Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura w zwierciadle literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-SEM41-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kultura w zwierciadle literatury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, którzy poprzez lekturę tekstów literackich chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk kultury w XX wieku, a ponadto lubiących czytać, otwartych na intelektualne wyzwania i ryzyko, gotowych na pokonanie sterotypowych wzorów lektury i interpretacji zjawisk literackich i kulturowych.

Seminarium poświęcone będzie analizie i interpretacji wybranych zjawisk kultury XX wieku, poszerzonych o tradycję literacką 2. poł. XIX wieku, „zapisanych” w prozie literackiej właściwego okresu. Interdyscyplinarna lektura różnych utworów XIX i XX wieku służyć będzie ukazaniu złożonych przemian kultury materialnej, rozwoju cywilizacyjnego, wiedzy o człowieku oraz zmian historycznych, ideowych, społecznych i obyczajowych odzwierciedlonych i „zapisanych” w tekście literackim.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich studentów, którzy poprzez lekturę tekstów literackich chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk kultury w XX wieku, a ponadto lubiących czytać, otwartych na intelektualne wyzwania i ryzyko, gotowych na pokonanie sterotypowych wzorów lektury i interpretacji zjawisk literackich i kulturowych.

Seminarium poświęcone będzie analizie i interpretacji wybranych zjawisk kultury XX wieku, poszerzonych o tradycję literacką 2. poł. XIX wieku, „zapisanych” w prozie literackiej właściwego okresu. Interdyscyplinarna lektura różnych utworów XIX i XX wieku służyć będzie ukazaniu złożonych przemian kultury materialnej, rozwoju cywilizacyjnego, wiedzy o człowieku oraz zmian historycznych, ideowych, społecznych i obyczajowych odzwierciedlonych i „zapisanych” w tekście literackim.

W zakresie proponowanych lektur znajdują się dzieła prozatorskie kwalifikowane jako tzw. literatura „wysoka” i popularna, obecne w świadomości czytelniczej i usytuowane poza nią. Proponowana kolejność lektury poszczególnych utworów odzwieciedla porządek problemowy, a nie chronologiczny. Rozległość kontekstu (wiedzy o historii, historii idei, historii filozofii oraz estetytki i historii sztuki), w którym sytuowana będzie interdyscyplinarna lektura utworów artystycznych, uwarunkowana jest – ze względu na ogólnouniwersytecki charakter zajęć - zaintersowaniami studentów.

Sylabus obejmuje tylko propozycję zakresu tematyki poszczególnych bloków zajęć oraz podstawową lekturę literacką. Wybór literatury uzupełniającej, określającej kontekst historyczny, filozoficzny, estetyczny i społeczny, uzależniam od zainteresowań i potrzeb uczestników seminarium, dlatego będę ją proponować podczas zajęć.

Literatura:

I. Dziewiętnastowieczne wzory literackich poszukiwań prawdy o świecie i człowieku

1. Stendhal, Czerwone i czarne, wyd. dowolne;

2. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, wyd. dowolne;

3. B. Prus, Lalka, wyd. dowolne;

4. S. Żeromski, Dzieje grzechu, wyd. dowolne;

II. Dwudziestowieczne pytania o realizm

1. G. G. Marquez, Miłość w czasach zarazy (tłum. Carlos Marrodān Casas);

2. W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, wyd. dowolne;

III. Miasto w obrazie kultury - kultura w obrazie miasta

1. L. Tyrmand, Zły, wyd. dowolne;

2. M. Hłasko, Cmentarze, wyd. dowolne;

IV. Literacki obraz przemian politycznych

1. M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu (tłum. A. Holland);

2. M. Kundera, Niewiedza (tłum. M. Bieńczyk);

V. Zwierciadło pamięci

1. V. Nabokov, Mademoiselle O (tłum. L. Engelking)

2. A. Libera, Madame, wyd. dowolne;

3. W. Kuczok, Gnój, wyd. dowolne;

VI. Literatura i kultura w kostiumie historii

1. E. Rylski, Warunek, wyd. dowolne;

2. Sz. Twardoch, Morfina, wyd. dowolne;

VII. Biografia literacka jako zwierciadło kultury

1. A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, wyd. dowolne;

2. A. Tuszyńska, Oskarżona Wiera Gran, wyd. dowolne;

Efekty kształcenia:

Seminarium kształci i doskonali umiejętności interdyscyplinarnej analizy i interpretacji tekstu literackiego jako świadectwa różnorodnych zjawisk

kultury XX wieku.

Wiedza:

- student posiada wiedzę na temat wybranych aspektów kultury i literatury XX wieku;

- potrafi wskazać, scharakteryzować i wyjaśnić najważniejsze zjawiska literackie i kulturowe wieku XX;

- zna twórczość najważniejszych pisarzy;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w powiązaniu z tradycją;

- zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego;

- rozpoznaje i interpretuje najważniejsze zjawiska kultury XX wieku w oparciu o tradycję dziewiętnastowieczną;

- potrafi łączyć lekturę literatury wysokiej i popularnej, polskiej i obcej;

- potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych;

- zna terminologię z zakresu literaturoznawstwa.

Umiejętności:

- potrafi interdyscyplinarnie i komparatystycznie analizować interpretować prozatorskie teksty literackie jako świadectwo różnorodnych zjawisk kultury XX wieku w odniesieniu do przemian historycznych, estetycznych, filozoficznych, społecznych i kulturowych 2 połowy XIX wieku i XX wieku;

- posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki

- posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej tekstu literackiego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Kompetencje społeczne:

- student potrafi pracować w grupie;

- rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej;

- ma szacunek dla różnych stanowisk i opinii;

- rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze;

- rozumie znaczenie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest aktywność oraz obecność na zajęciach, a także przygotowanie samodzielnej pracy zaliczeniowej. Praca zaliczeniowa (może być w formie eseju) powinna dotyczyć analizy i interpretacji dowolnego dzieła literackiego XX wieku rozumianego jako swoiste „lustro” kultury.

Na ocenę końcową składają się:

- przygotowanie do zajęć (aktywność) – 50%

- ocena z pracy zaliczeniowej – 35%

- obecność na zajęciach – 15%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.