University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Second Language Teaching - Practical German

General data

Course ID: 4100-1DZWZPNJN Erasmus code / ISCED: 05.1 / (0110) Education, not further defined
Course title: Second Language Teaching - Practical German Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
Department: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups: (in Polish) Moduł IVA: Przygotowanie do nauczania II przedmiotu: j.ang. lub j.fran. lub j. niem.
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: German
Type of course:

obligatory courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów z PNJN, wszystkie cztery umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – ćwiczone, utrwalane i poszerzane.

Full description: (in Polish)

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku niemieckim w oparciu o podręcznik Menschen A2 oraz o materiały dodatkowe w formie kopii itp. Podstawowe cele zajęć to: pogłębienie i rozwijanie słownictwa, stosowanie poprawnej wymowy, rozwijanie kompetencji gramatycznej jako środka do zrealizowania określonych celów komunikacyjnych oraz rozwijanie sprawności językowych.

Rozwijane są następujące sprawności językowe:

- rozumienie: tekstów mówionych (na różnych nośnikach: płyty audio i video- słuchowiska, dialogi, komunikaty;

- mówienie: jasne formułowanie logicznych wypowiedzi w obrębie własnych zainteresowań oraz precyzyjnej wypowiedzi na przygotowany temat, komunikacja językowa w sytuacjach życia codziennego;

- czytanie: krótkich tekstów i komunikatów z dnia codziennego;

- pisanie: maile oficjalne i nieoficjalne,notatki.

Nakład pracy studenta:

– 45 godzin/sem. uczestnictwa w ćwiczeniach,

– oraz pogłębiona praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i zaliczenia, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia)

Bibliography:

Menschen A2 Hueber

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna słownictwo z zakresu tematów określonych w programie nauczania;

- potrafi rozwiązać ćwiczenia i zadania gramatyczne, zawarte w programie zajęć

- potrafi zrozumieć krótkie teksty dotyczące życia codziennego

- jest w stanie odpowiedzieć na pytania nawiązujące do przerabianych tematów, wykazać poprzez to znajomość materiału

- potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach dźwiękowych

- potrafi brać udział w zwykłej rozmowie wymagającej prostej wymiany informacji na znane mu tematy

- potrafi budować proste wypowiedzi ustne na znane mu tematy

- potrafi napisać krótkie i proste teksty, np. krótki list prywatny

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obowiązkowym kryterium oceny jest udział w Kursie Self access z jezyka niemieckiego (https://come.uw.edu.pl/) w wymiarze 30 godzin w semestrze: 20 godzin na platformie i 10 godzin w sali (zajęcia stacjonarne). Platforma jest dostępna dla wszystkich studentów obowiązkowo – zadaniem studenta jest rozwiązanie co najmniej 60% materiałów z platformy. Studenci, którzy nie zaliczyli zajęć Self access nie mogą uzyskać zaliczenie z PNJN do czasu zaliczenia zajęć na platformie.

Udział w zajęciach stacjonarnych z zakresu Self access jest fakultatywny

Przeliczane elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

- pisemne zadania domowe (pisane w domu teksty - pisemne i ustne - o długości i stopniu trudności adekwatnym do poziomu A2.2 ESOKJ),

- wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach,

- prace sprawdzające, pisane na zajęciach (testy leksykalne),

- aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym przygotowanie zadań pisemnych, wypowiedzi ustnych itp.,

Na koniec semestru, punkty uzyskane podczas zajęć, przeliczane są razem z wynikiem testu końcowego (Abschlusstest) na ocenę semestralną.

Practical placement: (in Polish)

brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.