University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

European Economic Law

General data

Course ID: 4003-114EPG
Erasmus code / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: European Economic Law
Name in Polish: Europejskie prawo gospodarcze
Organizational unit: Centre for Europe
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Course is designed for II. year students of full-time studies of the first degree. It provides basic knowledge of legal regulation of economic relations at the EU level.

Short description:

Lectures aim to concentrate on fundamental issues related to functioning of the internal market of the European Union. They illustrate the interconnection among individual freedoms and policy areas. Each lecture is supplemented by a tutorial.

Full description:

Lectures cover free movement of goods, persons, services and capital. They are complemented with EU competition policy, public procurement, consumer policy (including advertisement), social policy and common commercial policy.

Course outline:

1. Introduction

2. Free movement of goods

a. Customs duties and charges having equivalent effect

b. Internal taxation

c. Quantitative restrictions and measures having equivalent effect

d. Intellectual property and free movement of goods

3. Free movement of persons and services

a. Free movement of workers

b. Right of establishment

c. Freedom to provide services

d. Freedom to receive services

e. Derogations, limitations

f. Union citizenship and treatment of third country nationals

4. Free movement of capital

5. Competition law

a. Rules applicable to undertakings

b. Rules applicable to states

6. Common commercial policy

7. Consumers protection

8. Regulating the internal market

9. Conclusions

Student's workload:

lecture - 30 hrs

preparation to the lecture - 30 hrs

preparation to the exam - 30 hrs

total - 90 hrs

Bibliography:

Recommended textbooks:

A. Zawidzka-Lojek, R. Grzeszczak (red.), "Prawo materialne Unii Europejskiej", seria Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, " Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej", seria: System Prawa UE, t. XXIV, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

J. Barcz (red.), "Prawo Unii Europejskiej Prawo Materialne i Polityki", Wy-dawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, wydanie drugie, Warszawa 2005 [dalej: J. Barcz (red.)]

R. Skubisz, E. Skrzydło - Tefelska (red.), "Prawo Europejskie Zarys Wykładu", Wydawnictwo UMCS, wydanie drugie, Lublin 2005 [dalej: R. Skubisz, E. Skrzydło (red.)]

Pomocniczo: A. Wróbel (red.), "Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)", Zakamycze, Kraków 2004.

M. Alt, M. Szpunar, "Prawo europejskie", C.H. Beck, 2005.

Case-law:

Wł. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, "Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo", Wyd. Scholar Warszawa 2005.

J. Barcz, W. Góralski, I. Kolowca, "Prawo Unii Europejskiej Casebook", cz. I, II Warszawa 2007

or EU server EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm or Cour's server http://www.curia.europa.eu/pl/content/juris/index_form.htm.

Additionally: M. Bernat, "Orzecznictwo TS WE w sprawach gospodarczych", C.H. Beck 2006.

Legal acts: Traktat o UE i Traktat ustanawiający WE

Dokumenty zebrane w: "Polska w Unii Europejskiej Wybór dokumentów", oprac. J. Barcz i A. Michoński, Warszawa 2004.

"Dokumenty europejskie. T. 5, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską", oprac. A. Przyborowska-Klimczak i E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2004.

Legal acts available at the server of the Committee of the European Integration Office (polish version) www.ukie.gov.pl or at UE server - EUR-lex (versions in UE languages) http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm.

Useful information services, where the current news can be found:

www.euro.pap.com.pl (j. polski); www.euobserver.com (j. angielski

Learning outcomes:

After completion of the learning process, the student:

1. knows the rules of European economic law

2. familiar with the functions and main principles of European economic law

3. knows the difference between the provisions directed to the Member and facing businesses

4. subjected to a critical analysis of the functioning of the law in practice and their impact on businesses and individuals

5. assess the impact of the application of the legal situation of individuals (direct effect)

6. interprets European law as interpreted by EU courts

Assessment methods and assessment criteria:

Written exam (test)

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)