Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SGRAMPRAKTFRA
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka francuskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku CKNJO i EE II specjalności francuskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnego stosowania w kontekście form gramatycznych objętych tematyką zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyćwiczenie poprawnego stosowania w kontekście form gramatycznych objętych tematyką zajęć.

Tematyka zajęć

1. Odmiana czasownika

2. Rodzaj i liczba przymiotnika i rzeczownika, miejsce przymiotnika

3. Użycie rodzajnika

4. Uzycie zaimka wskazującego przymiotnego i rzeczowego

5. Użycie zaimka dzierżawczego przymiotnego i rzeczowego

6. Użucie zaimków osobowych

7. Użycie zaimków względnych prostych i złożonych

8. Użycie przyimków

9. Użycie trybu subjonctif

10. Użycie czasów

11. Następstwo czasów i mowa zależna

Literatura:

1. Przestaszewski, L., Rudawska, J., 2005, Gramatyka języka francuskiego dla wszystkich, Warszawa: Exlibris.

2. Przestaszewski, L., 2012, Gramatyka języka francuskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.

3. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

4. Loiseau, Y., Régine, M., Exercices de grammaire francaise, niveau débutant, Didier, Paris 2012.

5. Loiseau, Y., Régine, M., Exercices de grammaire francaise, niveau intermédiaire, Didier, Paris 2012.

6. Chollet, I., Robert, J-M., Exercices de grammaire francaise, niveau avancé, Didier, Paris 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu gramatyki języka francuskiego (K_W02)

- zna podstawową terminologię z wybranego zakresu gramatyki, właściwego dla nauczania języka francuskiego (K_W03)

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w zakresie znajomości i stosowania reguł gramatycznych (K_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z uczeniem się gramatyki języka francuskiego (K_U02)

- posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z uczeniem się gramatyki języka francuskiego (K_U04)

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych (poprawność gramatyczna) przez całe życie (K_K01)

- potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach ; powyżej 2 nieobecności (usprawiedliwionych lub nie) student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)

c) końcowe zaliczenie: test pisemny, obejmujący stosowanie omówionego materiału (zdania do uzupełnienia); (zaliczenie to 60% pkt.)

d) zaliczenie 60 % testów organizowanych na zajęciach w ciągu semestru

e) Ocena końcowa składa się w 50% z oceny z testu końcowego i w 50 % ze średniej z testów organizowanych w ciągu całego semestru.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)