Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wszechświata, historia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON125-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 13.7 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Historia wszechświata, historia człowieka
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia są dostępne dla studentów wszystkich kierunków uniwersyteckich.

Do pełnego uczestnictwa w zajęciach wystarczy wykształcenie ogólne.


Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawiony zostanie rozwój poglądów człowieka na wszechświat w ujęciu historycznym, od czasów najdawniejszych (astronomia megalityczna i starożytna) po współczesność (kosmologia XXI wieku). Relacje człowiek–teatr niebieski, teorie astronomiczne oraz kosmologia różnych epok będą prezentowane w sposób nietechniczny, z odniesieniami do kultury humanistycznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić najważniejsze etapy kształtowania się współczesnej nauki o wszechświecie, począwszy od najdawniejszych relacji człowiek–ciała niebieskie i pierwszych teorii astronomicznych po kosmologię rozszerzającego się wszechświata. Materiał będzie prezentowany syntetycznie, a teorie naukowe zostaną umiejscowione na tle kultury humanistycznej kolejnych epok. Uczestnicy zajęć będą również otrzymywali do przeczytania wybrane krótkie fragmenty dzieł naukowych oraz tekstów literackich, umożliwiające pełniejszą recepcję poruszanej tematyki i zwracające uwagę na jej rolę w kształtowaniu kultury ogólnej. Różne formy dyskusji na temat przeczytanych tekstów będą stanowiły ważny, uzupełniający element większości wykładów.

Literatura:

Jako nieobowiązkową literaturę dla zainteresowanych pogłębieniem i uzupełnieniem wątku dziejów badań wszechświata polecam: Historia astronomii, pod red. M. Hoskina, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk ścisłych w kulturze dawnej i współczesnej

zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi w kontekście filozoficznym i społecznym

ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

W zakresie umiejętności:

potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

potrafi przygotować prace pisemne: esej, rozprawka naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składać się będą dwa elementy: obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie absencje) i aktywność w elementach konwersatoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.