Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112-c-log
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza humanistyczna oraz matematyka na poziomie podstawowym szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z zastosowaniem logiki w praktycznej działalności.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest: historia logiki,analiza języka i wyodrębnienie różnych rodzajów języka, Poznanie problemów rozbioru syntaktycznego zdania i podziału nazw oraz definicji, w szczególności definicji legalnych umożliwi głębszą analizę przepisów prawa. W toku wykładu analizowane będą zagadnienia rachunku zdań i nazw oraz praw logicznych Ponadto analizowane będą rodzaje wnioskowań i błędy w przekazywaniu myśli.

Wykład kończą zagadnienia związane z zastosowaniem logiki w procesie tworzenia i stosowania prawa unijnego oraz zagadnienia wykładni prawa.

Historia logiki

Język i charakterystyka syntaktyczna zdań

Zdania (rodzaje, prawa logiczne)

Nazwy (rodzaje, prawa logiczne)

Defnicje

Pytania i odpowiedzi

Argumentacja

Rodzaje wnioskowań

Wnioskowania w prawie

Ćwiczenia obejmują naukę samodzielnego rozwiązywania zadań w wymienionych działach, z położeniem nacisku na przykłady dotyczące instytucji europejskich i ich działania oraz prawa unijnego

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 h

praca domowa i przygotowanie do zajęć - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Logika dla prawników; Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel, LexisNexis 2007

Inne lektury uzupełniające do poszczególnych działów będą podawane w trakcie przerabiania materiału.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia na wykładach i ćwiczeniach z logiki ma być zdobycie praktycznych umiejętności:

1. poprawnego formułowania zagadnień,

2. precyzyjnego wyrażania przekonań i ich uzasadniania

3. definiowania pojęć

4. wyciągania wniosków z posiadanej wiedzy

5. krytycznego myślenia

6. argumentowania

7. zwracania uwagi na błędy logiczne w konstrukcji wypowiedzi, w definiowaniu, w rozumowaniach i w komunikowaniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który wykona polecone zadania z każdego tematu wymienionego w sylabusie:

1. przez aktywny udział w zajęciach (często praca w parach)

2. przez poprawne rozwiązanie prac domowych

3. przez poprawne rozwiązanie zadań w czasie „kartkówek”

4. zarówno ten student, który nie był obecny na zajęciach, jak i ten, który nie rozwiązał poprawnie zadań, otrzymuje dodatkowe zadania na konsultacjach, wtedy ich rozwiązanie oraz znajomość teorii z odpowiedniego rozdziału podręcznika jest podstawą zaliczenia ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)