Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW89 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki XIX wieku
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład (20 godz) z elementami konwersatorium (referaty - 4 godz) oraz zajęciami w terenie (Galeria Malarstwa Polskiego i Obcego - Muzeum Narodowe w Warszawie, wybrane zabytki Warszawy – 6 godz.)

Pełny opis:

Historia sztuki europejskiej XIX wieku ukazana w szerszym kontekście historyczno-filozoficzno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby polskiej. Proponowane tematy: późny klasycyzm w architekturze oraz rzeźbie i malarstwie; Goya, malarstwo angielskie od Consable'a i Blake'a do Turnera, nazareńczycy, romantycy niemieccy: Runge i Friedrich; romantycy francuscy: Géricault i Delacroix; Ingres; powrót do natury: Corot, Rousseau, Millet, Daumier, Courbet; akademizm; prerafaelici (Rosetti i Millais), Morris i Whistler; Manet i impresjonizm, postimpresjonizm; symbolizm; secesja; malarstwo rosyjskie XIX wieku do rewolucji bolszewickiej; malarstwo polskie od Smuglewicza i Orłowskiego po Malczewskiego; rzeźba XIX wieku od Canovy i Thorvaldsena po Rodina; rzeźba polska XIX wieku; odrodzenie sztuk i rzemiosł; historyzm w architekturze XIX wieku (neogotyk, neorenesans, neoromanizm, neobizantynizm, eklektyzm), architektura rosyjska XIX wieku od Aleksandra I do Mikołaja II; architektura doby rewolucji przemysłowej; architektura polska od Corazziego po Dziekońskiego.

Literatura:

Literatura

Ałpatow M., Historia sztuki, tłum. M. Kurecka, t. IV, Warszawa 1991, s. 59-147.

Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa 1976, od s. 294

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1991, t. II, rozdz. XIV i XV.

Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław 1976

Gombrich E.H., O sztuce, Warszawa 1997, rozdziały dotyczące sztuki XIX wieku

Grabska E., Poprzęcka M., Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1989, s. 161-558.

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

Kozakiewicz S., Malarstwo polskie. Oświecenie, klasycyzm, romantyzm, Warszawa 1976.

Meyer P., Historia sztuki europejskiej, t. 2, Warszawa 1973, s. 211-260, tłum. J. Ruszczyc.

Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm, Warszawa 1989.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988, s. 370-420

Sztuka świata, t. 8, red. A. Lewicka-Morawska, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

a. na poziomie wiedzy: student opisuje najważniejsze tendencje w plastyce i architekturze XIX wieku oraz charakteryzuje ich filozoficzne i społeczne podłoże

K_W01 – H1A_W01

K_W03 – H1A_W02

K_W09 – H1A_W04

K_W14 – H1A_W07

b. na poziomie umiejętności: student określa autorów, czas i środowisko powstania najbardziej reprezentatywnych dzieł sztuki XIX wieku; na tej podstawie rozpoznaje inne dzieła sztuki tego okresu

K_U04 – H1A_U04, H1A_U05

c. na poziomie kompetencji społecznych: student dostrzega w sztuce i kulturze współczesnej kontynuację i transformację form i idei sztuki XIX stulecia.

K_K08 – H1A_K05

K_K11 – H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo w wykładach, wygłoszenie referatu na temat ustalony z prowadzącym zajęcia oraz dwuczęściowy egzamin złożony z części wizualnej (umiejętność rozpoznawania dzieł sztuki objętych tematem, ich atrybucji, datowania, analizy formalnej i treściowej) oraz z części teoretycznej (rozmowa dotycząca tematów objętych wykładami i lekturami)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.