Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do kultury i literatury Starożytnej Grecji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-WYK4E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do kultury i literatury Starożytnej Grecji
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje piśmiennictwa greckiego i kultury greckiej od czasów Homera, z odniesieniami do jej hipotetycznego kształtu w okresie tzw. „wieków ciemnych”. Przedstawiony zostanie kanon artystyczny literatury greckiej w jej poszczególnych okresach w ścisłym powiązaniu z dokonującymi się wówczas procesami cywilizacyjnymi.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z rozwojem greckiej kultury literackiej. Punktem wyjścia jest kultura oralna „Wieków Ciemnych”. Wykład dostarczy usystematyzowanej wiedzy o rozwoju greckich gatunków literackich poetyckich i prozaicznych; przedstawiony zostanie fenomen teatru greckiego, filozofii greckiej i greckiej retoryki. Uwzględnione zostaną prądy literackie i kulturowe oraz kształtowanie się estetyki literackiej.

Tematy: Grecka kultura oralna; Epika Homera; Epika Hezjoda; Narodziny i rozwój liryki; I sofistyka grecka; Geneza i rozwój dramatu greckiego; Klasyczna tragedia attycka; Stara komedia attycka; Piśmiennictwo filozoficzne Platona; Dzieła Arystotelesa; Historiografia grecka: Herodot, Tukidydes, Ksenofont; Demostenes i kanon mówców attyckich; Kallimach i poezja aleksandryjska; Apolloniusz Rodyjski i Aratos; Sielanki Teokryta; Grecka literatura okresu cesarstwa rzymskiego; Plutarch z Cheronei; II sofistka grecka i jej pisarze; Dialogi satyryczne Lukiana z Samosat; Romans grecki – geneza. motywy, główni autorzy; Neoplatonizm i jego piśmiennictwo; Greccy Ojcowie Kościoła.

Literatura:

Kanon lektur w przekładach:

1. Homer, Iliada i Odyseja

2. Hezjod, Prace i dnie, Teogonia

3. Ezop, Wybór bajek

4. Lirycy greccy w oprac. J. Danielewicza, Liryka starożytnej Grecji, Wrocław, Warszawa 1984

5. Ajschylos, Oresteja

6. Sofokles, trzy tragedie do wyboru

7. Eurypides, Trzy tragedie do wyboru

8. Arystofanes, trzy komedie do wyboru

9. Herodot, trzy księgi Dziejów do wyboru

10. Tukidydes, Wojna Peloponeska

11. Platon, Obrona Sokratesa, Uczta i dwa dialogi do wyboru

12. Ksenofont, Wyprawa Cyrusa

13. Arystoteles, Poetyka, Retoryka

14. Demostenes, Mowa w obronie Rodyjczyków, Pierwsza mowa przeciw Filipowi, Mowa pogrzebowa

15. Teokryt, 4 sielanki

16. Plutarch, dwa traktaty z Moraliów do wyboru,

17. Pausaniasz, Na olimpijskiej bieżni i w boju z Pauzaniasza wędrówki po Helladzie, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1968; Wrocław 2004.

18. Lukian, trzy dialogi

19. Filostrat Starszy, Obrazy, ks. I, przeł. R. Popowski, Warszawa 2004

Podręczniki obowiązujące:

1. J. Łanowski. Ks. M. Starowiejski, Literatura Grecji Starożytnej od Homera do Justyniana, Warszawa 1996

2. S. Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu (zarys), Wrocław, Warszawa 2002

Literatura przedmiotu – obowiązkowa:

1. K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967

2. K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974

3. M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna – bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1999

4. J. Chadwick, Odczytanie pisma linearnego B, Warszawa 1975

5. H. D. Kitto, Tragedia grecka, studium literackie, Bydgoszcz 1997

6. J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1979

7. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997

Literatura przedmiotu – zalecana:

1. Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999.

2. J. De Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Cywilizacja Śródziemnomorska:

Wiedza: K_W01 - ma podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą

K_W02 - zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

K_W09 - zna najważniejszych twórców kultury europejskiej

K_W10 - zna klasycznych autorów filozoficznych oraz ich idee

K_W13 - zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego

Umiejętności: K_U01 - potrafi wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł w tym źródeł greckich, tekstów literackich i historycznych, źródeł antropologicznych

K_U02 - potrafi interpretować tekst literacki nawiązujący do dziedzictwa antyku

Kompetencje: K_K05 - ma świadomość znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy

K_K08 - rozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym poszczególnych tradycji Śródziemnomorza

Filologia nowogrecka:

Wiedza: K_W12 - opanowuje rudymenta wiedzy o metryce, poetyce, topice i retoryce greckiej

K_W14- rozróżnia i nazywa najważniejsze gatunki literackie, uprawiane przez Greków od starożytności po współczesność

K_W15 - rozpoznaje literackie epoki, prądy i kierunki piśmiennictwa greckiego; opisuje dorobek literacki Greków

Umiejętności: potrafi wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł w tym źródeł greckich, tekstów literackich i historycznych, źródeł antropologicznych

Kompetencje: K_K03 - docenia znaczenie dziedzictwa greckiego w kulturze polskiej i europejskiej i ma poczucie odpowiedzialności za jego zachowanie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.