Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyspiański i jego lektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON116-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Wyspiański i jego lektury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Stanisław Wyspiański wciąż stawia przed nami zagadki. Ponadstuletnia bogata recepcja jego twórczości nie na wszystkie zdołała odpowiedzieć. Nadal próbuje się szukać nowych sposobów dotarcia do źródeł tej niezwykłej osobowości. Znamy sporą część korespondencji Wyspiańskiego, istnieje dość szczegółowe kalendarium jego życia i twórczości, wiemy, kiedy i dokąd podróżował. Ale stosunkowo słabo wiemy, co Wyspiański czytał, co kształtowało jego umysłowość i wrażliwość – mimo tego, że dość łatwo można by zrekonstruować część jego lektur. A czytał namiętnie i książki pochłaniał pasjami. Zajęcia dla pasjonatów z zacięciem detektywistycznym.

Pełny opis:

Stanisław Wyspiański wciąż stawia przed nami zagadki. Ponadstuletnia bogata recepcja jego twórczości nie na wszystkie zdołała odpowiedzieć. Nadal próbuje się szukać nowych sposobów dotarcia do źródeł tej niezwykłej osobowości. Znamy sporą część korespondencji Wyspiańskiego, istnieje dość szczegółowe kalendarium jego życia i twórczości, wiemy, kiedy i dokąd podróżował. Ale stosunkowo słabo wiemy, co Wyspiański czytał, co kształtowało jego umysłowość i wrażliwość – mimo tego, że dość łatwo można by zrekonstruować część jego lektur. A czytał namiętnie i książki pochłaniał pasjami. Kurs będzie więc polegał na rekonstrukcji biblioteki Wyspiańskiego i ponownej lekturze ksiąg, które wyraźnie na niego wpłynęły, a które w powodzi dziejów umknęły może uwadze badaczy jego twórczości. Jeśli prawdą jest, że to przeczytane książki odpowiadają za to, jacy jesteśmy, to być może dzięki tej metodzie uda nam się zbliżyć do odpowiedzi na pytanie: jaki był Wyspiański? Jeśli prawdą jest, że wielcy pisarze dialogują ze sobą bez względu na czas i przestrzeń, to być może dzięki tej metodzie uda nam się podsłuchać jakąś ważną, a zagłuszoną przez recepcję – rozmowę? Zajęcia dla pasjonatów z zacięciem detektywistycznym.

Literatura:

1) S. Wyspiański, Dzieła Zebrane, t. I-XIV, Kraków 1964

2) S. Wyspiański, Dzieła Zebrane, Kraków 1964

3) t. XV vol. I - Twórczość pisarska. Życiorys

4) t. XV vol. II - O twórczości pisarskiej i plastycznej

5) t. XV vol. III - Teatr Wyspiańskiego

6) t. XV vol. IV - Teatr Wyspiańskiego

7) t. XVI vol. I - Kalendarz życia i twórczości 1869-1890

8) t. XVI vol. II - Kalendarz życia i twórczości 1.3.1890 - ostatnie dni marca 1898

9) t. XVI vol. III - Kalendarz życia i twórczości 26.3.1898-grudzień 1907.

10) S. Wyspiański, Listy zebrane I. Listy do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1994

11) S. Wyspiański, Listy zebrane II. Listy do Lucjana Rydla, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979

12) S. Wyspiański, Listy zebrane III. Listy do Karola Maszkowskiego, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1997

13) S. Wyspiański, Listy zebrane IV. Listy różne - do wielu adresatów, oprac. M. Rydlowa, Kraków 1998

14) M. Antoniuk, "Kultura małomówna" Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia, Kraków 2006

15) J. Błoński, Wyspiański wielokrotnie, Kraków 2007

16) K. Fazan, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Kraków 2009

17) E. Miodońska-Brookes, "Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1997

18) E. Miodońska-Brookes, Wawel-"Akropolis", Kraków 1980

19) M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2007

20) M. Prussak, Wyspiański w labiryncie teatru, Warszawa 2005

21) Stanisław Wyspiański. Studium artysty [materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 7-9 czerwca 1995], red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996

22) M. Tomczyk-Maryon, Wyspiański [seria: Biografie sławnych ludzi], Warszawa 2009

23) Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego [artykuły z konferencji naukowej doktorantów (UJ i ASP Kraków, 8-9 listopada 2007)], red. A. Czabanowska-Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul, Kraków 2008

Efekty kształcenia:

Student w zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą;

- zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

- zna powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad kulturą; nabył podstawy podejścia interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych

- ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury i języka wybranego regionu Śródziemnomorza

- zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego

- zna podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistycznej

Student w zakresie umiejętności:

- potrafi opracować i przedstawić recepcję dzieła kultury

potrafi interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki

- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

- potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

- prezentuje wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej

- potrafi pracować w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zliczenia zajęć jest obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze) aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz na podstawie samodzielnego pisemnego opracowania jednej wybranej i uzgodnionej z prowadzącym „lektury” Wyspiańskiego i jej wpływu na biografię lub twórczość pisarza

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.