Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Język - Komunikacja - Idee" - seminarium główne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-SEM57-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: "Język - Komunikacja - Idee" - seminarium główne
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/16

Skrócony opis:

Myślą przewodnią seminarium jest przyjrzenie się ustrojowi dawnej Polski przez pryzmat dominujących w nowożytnej Europie idei społecznych i politycznych oraz opartych na nich instytucji systemu władzy. Zajęcia prowadzić będzie historyk, historyk idei oraz socjolog polityki. W zakres lektur – ich szczegółowa lista zostanie podana we wrześniu – wejdą teksty z klasycznej filozofii polityki, źródła historyczne, współczesna opracowania akademickie, a także dawna i współczesna literatura piękna.

Pełny opis:

Kontrowersje ustrojowe: Rzeczpospolita i Europa -

Myślą przewodnią seminarium jest przyjrzenie się ustrojowi dawnej Polski przez pryzmat dominujących w nowożytnej Europie idei społecznych i politycznych oraz opartych na nich instytucji systemu władzy. Zajęcia prowadzić będzie historyk, historyk idei oraz socjolog polityki. W zakres lektur – ich szczegółowa lista zostanie podana we wrześniu – wejdą teksty z klasycznej filozofii polityki, źródła historyczne, współczesna opracowania akademickie, a także dawna i współczesna literatura piękna.

I. Równowaga i nierównowaga władzy

1. Monarchia mixta: Arystoteles, Tomasz z Akwinu

2. Rzeczpospolita w oczach Anglika: A relation of the state of Polonia

3. Anarchia: cecha endemicznie polska? Samuel Zborowski w optyce J.M. Rymkiewicza

II. Państwo i Kościół

4. Zdrajca czy bohater? Sprawa św. Stanisława

5. Stosunki państwo-kościoły: Tomasz z Akwinu, Hobbes

6. Tolerancja: Locke, konfederacja warszawska

III. Władza suwerenna

7. Władza absolutna: Bodin, Hobbes

8. Duńskie prawo królewskie 1665: rzecz o ograniczeniach władzy absolutnej

9. Fantomowe państwo: I Rzeczpospolita Jana Sowy

IV. Ograniczanie władzy

10. Ograniczanie suwerena: Locke, Monteskiusz

11. Ograniczanie suwerena: szwedzkie państwo biurokratyczne w XVII wieku

V. Republika - wzory antyczne odczytane na nowo

12. Republika antyczna i nowożytna: Cyceron, model wenecki

13. Państwo jako przedsiębiorstwo: centrum i peryferie władzy

14. Polska demokracją peryferii?

VI. Imperium i ekspansja

15. Idea imperium: Dante, Marsyliusz z Padwy

16. Polska przygoda imperialna: „Kolęda moskiewska” Pawła Palczowskiego

17. Beneficjenci, czy ofiary? Narody sukcesyjne I Rzeczypospolitej.

VII. Praktyki nowożytnej republiki

18. Republika – naród polityczny: Rousseau

19. Naród polityczny w trakcie przebudowy: Konstytucja 3 maja

20. Polskie tradycje samoorganizacji: rządy sejmikowe i konfederacje

21. Samoorganizacja prawie współczesna: walka o polską szkołę na przełomie XIX i XX w.

VIII. Społeczeństwo po drugiej stronie Łaby

22. Folwark: przekleństwo dziejów Polski?

23. Walerian Nekanda-Trepka: pierwszy polski socjolog

IX. Równowaga interesów

24. Reprezentacja: Federalista

25. Nowoczesność i indywidualizm

Literatura:

Pełna lista literatury zostanie podana we wrześniu.

Efekty uczenia się:

- K_W02- zna w pogłębionym zakresie terminologię nauk humanistycznych i społecznych i umie ją wykorzystywać

- K_W08-ma uporządkowaną w pogłębionym zakresie wiedzę o kierunkach myśli filozoficznej i społecznej w perspektywie historycznej i współczesnej

- K_W14-zna w pogłębionym i poszerzonym zakresie metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

- K_U11-potrafi samodzielnie, w sposób twórczy i pogłębiony zaanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

- K_U13-potrafi przygotować naukowe wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców

- K_K03-rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

- K_K08-rozumie znaczenie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, referaty, udział w dyskusji.

Praca pisemna (ok. 20 stron) związana z tematyką seminarium lub pracy magisterskiej – 50% oceny końcowej; referaty – 25%, aktywność na zajęciach – 25%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.