Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura prezentacji i sztuka pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW100 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kultura prezentacji i sztuka pisania
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kultura prezentacji i sztuka pisania to przedmiot, w ramach którego studenci przygotowują się do skutecznego działania w środowisku akademickim i zawodowym. Kultura prezentacji oferowana w pierwszym semestrze nauki ma pomóc studiującym w skutecznym, samodzielnym gromadzeniu wiedzy z zakresu kierunku studiów i następnie umiejętnym jej porządkowaniu i prezentowaniu zarówno w środowisku akademickim, jak też poza tym środowiskiem. Sztuka pisania ma pomóc ponadto w prezentowaniu w formie akademickiej wypowiedzi pisemnej oraz wykształcenie umiejetności kluczowych dla jakości dialogu akademickiego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat techniki opracowania pisemnych prac akademickich, kształcenie dobrych nawyków i zachęta do samodzielności w opracowywaniu materiału na piśmie.

Pełny opis:

Kultura prezentacji przygotowuje studentów do skutecznego wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności. W ramach zajęć przewidziano praktyczny trening – samodzielnie przygotowywane prezentacje ustne oraz samodzielnie przygotowywane teksty, zespołowe projekty oraz koleżeńską ocenę postepów w zakresie ćwiczonych sprawności komunikacyjnych oraz koleżeńską ocenę postepów w zakresie ćwiczonych sprawności komunikacyjnych. Studenci uczą się opracowywać materiał i przygotowywać ustne wystąpienia różnego rodzaju. Opracowanie wystąpień obejmuje etap gromadzenia informacji, przygotowania prezentacji, treningu pamięci i aparatu mowy - całościowego przygotowania do wypowiedzi ustnej, przygotowanie do udzielania odpowiedzi i uczestniczenia w dyskusji po wystąpieniu. Studenci pracują też nad pisemnym opracowaniem wybranych tematów, następnie udoskonalaniem tekstu z uwzględnieniem potencjalnego odbiorcy i celu tworzenia tekstu.

Proponowane lektury dają podbudowę teoretyczną i służą wykształceniu strategii opracowania wybranych tematów z zakresu studiowanego kierunku i indywidualnych zainteresowań oraz przygotowywania własnych wystąpień, referatów, udziału w debacie. Studenci uczą się pracy z cudzym tekstem, sztuki redagowania i nabieraja wprawy w sprawnym opracowywaniu własnych tekstów. Wyrabiaja w sobie nawyki zdyscyplinowanego myślenia i komunikowania jego rezultatów. Uczą się planowania tekstu, konstruowania poprawnych logicznie i stylistycznie wypowiedzi, konsekwencji w argumentowaniu, redagowania i streszczania.

Swoje całoroczne dokonania, prace pisemne, doświadczenia i refleksje związane z uczeniem się prezentowania w różnych formach studenci gromadzą w portfolio,które stanowi podstawę oceny końcowej.

Poza udziałem w zajęciach od studentów oczekuje się własnej pracy w wymiarze przynajmniej 60 godzin.

Literatura:

Retoryka, red. Piotr Wilczek, Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, 2008

Hein Retter, 2003: Socjologiczne teorie komunikacji, w: Komunikacja codzienna w pedagogice

Peggy Noonan 1998: Simply Speaking: How to Communicate Your Ideas With Style, Substance, and Clarity

Peggy Noonan1999: On Speaking Well

Sonya Hamlin 2005, Jak mówić, żeby nas słuchali – dobra komunikacja

Richard Olivier, Nicholas Janni, 2006, Peak Performance, Prezentacje na najwyższym poziomie

Mirosław Oczkoś, 2007, Sztuka poprawnej wymowy

Marek Stączek, Sztuka skutecznej prezentacji publicznej, ABC Danziger E., Get to the Point!, New York ,2009

Gage J.T., The Shape of Reason: Argumentative writing in college, 2005

Eco U., „Jak napisać pracę dyplomową”, Warszawa, 2008

Lipson Ch, How to write a B.A. Thesis, Chicago, 2005

Leki I., Academic Writing: Exploring Processes and Strategies, CUP New York, 1998

Przykłady znakomitej i strasznej prozy akademickiej – wzory i antywzory

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student

w zakresie wiedzy:

1. zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego (K_W12 – H1A_W06)

2. zna zasady tworzenia prezentacji, przygotowywania ustnego wystąpienia i udziału w debacie (K_W16 – H1A_W08)

3. zna reguły opracowywania pisemnych prac akademickich K_W16 – H1A_W08)

w zakresie umiejętności:

4. potrafi opracować i przedstawić recepcję dzieła kultury antycznej w epokach późniejszych (K_U03 – H1A_U03, H!A_U04, H1A_U05)

5. potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski (K_U07 – H1A_U06, H1A_U07)

6. prezentuje wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie ustnej (K_U08 – H1A_U02, H1A_U06, H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09)

7. potrafi samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji (K_U11, H1A_U02, H1A_U05, H1A_U07)

8. potrafi przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów (K_U13, H1A_U08, S2A_W05)

9. potrafi zwięźle i poprawnie wyrażać swoje myśli oraz skonstruować poprawną wypowiedź ustną (K_U13, H1A_U08, S2A_W05)

10. potrafi opracować wystąpienie publiczne – referat, komunikat, prezentację multimedialną, głos w dyskusji panelowej, debacie za i przeciw (K_U13, H1A_U08, S2A_W05)

11. umie zadbać o higienę głosu (K_U13, H1A_U08, S2A_W05)

12. radzi sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych (K_U13, H1A_U08, S2A_W05)

13. prezentuje wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pracy pisemnej (K_U08 – H1A_U02, H1A_U06, H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09)

14. potrafi samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy i argumenty czytanego tekstu (K_U11, H1A_U02, H1A_U05, H1A_U07)

15. umie planować, pisać i redagować wypowiedzi pisemne, formułować argumenty, wyodrębniać tezy, wyciągać wnioski, streszczać (K_U13, H1A_U08, S2A_W05)

16. potrafi przygotować pracę pisemną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorców (K_U08 – H1A_U02, H1A_U06, H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09)

w zakresie kompetencji społecznych:

17. rozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej potrafi pracować w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania (K_K01, H1A_K02, H1A_K04)

18. potrafi ułożyć i zrealizować plan pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego (K_K04, H1A_K03)

19. potrafi poddać refleksji własny sposób pracy, ocenić swoje postępy w zakresie kultury prezentowania i komunikowania się (K_K04, H1A_K03)

20. rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych (K_K06 – H1A_K04)

21. zna i rozumie podstawowe wyzwania związane z badaniem kultury i relacji międzycywilizacyjnych (K_K06 – H1A_K04)

22. potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, szanując poglądy partnerów (K_K10 – H1A_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Portfolio, ocena przygotowywanych prezentacji i prac pisemnych oraz udziału w dyskusji.

Kryteria oceny portfolio: kompletność, poziom autorefleksji, poziom merytoryczny opracowań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.