Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-116OPC
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przenikanie się i uzupełnianie mechanizmów występujących na różnym poziomie (światowym, europejskim i krajowym) oraz wyrobienie w nich umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji z tej dziedziny.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przenikanie się i uzupełnianie mechanizmów występujących na różnym poziomie (światowym, europejskim i krajowym) oraz wyrobienie w nich umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji z tej dziedziny.

Zajęcia zostaną podzielone na dwa bloki: prawo instytucjonalne i prawo materialne. W ramach pierwszego bloku studenci otrzymają informacje na temat instytucji i mechanizmów ochrony praw człowieka w ramach systemu ONZ, Rady Europy, Unii Europejskiej oraz Polski. Kolejny blok zajęć zostanie poświęcony analizie porównawczej standardów wybranych praw lub wolności.

Podstawowe zagadnienia:

1. Prawa człowieka – zagadnienia ogólne.

2. System ochrony praw człowieka w ramach ONZ.

3. System ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej.

4. System ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy.

5. System ochrony praw człowieka w Polsce.

6. Prawo do życia.

7. Prawo do prywatności.

8. Prawo do własności.

9. Prawo do sądu.

10. Prawa polityczne.

11. Debata: prawa człowieka w obliczu współczesnych wyzwań

12. Prawa socjalne.

13. Prawa dzieci.

14. Prawa kobiet.

15. Zaliczenie końcowe.

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

• Udział w zajęciach: 30 godz.

• Przygotowanie do zajęć: 20 godz.

• Przygotowania merytoryczne i techniczne do uczestnictwa w debacie: 10 godz.

• Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 20 godz.

Razem: 80 godz.

Literatura:

PODRĘCZNIKI (do wyboru):

• J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014 (lub ew. wydanie późniejsze).

• M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2010 (lub ew. wydanie późniejsze).

• B. Gronowska, T. Jasudowicz (i in.), Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010 (lub ew. wydanie późniejsze).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

• M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013 (lub ew. wydania wcześniejsze).

• J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

• L. Garlicki, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. I i II, Warszawa 2010-2011.

• A. Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka. Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Scholar, Warszawa, 2018.

• J. Sozański, Prawo Unii Europejskiej. Analiza krytyczna systemu i doktryny, Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2014.

STRONY INTERNETOWE (bazy danych orzecznictwa):

• Europejski Trybunał Praw Człowieka - http://hudoc.echr.coe.int

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości - http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

• Trybunał Konstytucyjny – http://www.trybunal.gov.pl

• Ministerstwo Sprawiedliwości - http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/

Efekty uczenia się:

Studenci powinni uzyskać wiedzę na temat najważniejszych uniwersalnych i europejskich standardów praw człowieka oraz nauczyć się wyszukiwania i analizowania informacji na ten temat.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe zaliczenia przedmiotu:

• Aktywność podczas zajęć: 10 pkt.

• Udział w debacie śródsemestralnej: 30 p.

• Zaliczenie końcowe: 60 p.

Łącznie: 100 pkt.

Skala ocen końcowych (w pkt):

90-100 – bardzo dobry

80-89 – dobry plus

70-79 – dobry

61-69 – dostateczny plus

50-60 – dostateczny

0-49 – niedostateczny

Pisemne zaliczenie końcowe będzie oparte o pytania otwarte o charakterze porównawczym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)