University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Application for EU structural funds

General data

Course ID: 4003-115-AFS Erasmus code / ISCED: 14.6 / (unknown)
Course title: Application for EU structural funds Name in Polish: Aplikacje o fundusze strukturalne UE
Department: Centre for Europe
Course groups: (in Polish) przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego roku europeistyki - studia pierwszego stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) zdalnie

Short description:

The course is conducted in e-learning mode combining components of typical e-learning lectures and task workshops. Within the course framework theoretical knowledge is provided and students are obliged to implement it during accomplishing practical exercise, which is a part and condition of course creditation.

The course aims at providing students with knowledge concerning objectives and principles of European Union cohesion policy in Poland in programming period as well as practical skills in the field of applying for UE structural funds grants. The curricula of the course consists of two components: theoretical and practical.

Full description: (in Polish)

Mieszana forma zajęć: wykład i ćwiczenia. Przedmiot łączy w sobie elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Studenci przekazaną wiedzę teoretyczną muszą wykorzystać do realizacji zadania praktycznego, będącego częścią i zaliczeniem przedmiotu.

Celem przedmiotu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat celów i zasad funkcjonowania polityki spójności UE w Polsce, a także praktycznych umiejętności w zakresie ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich. Program przedmiotu składa się z komponentu teoretycznego i praktycznego.

W ramach komponentu teoretycznego program obejmuje zagadnienia: celów polityki spójności UE, instrumentów finansowych polityki spójności, struktury dokumentów programowych, systemu instytucjonalnego i finansowego wdrażania funduszy europejskich oraz kierunków interwencji funduszy europejskich w Polsce.

Komponent praktyczny obejmuje realizację pod nadzorem prowadzącego kolejnych faz definiowania i przygotowania projektu: wyznaczania celów projektu, sprawdzania kwalifikowalności przewidzianych działań, przygotowania budżetu projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektu i monitorowania efektów projektu. W ramach komponentu praktycznego słuchacze zapoznają się również z informatycznym programem Generator Wniosków niezbędnym do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego.

1. Ogólne zasady funkcjonowania polityki spójności w Polsce w latach 2014 -2020

Zgodność polityki spójności ze Strategią EUROPA 2020

Cele polityki spójności (regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, europejska współpraca terytorialna)

Cele tematyczne (priorytety) polityki spójności

Zasady polityki spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz Spójności

Akty prawne unijne i krajowe

Mechanizmy inżynierii finansowej

2. System instytucjonalny i proceduralny wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce

Instytucje odpowiedzialne za nabór, monitoring i zarządzanie projektami

Tryby wyboru projektów do realizacji

Zasady przeprowadzania konkursów

Ogłoszenie konkursu i dokumentacja konkursowa

Ocena formalna i merytoryczna

Rozstrzygnięcie konkursu i kontraktowanie

Rozliczenie projektu i monitorowanie

Działania informacyjne i promocyjne

Wytyczne

3. Możliwości wykorzystania funduszy europejskich w Polsce w latach 2014 - 2020 (fakultatywne prezentacje przygotowane przez studentów)

Umowa Partnerstwa

Regionalne Programy Operacyjne

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Inteligentny Rozwój

PO Wiedza Edukacja Rozwój

PO Polska Cyfrowa

PO Polska Wschodnia

PO Pomoc Techniczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rybactwo i Morze

Pomoc publiczna i pomoc de minimis

4. Metodologia zarządzania projektem zgodnie ze standardami UE

Definicja i cechy projektu

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu

Cykl życia projektu i jego fazy

Zasady udzielania zamówień oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach realizacji projektów

Prezentacja szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie i wybranej ścieżki aplikacyjnej w ramach postępowania konkursowego będącego przedmiotem zadania zaliczeniowego

5. Konstrukcja finansowa projektu

Rodzaje kosztów w projekcie

Kwalifikowalność wydatków

Wydatki niekwalifikowalne

Koszty pośrednie i bezpośrednie

Cross - financing

Szczegółowa kalkulacja kosztów

Progi dofinansowania

6. Prezentacja założeń projektu, zgodnych z zasadami przeprowadzania konkursu, będącego przedmiotem zadania zaliczeniowego (materiały przygotowane przez studentów)

Generatory Wniosków 2014 - 2020 - zasady użytkowania i przygotowywania wniosków aplikacyjnych

7. Dokończenie realizacji zadania zaliczeniowego - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (praca własna studentów)

Ocena zadania zaliczeniowego - publikacja listy rankingowej, rozstrzygnięcie "konkursu", omówienie projektów

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie wniosku - 30 h

razem - 60 h

Bibliography:

Adamczyk A., Borkowski J. (red.), Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w UE, Wydawnictwo CE UW, Warszawa 2005

Gwizda M., Kosewska-Kwaśna M., Żółciński S. (red.), Fundusze UE 2014-2020 Nowa perspektywa - nowe możliwości, C.H. Beck, Warszawa 2014

Kleinowski M., Piechowicz M., Sikora-Gaca M., Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2016

Zbiór aktów prawnych w zakresie funduszy europejskich na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dokumenty programowe – Programy Operacyjne, Opisy priorytetów, Wytyczne dla projektodawców

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu udziału w części teoretycznej student:

- wskazuje cele i zasady funkcjonowania polityki spójności Unii Europejskiej

- analizuje dokumenty opisujące sposób i zakres wdrażania polityki spójności w Polsce

- wskazuje właściwe źródło finansowania określonych przedsięwzięć

- określa katalog wydatków możliwych do poniesienia w ramach poszczególnych projektów w zależności od źródła ich finansowania

Po zakończeniu realizacji zadania praktycznego student:

- konstruuje i wizualizuje logikę przedsięwzięcia projektowego

- użytkuje aplikację internetową służącą przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych

- opracowuje opis przedsięwzięcia służący przygotowaniu wniosku aplikacyjnego

- wypełnia formularz wniosku aplikacyjnego w części opisowej i finansowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- test kontrolny

- realizacja praktycznych zadań cząstkowych

- realizacja praktycznego zadania zaliczeniowego – przygotowanie wniosku projektowego

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.