University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

History of Mediterranium till XVIIIth century

General data

Course ID: 4018-WYK10Z Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: History of Mediterranium till XVIIIth century Name in Polish: Dzieje Śródziemnomorza do końca wieku XVIII
Organizational unit: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The Mediterranean world in the period of modern-age transformation and its role in the development of European civilization.

Full description:

An overview of Mediterranean history from the 12th to the 18th centuries, preparing for an investigation into events and trends which influenced the development of European civilization. The main directions of Europe’s formation as a civilization (from the Reformation to the Enlightenment) will be reviewed in relation to Mediterranean heritage. The analysis will focus on intercultural transfer and the influence of meetings between civilizations.

Bibliography:

Armour R., Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Wyd. WAM, Kraków 2004.

Bennassar B., Lebrun F. (red.), Historia świata śródziemnomorskiego, Ossolineum, Wrocław 2003.

Braudel, F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski e epoce Filipa II, Wyd. Morskie, t. I-II, Gdańsk 1976-1977.

Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XVI-XVIII wiek, PIW, t. I-III, Warszawa 1992.

Braudel F., Coarelli F., Aymard M., Morze Śródziemne. Region i jego okolice, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982.

F. Braudel i inni, Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, Volumen, Warszawa 1994.

Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1961.

Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.

Cardini F., Europa a islam. Historia nieporozumienia, Kraków 2006.

Chaunu P., Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1989.

Danecki J., Arabowie, PIW, Warszawa 2001.

Defourneaux M., Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym, Warszawa 1968.

Dubreton J.-M. L., Życie codzienne we Florencji: czasy Medyceuszów, Warszawa 1961.

Dumézil B., Chrześcijańskie korzenie Europy, Wyd. M Derewiecki, Kąty 2008.

Dziubiński A., Historia Tunezji, Ossolineum, Wrocław 1994.

Gierowski J. A., Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 1985.

Grzybowski St., Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, Kraków 2005.

Haussig H.-W., Historia kultury biznatyńskiej, Warszawa 1970 (wyd.2 uzupeł. – 1980).

Hitti Ph. K., Dzieje Arabów, PWN, Warszawa 1969.

Holt P. M., Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, PIW, Warszawa 1993.

Inalcik H., Imperium osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Wyd. UJ, Kraków 2006.

Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Dialog, Warszawa 2003.

Kieniewicz J., Andaluzja, Hiszpania i pogranicza cywilizacji: współczesna perspektywa historycznej konfrontacji : w: Koźmiński M. red.,

Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, Warszawa 2005 (wyd. II), s. 77-88.

Krawczyk R., Podstawy cywilizacji europejskiej, Warszawa 2006.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 2002.

Lewis B., Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003.

Manikowska H., Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008.

Matvejević P., Brewiarz śródziemnomorski, Pogranicze, Sejny 2003.

Mazaheri A., Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII), Warszawa 1972.

Mączak A., Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Gdańsk 1998.

Mączak A. red., Historia Europy, Wrocław 1997 (wybrane rozdziały).

McCormick, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300-900, Warszawa 2007.

Menocal M. R., Ozdoba świata. Jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii, Kraków 2006.

Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 1998 .

Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum , Warszawa 1969 (lub wyd. następne).

Pentek Z., Cesarstwo łacińskie 1204-1261. Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum?, Poznań 2004.

Romano R., Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1978.

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych. T. 1-3, Warszawa 1987.

Shepard J. Bizancjum. Ok. 500-1204, Warszawa 2012.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa 1979.

Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 1988.

Sokołow N., Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, Warszawa 1985.

Tygielski W. Włosi w Polsce XVI-XVII wieku: utracona szansa na modernizację, Warszawa 2005.

Wyrobisz A., Kultura Hiszpanii "złotego wieku" w: Mączak A. red., Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, Warszawa 1991, t. I, s.178-205.

Learning outcomes:

W zakresie wiedzy

ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę na temat dziejów Śródziemnomorza

uzyska możliwość prześledzenia procesu formowania się cywilizacji jako transgresji i konfrontacji, zapozna się z formą interpretacji zjawisk kulturowych jako czynników wpływających na procesy zmiany społecznej.

W zakresie umiejętności

potrafi samodzielnie wyodrębnić oraz ocenić krytycznie tezy wysłuchanej prezentacji

umie skonfrontować ustalone przekonia o genezie cywilizacji europejskiej i roli dziedzictwa śródziemnomorskiego z materiałem z zajęć i lektur.

W zakresie kompetencji społecznych

ma świadomość znaczenia dziedzictwa przeszłości we współczesnej kulturze Europy i poczucie odpowiedzialności za jego popularyzowanie

Dzięki pokazaniu alternatywnych scenariuszy cywilizacyjnych uzyska szansę postawienia samodzielnych pytań dotyczących istoty świata śródziemnomorskiego.

Assessment methods and assessment criteria:

Paper to be written at the end of the course.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.