Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy integracji w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-111-k-pie
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy integracji w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie historii i procesów jednoczenia Europy od końca drugiej wojny światowej do czasów współczesnej Unii Europejskiej. Przedmiot rozpoczyna się analizą potencjału zjednoczeniowego w Europie po I wojnie światowej oraz analizą podziałów i układu sił na świecie, a szczególnie w Europie. Następnie przechodzi do okresu po II wojnie światowej i omawia poszczególne etapy zjednoczenia, analizując jednocześnie interesy poszczególnych państw w jednoczeniu Europy. Omawiane są kolejne inicjatywy, począwszy od Planu Marshalla i Unii Zachodniej, przez Traktaty Założcielskie Wspólnot Europejskich aż do uregulowań końca XX i początku XXI wieku. Szczególna uwaga poświęcona jest rozwojowi współpracy w poszczególnych sektorach tak, by pokazać płynność procesów jednoczenia i ich logikę.

Pełny opis:

Przedmiot zaczyna się analizą wyników pierwszej wojny światowej oraz stanu integracji w Europie w okresie międzywojennym. Analizowane są faktyczne procesy zjednoczenia, takie jak współpraca państw skandynawskich oraz Beluxu i Beneluxu, oraz inicjatywy integracyjne takie jak Entatna Bałkańska i Mała Entanta. Oceniany jest poziom integracji pomiędzy poszczególnymi państwami i grupami państw. Następnie przedstawiony jest Plan Marshalla jako czynnik sprzyjający integracji europejskiej oraz instytucje, których powstanie wymusił. Dalej omawiany jest stosunek poszczególnych państw europejskich do procesów integracyjnych w latach 1950. oraz okoliczności powstania pierwszych trzech EWG, WE i Euratom. Analizowane są próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Od momentu utworzenia wspólnot, procesy integracyjne omawiane są kolejnymi dekadami aż do traktatu Lizbońskiego. Szczególna uwaga poświęcona jest dynamice pomiędzy państwami członkowskimi oraz procesom długofalowym, takim jak kreowanie przestrzeni wolnego handlu, koordynacji politycznej pomiędzy państwami członkowskimi, tworzeniu i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzaniu wspólnej monety, tworzeniu strefy Schengen, geograficznemu rozwojowi Wspólnot, wzmacniającej się roli poszczególnych instytucji wspólnotowych czy procesom tworzenia Unii.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

1. Barburska O., Milczarek D., Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013

2. Europeistyka w zarysie, red. A.Z.Nowak, D.Milczarek, PWE, Warszawa 2006

3. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

4. Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Warszawa 2011

5. Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

6. Milczarek D., Przebieg procesów integracji europejskiej w: Integracja europejska. Wybrane problemy, red. D.Milczarek, A.Z.Nowak, CE UW, Warszawa 2003

7. Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2004

8. Popowicz K., Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006

9. Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 1999

10. Parzymies S., Unia Europejska od Maastricht do Lizbony: polityczne aspekty aktywności, Warszawa 2012

11. R. Adler-Nissen, Opting out of the European Union: diplomacy, sovereignty and European integration, Cambridge 2014

12. A. Blair, The European Union since 1945, Harlow 2010

13. S. Borner, M. Eigmuller, European integration, processes of change and the national experience, Houndmills 2015

14. D. Dinan, Ever closer union. An Introduction to European Integration, Basingstoke 2010

15. A. Landuyt, European integration between history and new challenges, Bologna 2014

16. D. Kelemen, A. Menon, J.B. Slapin, The European Union: integration and enlargement, Abingdon 2015

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• przedstawić najważniejsze fakty z historii integracji Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

• zarysować procesy integracji gospodarczej, społecznej, politycznej WE/UE

• posiadać wiedzę dotyczącą głównych etapów europejskich procesów integracyjnych

- zastosować analizę porównawczą do procesów integracji europejskiej przed II wojną światową i po

- wskazać czynniki integrujące w Europie, zachodzące niezależnie od regulacji WE/UE

• znać zasadnicze uwarunkowania współczesnych zagadnień dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej

• rozumieć, jakie czynniki mogą określać przyszły kształt zjednoczonej Europy

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić genezę współczesnych procesów integracyjnych w Europie

• umieć wskazać różnice pomiędzy różnymi modelami integracji europejskiej

• umieć opisać podstawowe instrumenty i mechanizmy procesów integracyjnych w wymiarze współczesnym i historycznym

• umieć dokonać analizy informacji naukowej oraz przekazów medialnych dotyczących aktualnych wydarzeń i zjawisk z zakresu funkcjonowania UE

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat działalności oraz kierunków rozwoju Unii Europejskiej

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących wydarzeń w Europie

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy oraz informacji na temat historii i współczesności zjednoczonej Europy

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość literatury obowiązkowej i fakultatywnej, umiejętność dyskutowania poruszanych kwestii (kolokwium i ocena aktywności na zajęciach). Dla oceny końcowej istotna będzie także ocena prezentacji pracy grupowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)