Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński - gr. zerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-LEK-L0
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński - gr. zerowa
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego od podstaw (gramatyka, składnia, słownictwo) z naciskiem na słowotwórstwo, szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przygotowanie studentów do ro-zumienia tekstów łacińskich o podstawowym stopniu trudności, ukazanie im ogromnego wpływu łaciny na języki współczesne (zwłaszcza romańskie) oraz poszerzenie wiedzy o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Podręcznik (skrypt) wybrany przez prowadzącego zajęcia.

2. Słownik łacińsko―polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1990 lub Mały słownik łacińsko―polski, red. nauk. J. Korpanty, Warszawa 2003.

3. Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1986 lub Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978.

Pomocnicza:

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.

Kalinkowski S., Aurea Dicta t. I, II, Warszawa 2001.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1993.

Korolko M., Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce, Warszawa 2004.

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/-ka:

w zakresie WIEDZY:

1. rozszerza i pogłębia zdobytą na I roku wiedzę w zakresie morfologii i składni języka nowogreckiego;

2. poznaje elementy "języka uczonego" (katarewuzy) i niektóre cechy dialektów;

H1A_W09 : K_W07

3. rozszerza i wzbogaca słownictwo w zakresie przewidzianym dla danego stopnia biegłości językowej;

H1A_W04 : K_W09*

4. poznaje elementy historii Grecji Nowożytnej (okres dominacji Turków, Kreta pod rządami Wenecjan, powstanie greckie (klefci i armatole), powstanie i dzieje państwa greckiego).

H1A_W04 : K_W18

5. posiada wiedzę o elementach geografii Grecji Nowożytnej: krainy lądowe i wyspy; "miejsca pamięci" (Ateny, Mesolongi, Psary, Chios, Smyrna, Saloniki itp.).

H1A_W04/05 : K_W19

6. rozpoznaje elementy tradycji (strój, muzyka, kuchnia, architektura itp.).

7. poznaje elementy kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem życia młodzieży greckiej (studia, film, sport, rozrywki, itp.).

H1A_W10 : K_W22

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

1. stosuje poznane formy gramatyczne i konstrukcje składniowe;

H1A_U10 : K_U05

2. czyta ze słownikiem współczesne średnio-trudne teksty w demotyku (w tym także wybrane teksty literackie: piosenki, wiersze, opowiadania);

H1A_U01 :K_U07

3. tłumaczy proste teksty literackie (fragmenty poezji i prozy współczesnej).

H1A_U01/10 : K_U10

4. odtwarza w piśmie (alfabet i ortografia) teksty w zakresie znanego słownictwa;

5. tworzy wypowiedzi pisemne (wypracowanie, list, skarga, życiorys, rekomendacja itp.);

H1A_U01/02/08 : K_U09

6. tworzy wypowiedzi ustne na wybrane tematy (formułowanie i bronienie własnego zdania);

7. porozumiewa się z Grekami w sytuacjach codziennych.

H1A_U03/07/09 : K_U08

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

1. ma świadomość niedoskonałości własnej wiedzy i potrzeby ciągłego dokształcania się;

H1A_K01/03 : K_K01/02

2. umie pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie (role-playing);

H1A_K02 : K_K05

3. organizuje sobie pracę własną (lektury nowogreckie do samodzielnego przygotowania).

H1A_K02/03 K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływ mają frekwencja, oceny z prac cząstkowych, oceny ze sprawdzianów semestralnych i aktywność na zajęciach.

1. Bez żadnych konsekwencji pozostaje 6 nieobecności w ciągu roku akademickiego (bez podziału na semestry, wliczając nieobecności usprawiedliwione)

2. Bez żadnych konsekwencji pozostają 4 nieprzygotowania w ciągu roku akademickiego (bez podziału na semestry) zgłoszone przed zajęciami

3. Jedyną oceną jest ocena na koniec roku akademickiego, wpisywana do karty i systemu USOS (zakres bdb-dst)

4. Oceny cząstkowe ze sprawdzianów wyrażane są w procentach

5. Procenty uzyskane w ciągu roku są sumowane i dzielone przez ilość sprawdzianów; uzyskana w ten sposób średnia jest przeliczana na ocenę\;

100-96: 5

95-91: 5-

90-86: 4+

85-81: 4

80-76: 4-

75-71: 3+

70-66: 3

65-60: 3-

0-59: 2

ale:

6. Do tej średniej doliczane są:

a. plusy (+) uzyskane z prac domowych, odpowiedzi ustnych, w konkursach itd. – w wysokości jeden plus = 1 %

b. 1 % za każdą niewykorzystaną nieobecność

c. 1 % za każdy plus zdobyty podczas sprawdzianów ocenianych na plusy / minusy

7. Od ostatecznej średniej odejmowane są:

a. minusy (-) za nadmiarowe (ponad 6 na rok) nieobecności – w wysokości 3% za nadmiarową nieobecność

b. 1% za każdy minus wskutek braku pracy domowej (po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań lub za niezgłoszenia nieprzygotowania przed zajęciami)

c. 1 % za każdy plus zdobyty podczas sprawdzianów ocenianych na plusy / minusy

8. 3 spóźnienia do 15 minut traktowane są jako 1 nieobecność.

9. 1 spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność.

10. Całkowicie błędne wykonanie pracy domowej skutkuje nieprzygotowaniem, a w wypadku jego braku – minusem

11. Istnieje możliwość podjęcia się dodatkowej pracy domowej – jej prawidłowe wykonanie skutkuje plusem; błędy nie skutkują minusem

12. Każdy sprawdzian można poprawiać jeden raz. Z poprawki można uzyskać dowolną ocenę (wybierana jest ocena wyższa z dwóch)

13. W przypadku nieobecności podczas sprawdzianu:

a. usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim – przysługują dwa podejścia (pierwsze i poprawkowe)

b. nieusprawiedliwionej – przysługuje wyłącznie termin poprawkowy (uzyskana ocena nie podlega poprawie)

14. Przypadki dłuższych zwolnień lekarskich lub wyjazdów na stypendia rozpatrywane są indywidualnie.

15. Wartością graniczną (po wszelkich obliczeniach, dodaniach i odjęciach) jest 60% (dst-). Pozwala ona zaliczyć rok.

16. Niezaliczenie roku w normalnym trybie skutkuje koniecznością pisania oddzielnego zaliczenia roku (semestru).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)