Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Renesans włoski i europejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-WYK17Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Renesans włoski i europejski
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Pogłębienie wiedzy o renesansie europejskim (rozumianym jako ruch kulturalny), a szczególnie włoskim, zrozumienie jego znaczenia w dziejach cywilizacji i w procesie kształtowania się tożsamości kulturalnej Europejczyków, refleksja nad zmiennością stosunku do renesansu i jego oceny w historiografii i kanonie wykształcenia w XIX i XX w.

Pełny opis:

Wykład przedstawia najważniejsze problemy badawcze i interpretacyjne narodzin humanizmu renesansowego i kultury renesansowej we Włoszech (XIV- połowa XVI w.) oraz ich recepcji w Europie XV-XVI. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na wykładzie są: 1. cywilizacja miejska na Półwyspie Apenińskim w XIV-XV w. i średniowieczne korzenie kultury renesansowej, 2. dwie alternatywne kultury na Zachodzie w XV w: "gotycka" Europy Północnej i renesansowa we Włoszech - różnice i relacje między nimi (kontakty Europy Północnej z ludźmi z Półwyspu Apenińskiego i środowiskami kulturalnymi we Włoszech), 3. pośrednictwo włoskie w recepcji kultury klasycznej, 4. drogi, wehikuły i modele recepcji kultury renesansowej we Włoszech, 5. reformacja, reforma katolicka oraz kontrreformacja, 6. wartości, postawy i fascynacje ludzi renesansu, 7. mity historiograficzne, schematy podręcznikowe, europejska świadomość renesansu.

Literatura:

Lektury obowiązkowe: Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987 (Warszawa 1993); Peter Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

Lektury zalecane: Helmut G. Koenigsberger, George L. Mausse, G.Q. Bowler, Europe in the sixteenth Century, London, New York 1989 (lub wcześniejsze wydanie, 1968)

Fernand Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. I-II, Gdańsk 1976-1977

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)