University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Introduction of Byzantium literature and history

General data

Course ID: 4018-WYK11E Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Introduction of Byzantium literature and history Name in Polish: Wprowadzenie do historii i literatury Bizancjum
Department: Faculty of "Artes Liberales"
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Przedmioty, których formalne zaliczenie konieczne jest do realizacji przedmiotu:


- Praktyczna Nauka Języka Nowogreckiego (Minimum 2 semestry w trybie przewidzianym przez program studiów Filologii Nowogreckiej).


oraz


- Podstawy kurs języka starogreckiego (Minimum 60 godzin w trybie przewidzianym przez program studiów Filologii Nowogreckiej).


Short description:

The course aims to:

1) familiarize students with the main problems of the history and culture of the Byzantine Empire from the time of Constantine the Great to the capture of Constantinople by the Ottoman Turks, with a special focus on the reign of the Palaeologus dynasty

2) showing students what aids will enable them to conduct their own basic bibliographic studies related to Byzantine culture and history.

Full description:

The course aims to:

1) familiarize students with the main problems of the history and culture of the Byzantine Empire from the time of Constantine the Great to the capture of Constantinople by the Ottoman Turks, with a special focus on the reign of the Palaeologus dynasty

2) showing students what aids will enable them to conduct their own basic bibliographic studies related to Byzantine culture and history.

The course aims to:

1) familiarize students with the main problems of the history and culture of the Byzantine Empire from the time of Constantine the Great to the capture of Constantinople by the Ottoman Turks, with a special focus on the reign of the Palaeologus dynasty

2) showing students what aids will enable them to conduct their own basic bibliographic studies related to Byzantine culture and history.

Bibliography:

Literatura podstawowa

− Angold, M. Cesarstwo Bizantyńskie (1025-1204). Historia polityczna, Ossolineum 1993.

− Browning, R., Cesarstwo Bizantyńskie, PIW Warszawa 1980.

− Cameron, Averil, The Byzantines, Oxford 2006

− Ceran, W., Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), Łódź 2001, t.I-II

− Fryde E., The early Paleologan renaissance (1261-1360), Leiden, Brill 2000, ss. 71-81

− Herrin, J., Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009.

− Iorga, N., Byzance après Byzance : continuation de l'Histoire de la vie byzantine, Bucarest: Association Internationale d'Etudes du sud-Est Européen 1971

− Jurewicz, O., Historia literatury bizantyńskiej, Ossolineum 1984.

− Karpov, S. , Istorija Trapezundskoj Imperii, Saint Petersburg, 2007

− Kazhdan, Alexander. P.,[red.], The Oxford dictionary of Byzantium, New York, Oxford 1991, t.I-III

− Mango, Cyril, [red.], The Oxford history of Byzantium, Oxford/ New York 2002

− Nicol, D.M., Konstantyn XI ostatni cesarz Bizancjum, Gdańsk 2004

− Obolensky, D., The Byzantine Commonwealth, London 1971

− Ostrogorski, G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008.

− Pentek Z., Z historii IV krucjaty (1198-1204) - zagadnienia polityczne wyprawy i punkty zwrotne w czasie jej trwania [w:] Kijas Z. J., Salamon M., IV krucjata. Historia, reperkusje, konsekwencje, Kraków 2005, ss. 55-106

− Ricks, D., Magdalino, P., Byzantium and the modern Greek identity, Aldershot 1998

− Vasiliev, A. A., The Foundation of the Empire of Trebizond (1204-1222), 11.1 (1936), Speculum ss. 3-37

Literatura uzupełniająca zalecana

− Angold, M., Czwarta krucjata, Warszawa 2006.

− Angold, Michael, Turning points in history: the Fall of Constantinople, Byzantinoslavica Revue internationale des Etudes Byzantines 1-2 (2013), 11-30

− Babinger, F., Z dziejów imperium Osmanów: sułtan Mehmed Zdobywca i jego czasy, Warszawa 1977.

− Beck, H. G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1977.

− Beck, H. G., Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, Αθήνα 1988.

− Crowley, R., 1453. Upadek Konstantynopola, Warszawa2006.

− Dąbrowska, M., Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.), Łódź 1996.

− Harris, Jonathan, Constantinople: Capital of Byzantium, London/ New York 2007

− Haussig, H.-W., Historia kultury bizantyńskiej, PIW Warszawa 1969.

− Hazard, Harry W.; Setton, Kenneth, M. [red.], A history of the Crusades. Vol. 3, The fourteenth and fifteenth centuries, Madison ; London 1975

− Hunger, H., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, München 1978.

− İnalcık, H., Imperium Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Kraków 2006.

− Inalcik, H., The policy of Mehmed II toward the Greek population of Istanbul and the Byzantine buildings of the city, “Dumbarton Oaks Papers” 23/24 (1969/1970), ss. 231-249

− İnalcık, H.; Quataert, D. [red.],Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego 1300-1914, Kraków 2008.

− Jeffreys, Elisabeth [red.], The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Oxford - New York 2008

− Kaldellis, Anthony, Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition, New York 2008

− Mango, C., Historia Biznacjum, Gdańsk 1997.

− Meyendorf, J., Byzantium and the Rise of Russia, Cambridge Mass. 1980

− Nicol, D.M., Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations, Cambridge 1992.

− Nicol, D.M., The Despotate of Epiros, 1267-1479: A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages, Cambridge 1984.

− Pentek Z., Cesarstwo łacińskie 1204-1261. Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum?, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2004

− Salamon, M., Ocalone świętości. O tradycji ikon, które przetrwały okupację łacińską [w:] Kijas Z. J., Salamon M., IV krucjata. Historia, reperkusje, konsekwencje, Kraków 2005, ss. 182-193

− Setton, Kenneth, M.; Wolff, Robert, Lee; Hazard, Harry, W. [ed.], A history of the crusades. Vol. 2, Later crusades 1189-1311, Philadelphia 1962

− Skrzyniarz, S., Zniszczenie posągów antycznych w Konstantynopolu przez uczestników IV krucjaty. Uwagi o faktograficznym i literacko- historiozoficznym aspekcie ostatniej księgi kronik Niketasa Choniatesa [w:] Kijas Z. J., Salamon M., IV krucjata. Historia, reperkusje, konsekwencje, Kraków 2005, ss. 173-182

− N.V. Sinicyna, Tretij Rim. Istoki i ewolucija sredniewiekowoj koncepcii (XV-XVI vv.), Moskwa 1998

− A. Zakythinos, Le Despotat grec de Morée, London 1975

− Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ., Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932), Αθήνα 2006

Learning outcomes:

KNOWLEDGE

Students who fully complete the course will:

- master rudimentary knowledge on the poetics and topoi of Greek literature from the Byzantine period;

- distinguish and be able to name the major genres of Greek literature from the Byzantine period;

- recognize and be able to name the literary periods, trends and directions of Greek writing in the Byzantine period; describe the achievements of Greek literature in this period;

- identify and be able to outline the most important events of Byzantine history;

- identify the main features of the geographical and cultural regions of the Byzantine Empire;

SKILLS

Students who fully complete the course will:

- know how to retrieve, evaluate, select and use information from different written and electronic sources;

- be able to present, orally or in writing, in Polish, simple research problems using different sources and with critical reference to the literature of the subject;

- be able to offer cohesive and logical argumentation referring to the opinions of others, polemicize critically with the arguments of others, and formulate conclusions;

- be able to read and analyse academic texts in Modern Greek.

SOCIAL COMPETENCES

Students who fully complete the course will:

- be aware of the limited scope of their knowledge and skills;

- see the need for continual learning and improving their professional competence, especially by improving language skills; flexibly define the directions of their own development;

- be aware of the existence of an ethical dimension in academic research and their own work;

Assessment methods and assessment criteria:

Credits will be based on:

- regular and active participation in the course “Introduction to Byzantine Culture”

- preparing a brief report on a topic chosen by the teacher and presenting it in class

- during the class preceding the report, presenting a brief bibliographic outline discussing the literature used to prepare the actual report that is to follow

- obtaining a satisfactory grade on the final test.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.