Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Historia społeczno-polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1DZWZHSPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Historia społeczno-polityczna Polski
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat periodyzacji historii Polski i momentów przełomowych w dziejach Polski. Przedmiot ma przygotować studenta do nauczania drugiego przedmiotu: Historia i społeczeństwo.

Pełny opis:

Zajęcia rozwijają wiedzę studentów z zakresu historii Polski oraz umiejętności analizowania dyskursu historycznego wokół problemów: państwa Piastów, I Rzeczpospolitej, okresu rozbiorów, II Rzeczypospolitej, Polski pod okupacją w czasie II wojny światowej, Polski Ludowej.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych celów kształcenia to 60 godzin, w tym wykłady , ćwiczenia oraz 30 godzin na samodzielne przygotowanie się do zajęć i kolokwium końcowego.

I. Pojęcie nośników pamięci historycznej.

II. Periodyzacja historii Polski.

A.Wymiar polityczny

B.Wymiar gospodarczy

C.Wymiar społeczny

III. Elementy definiujące przemiany historyczne w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej.

Tematy do prezentacji i dyskusji zgodnie z wytycznymi ministerialnymi:

I.Państwo polskie za Piastów

II.Warstwy społeczeństwa w średniowieczu (mnisi, rycerze, mieszczanie, chłopi)

III.Mikołaj Kopernik i jego odkrycie

IV.Jadwiga i Jagiełło

V.Dwór Jagiellonów

VI.Polski szlachcic

VII.Rzeczpospolita Obojga Narodów

VIII.Rzeczpospolita w XVII wieku

IX.Upadek I Rzeczypospolitej

X.Formy walki o niepodległość

XI.Życie na emigracji

XII.Odrodzenie państwa polskiego

XIII.Polska w okresie II wojny światowej

XIV.Polska Ludowa

XV.Solidarność i powstanie III Rzeczpospolitej

Literatura:

Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572-1795 Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Balsewicz Małgorzata, Elżbieta Olczak, Historia Polski, Warszawa : Demart, 2010.

Bogucka Maria, Historia Polski do 1864 roku, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.

Kaliński Janusz, Historia gospodarcza Polski 1989-2004, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.

Kaliński Janusz, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.

Borucki Marek, Historia Polski do 2009 roku, Warszawa : Mada, cop. 2009.

Chwalba, Andrzej, Historia Polski 1795-1918, Kraków : Wydaw. Literackie, 2005.

Czubiński Antoni, Historia Polski 1864-2001, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002.

Czubiński Antoni, Historia Polski XX wieku, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003.

Historia Polski : encyklopedia szkolna / [aut. haseł Michał Baczkowski et al.]. Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2005.

Historia Polski w datach / [wyd. Hadrian Kamiński, Małgorzata Ziemińska].,Warszawa : Spółka Imprint, 2008.

Historia Polski w liczbach : państwo, społeczeństwo. T. 1 / publ. oprac. Andrzej Wyczański et al.] ; Główny Urząd Statystyczny.

Historia Polski XX wieku : wybór materiałów źródłowych. T. 2, (1944-1989) / oprac. Witold Gieszczyński. Adres wydawniczy Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.

Historia Polski. T. 1 / Henryk Samsonowicz [et al. ; red. prowadzący Bartłomiej Kaczorowski]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Historia Polski. T. 2 / Henryk Samsonowicz [et al. ; red. prowadzący Bartłomiej Kaczorowski]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Historia gospodarcza Polski XX w. : wybór źródeł. T. 1 cz. 3 / wybór i oprac. Bogusław Polak, Czesław Partacz ; Politechnika Koszalińska. Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1997

Jekel Marek, Historia Polski, Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2003.

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Kieniewicz Stefan, Historia Polski : 1795-1918, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Kłoczowski Jerzy, Historia Polski : od czasów najdawniejszych do końca XV wieku, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.

Kucharski Wojciech, Dariusz Misiejuk, Historia Polski w datach / Wojciech Kucharski,. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007.

Leśniewski Sławomir, Historia Polski , Warszawa : Mozaika, cop. 2010.

Leśniewski Sławomir, Wielka historia Polski, Wierzchy Parzeńskie : P.H.W. Fenix, 2012.

Mackiewicz Stanisław, Historia Polski : od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

Markiewicz Mariusz Paweł, Historia Polski 1492-1795, Kraków : Wydaw. Literackie, 2004.

Multimedialna historia Polski na tle Europy 950-1991... [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Tadeusz Cegielski. Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Pąkowska Anna, Historia gospodarcza Polski do 1945 roku , Łódź : Wydaw. UŁ, 1991

Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1980-1989 Warszawa : Świat Książki - Grupa Wydawnicza Weltbild, 2011.

Sienkiewicz Witold, Historia Polski, Warszawa : Demart, 2011.

Szczur Stanisław Historia Polski : średniowiecze, Kraków : Wydaw. Literackie, 2002.

Śliwa Michał, Wielka historia Polski. , 1945-1956 / [aut. tomu Michał Śliwa, Monika Ślufińska]. Kraków : "Pinnex", cop. 2001.

Topolski,Jerzy, Historia Polski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student powinien posiadać:

Wiedza:

KW02.1

Posiada wiedzę z perspektywy historycznej na temat roli jaką odgrywa człowiek w przemianach życia społecznego.

KW02.2

Ma wiedzę na temat kształtowania interakcji człowieka z jego otoczeniem społecznym ukształtowaną w oparciu o znajomość faktów historycznych.

KW03.1

Posiada wiedzę o formach uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju własnej przedsiębiorczości utworzoną w oparciu o znajomość systemów politycznych Polski.

KW04.1

Zna i rozumie rolę faktów historycznych warunkujących życie polityczne kraju.

KW.04.2

Na podstawie zdobytej wiedzy z zakresu historii Polski kształtuje swoją wiedzę o społecznych i kulturowych uwarunkowaniach życia politycznego.

KW04.3

Ma wiedzę i rozumie związki między systemem politycznym a ekonomicznym kraju na podstawie porównań systemów politycznego i ekonomicznego w różnych okresach historii Polski.

KW05.1

Posiada wiedzę z zakresu zmiany systemowej struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce na przestrzeni wieków.

KW06.1

Posiada wiedzę o systemie politycznym państwa polskiego w kontekście systemów państw Europejskich.

KW06.2

Zna systemy prawne, na których opierała się władza w państwie polskim od X do XXI wieku.

KW06.3

Na podstawie zdarzeń z historii Polski wykazuje wiedzę o organizacjach i instytucjach społeczno-politycznych .

KW06.4

Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania systemu politycznego I RP, II RP i Polski Ludowej.

Umiejętności

KU06.1

Potrafi powiązać procesy historyczne zachodzące w Polsce na przestrzeni wieków ze zmianami w sferze polityki, ekonomii, kultury.

KU08.1

Potrafi korzystać z historycznych archiwalnych materiałów źródłowych.

KU08.2

Potrafi w sposób analityczny korzystać z literatury przedmiotu.

KU08.3

Rozwija zainteresowania historią Polski. Zdobywa umiejętności niezależnej oceny i interpretacji zjawisk politycznych w ich historycznym kontekście.

KU09.1

Wykorzystując nowe technologie potrafi samodzielnie przygotować ilustrację historyczną wybranych faktów z dziejów Polski.

KU09.2

Swoją ocenę i ustosunkowanie do zdarzeń historycznych potrafi w drodze dyskusji konfrontować z opiniami innych studentów.

KU09.3

W przypadku odmienności przekonań o interpretacji zdarzeń historycznych w oparciu o wiedzę historyczną potrafi uzasadnić swoje zdanie.

KU11.1

Potrafi samodzielnie wykorzystując różne źródła przygotować opracowanie wieloaspektowe (aspekt polityczny, ekonomiczny, kulturowy) wybranego problemu z zakresu historii Polski.

KU11.2

Potrafi samodzielnie stworzyć a następnie z niego korzystać przejrzysty bank informacji dotyczący wybranych problemów historii Polski.

KU12.1

Potrafi wygłosić referat w języku polskim na wybrany z historii Polski temat, przy opracowaniu, którego odnosi się do różnych podejść teoretycznych i korzysta z różnych źródeł (archiwa, aktualne komentarze prasowe, opracowania ciągłe).

KU12.2

Potrafi przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat dokonując analizy i hierarchizacji treści.

Kompetencje społeczne

KK01.1

Wykazuje aktywność polityczną przez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących historię Polski.

KK06.1;2;3

Posiada kompetencje komunikacyjne, społeczne, intelektualne, merytoryczną wiedzę przedmiotową.

KK07.1

Ma potrzebę dalszego kształcenia instytucjonalnego i rozwoju własnych zainteresowań historią Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych: zaliczenia ćwiczeń, pracy samodzielnej studenta i kolokwium sprawdzającego wiedzę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)