Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka angielskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2DZWZPNJA Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka angielskiego 2
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Kurs łączy sprawności komunikacyjne z elementami wiedzy o realiach i kulturze krajów anglojęzycznych. Podczas kursu wymagana samodzielna praca studenta , w wymiarze około 100 godzin, polegająca na wykonaniu ćwiczeń gramatyczno – leksykalnych oraz przeczytaniu i ustnym zaliczeniu lektury.

Zakres tematów:

1.Informacje osobiste: imię, nazwisko, adres, wiek, data i miejsce urodzenia, narodowość, wykształcenie, stan cywilny, życiorys, zainteresowania, rodzina, wygląd zewnętrzny ,cechy charakteru.

2.Dom: rodzaje domów i mieszkań, pomieszczenia w domu, wyposażenie domu (meble, sprzęt gospodarstwa domowego.

3.Szkoła: rodzaje szkół, życie szkoły (przedmioty szkolne, zajęcia pozaszkolne, plan zajęć, wymagania, regulaminy, oceny, zainteresowania szkolne.

4.Praca: zawody, umiejętności wymagane w wykonywaniu różnych zawodów, cechy osobowości niezbędne w wykonywaniu różnych zawodów, status społeczny zawodów, zarobki.

5.Czas wolny: sposoby spędzania czasu wolnego – rozrywka, sport, turystyka, hobby, zabawa, święta, przyjęcia i imprezy okolicznościowe.

6.Czas wolny: sposoby spędzania czasu wolnego – rozrywka, sport, turystyka, hobby, zabawa, święta, przyjęcia i imprezy okolicznościowe.

7.Zdrowie: części ciała , styl życia, zdrowe i niezdrowe nawyki

odżywianie – produkty spożywcze, zdrowe i niezdrowe potrawy, posiłki, nawyki żywieniowe, diety , samopoczucie , typowe dolegliwości.

8.Usługi: urzędy i punkty usługowe – poczta, bank, pub,

stacja benzynowa itp. zakupy – rodzaje sklepów, jednostki miary i wagi, cechy towaru (kolor, wzór, krój, rozmiar, pochodzenie

9.Życie rodzinne i towarzyskie: zakładanie rodziny, członkowie rodziny, problemy rodzinne, podział ról w rodzinie, rozkład dnia (pory dnia i dni tygodnia), obowiązki domowe, tradycje i uroczystości rodzinne, imprezy towarzyskie, randki, korespondencja.

10. Uczucia: nastrój – radość, zadowolenie, satysfakcji, przygnębienie, lęk, cierpienie, złość itp., uczucia – sympatia, przyjaźń, miłość.

11.Nauka i technika: komputer, współczesne środki komunikowania się – fax, e-mail, Internet

12.Problemy społeczne współczesnego świata: bezrobocie, przemoc, alkoholizm, narkomania, przestępczość, choroby cywilizacyjne

praca społeczna, organizacje humanitarne i dobroczynne.

13.Środowisko naturalne: rośliny i zwierzęta, nazwy stron świata, kontynentów, państw, krain geograficznych, krajobrazy, ukształtowanie terenu, pogoda.

14.Podróżowanie: środki transportu, ruch uliczny, dworzec kolejowy, lotnisko, wakacje – miejsca i sposoby spędzania wakacje, zwiedzanie, mapy i plany, zabytki, hotele, pensjonaty, schroniska.

15.Wiedza o wybranych krajach anglojęzycznych: geografia i historia obyczaje i tradycje

Literatura:

Latham-Koenig , Ch. Oxenden ,C., Seligson P.2006 .English File Intermediate. Oxford University Press.

Mann M., Taylore-Knowles S. 2007. Destination B1 Grammar & Vocabulary. Macmillan.

Grieswood E., Meyers J. 2005. Timesaver Reading Lessons (Intermediate/Advanced) . Mary Glasgow Magazines.

Watcyn- Jones P. 1997. Pair Work 2 Intermediate to Upper – Intermediate. Penguin Books.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

Wiedza:

W01 rozumie i identyfikuje struktury leksykalno gra matyczne,pozwalające mu na opisywanie znanych mu wydarzeń z życia codziennego i związanych z jego zainteresowaniami .

W02 rozpoznaje informacje w różnych typach komunikatów językowych.

W02 ma wiedze ośrodkach językowych, pozwalających na wyrażanie

opinii, uczuć i planów.

Umiejętności :

U01 rozpoznaje i przetwarza informacje w różnych typach tekstów.

U02 konstruuje wypowiedzi pisemne i ustne na znane mu i związane

z jego zainteresowaniami tematy.

U03 potrafi wyrażać uczucia, opinie, plany, życzenia i wchodzi w interakcje językowe.

U04 rozumie główne wątki komunikatów werbalnych oraz intencje

rozmówcy

Kompetencje społeczne :

K01 nawiązuje samodzielnie kontakty społeczne oraz pracuje w

zespole i porozumiewa się z nim

K02 ma świadomość swoich kompetencji językowych i jest

zorientowany na ustawiczne poszerzanie ich w procesie uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.