Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje o fundusze strukturalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115-AFS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje o fundusze strukturalne UE
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego roku europeistyki - studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Mieszana forma zajęć: wykład i ćwiczenia. Przedmiot łączy w sobie elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Studenci przekazaną wiedzę teoretyczną muszą wykorzystać do realizacji zadania praktycznego, będącego częścią i zaliczeniem przedmiotu.

Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat celów i zasad funkcjonowania polityki spójności UE w Polsce, a także praktycznych umiejętności w zakresie ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich. Program przedmiotu składa się z komponentu teoretycznego i praktycznego.

Pełny opis:

Mieszana forma zajęć: wykład i ćwiczenia. Przedmiot łączy w sobie elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Studenci przekazaną wiedzę teoretyczną muszą wykorzystać do realizacji zadania praktycznego, będącego częścią i zaliczeniem przedmiotu.

Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat celów i zasad funkcjonowania polityki spójności UE w Polsce, a także praktycznych umiejętności w zakresie ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich. Program przedmiotu składa się z komponentu teoretycznego i praktycznego.

W ramach komponentu teoretycznego program obejmuje zagadnienia: celów polityki spójności UE, instrumentów finansowych polityki spójności, struktury dokumentów programowych, systemu instytucjonalnego i finansowego wdrażania funduszy europejskich oraz kierunków interwencji funduszy europejskich w Polsce.

Komponent praktyczny obejmuje realizację pod nadzorem prowadzącego kolejnych faz definiowania i przygotowania projektu: wyznaczania celów projektu, sprawdzania kwalifikowalności przewidzianych działań, przygotowania budżetu projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektu i monitorowania efektów projektu. W ramach komponentu praktycznego słuchacze zapoznają się również z informatycznym programem Generator Wniosków niezbędnym do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego.

1. Ogólne zasady funkcjonowania polityki spójności w Polsce w latach 2014 -2020

Zgodność polityki spójności ze Strategią EUROPA 2020

Cele polityki spójności (regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, europejska współpraca terytorialna)

Cele tematyczne (priorytety) polityki spójności

Zasady polityki spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz Spójności

Akty prawne unijne i krajowe

Mechanizmy inżynierii finansowej

2. System instytucjonalny i proceduralny wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce

Instytucje odpowiedzialne za nabór, monitoring i zarządzanie projektami

Tryby wyboru projektów do realizacji

Zasady przeprowadzania konkursów

Ogłoszenie konkursu i dokumentacja konkursowa

Ocena formalna i merytoryczna

Rozstrzygnięcie konkursu i kontraktowanie

Rozliczenie projektu i monitorowanie

Działania informacyjne i promocyjne

Wytyczne

3. Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w Polsce w latach 2014 - 2020 (fakultatywne prezentacje przygotowane przez studentów)

Umowa Partnerstwa

Regionalne Programy Operacyjne

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Inteligentny Rozwój

PO Wiedza Edukacja Rozwój

PO Polska Cyfrowa

PO Polska Wschodnia

PO Pomoc Techniczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rybactwo i Morze

Pomoc publiczna i pomoc de minimis

4. Metodologia zarządzania projektem zgodnie ze standardami UE

Definicja i cechy projektu

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu

Cykl życia projektu i jego fazy

Zasady udzielania zamówień oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach realizacji projektów

Prezentacja szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie i wybranej ścieżki aplikacyjnej w ramach postępowania konkursowego będącego przedmiotem zadania zaliczeniowego

5. Konstrukcja finansowa projektu

Rodzaje kosztów w projekcie

Kwalifikowalność wydatków

Wydatki niekwalifikowalne

Koszty pośrednie i bezpośrednie

Cross - financing

Szczegółowa kalkulacja kosztów

Progi dofinansowania

6. Prezentacja założeń projektu, zgodnych z zasadami przeprowadzania konkursu, będącego przedmiotem zadania zaliczeniowego (materiały przygotowane przez studentów)

Generatory Wniosków 2014 - 2020 - zasady użytkowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych

7. Dokończenie realizacji zadania zaliczeniowego - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (praca własna studentów)

Ocena zadania zaliczeniowego - publikacja listy rankingowej, rozstrzygnięcie "konkursu", omówienie projektów

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie wniosku - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Adamczyk A., Borkowski J. (red.), Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w UE, Wydawnictwo CE UW, Warszawa 2005

Gwizda M., Kosewska-Kwaśna M., Żółciński S. (red.), Fundusze UE 2014-2020 Nowa perspektywa - nowe możliwości, C.H. Beck, Warszawa 2014

Kleinowski M., Piechowicz M., Sikora-Gaca M., Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2016

Zbiór aktów prawnych w zakresie funduszy europejskich na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dokumenty programowe – Programy Operacyjne, Opisy priorytetów, Wytyczne dla projektodawców

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu udziału w części teoretycznej student:

- wskazuje cele i zasady funkcjonowania polityki spójności Unii Europejskiej

- analizuje dokumenty opisujące sposób i zakres wdrażania polityki spójności w Polsce

- wskazuje właściwe źródło finansowania określonych przedsięwzięć

- określa katalog wydatków możliwych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów w zależności od źródła ich finansowania

Po zakończeniu realizacji zadania praktycznego student:

- konstruuje i wizualizuje logikę przedsięwzięcia projektowego

- użytkuje aplikację internetową służącą przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych

- opracowuje opis przedsięwzięcia służący przygotowaniu wniosku aplikacyjnego

- wypełnia formularz wniosku aplikacyjnego w części opisowej i finansowej

Metody i kryteria oceniania:

- test kontrolny

- realizacja praktycznych zadań cząstkowych

- realizacja praktycznego zadania zaliczeniowego – przygotowanie wniosku projektowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.