożenie (Harari, Habermas, Fukuyama).

Literatura:

Robert Esposito, Biopolityka (2008); R. Esposito, Pojęcia polityczne (2015); Th. Lemke Biopolityka; Robert Blank, Biology and Political Science (2001); Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej red. R.E.Goodwin i in.; W. Kymlicka Współczesna filozofia polityczna; Agamben G., Homo Sacer, Suwerenna władza i nagie życie, (2008)., Arendt, Kondycja ludzka, Arendt H., Korzenie totalitaryzmu (2008), Foucault M., Narodziny biopolityki (2011), Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, (1998), Franklin S., (red), Remaking Life and Death: Toward an Anthropology of the Biosciences, (2000), Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, (2001)

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

K_W02, w pogłębionym stopniu metody badawcze i strategie argumentacyjne stosowane w teoretycznym oraz filozoficznym ujęciu biopolityki

K_W03, specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku polskim

K_W05, główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach biopolityki

K_W08, pogłębionym stopniu normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmianę i drogi wpływania na ludzkie zachowania

K_W10, w pogłębionym stopniu rolę refleksji filozoficznej w krytycznym ujęciu biopolityki

K_W11, w pogłębionym stopniu zależność między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze, w społeczeństwie i sferze polityki;

Nabyte umiejętności:

Absolwent potrafi:

K_U01, samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, twórczo i innowacyjnie komentować i konfrontować tezy pochodzące z różnych tekstów

K_U02, określać stopień doniosłości stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji

K_U03, analizować złożone argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami

K_U04, identyfikować zaawansowane strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych

K_U06, twórczo i innowacyjnie wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji

K_U09, konstruować i twórczo rekonstruować argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice

K_U10, pisać twórcze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne, innowacyjne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii

Nabyte kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

K_K02, rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków

K_K03, samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu

K_K04, dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych problemów

K_K05 aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego i zachęca do wdrażania tych koncepcji

Metody i kryteria oceniania:

Króki esej lub sprawdzian ustny - 85%

Aktywność w trakcie wykładu 15%

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nogal
Prowadzący grup: Agnieszka Nogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)