University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

German language teaching

General data

Course ID: 4100-3SNJNO Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: German language teaching Name in Polish: Nauka języka niemieckiego
Department: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
Language: German
Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia mają na celu opanowanie języka niemieckiego na poziomie B1+/B2 po semestrze letnim

Mode:

(in Polish) zdalnie

Short description: (in Polish)

Moduł 2: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - języka niemieckiego. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności. Podstawowe cele zajęć to: pogłębienie i rozwijanie słownictwa, stosowanie poprawnej wymowy, rozwijanie kompetencji gramatycznej jako środka do zrealizowania określonych celów komunikacyjnych oraz rozwijanie sprawności językowych. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta. Zajęcia wzbogacone są komponentem self access, składającym się z zajęć na platformie Come UW oraz zajęć wspomagających w sali.

Cele zajęć z podzialem na sprawności językowe.

Sprawności receptywne:

czytanie ze zrozumieniem

1.rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, z wykorzystaniem różnych typów tekstów zawartych w podręczniku oraz innych materiałach autentycznych

2.poznanie przez studentów strategii czytania, które są niezbędne w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych

3.ćwiczenie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej; ćwiczenie umiejętności wyszukiwania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu

4.rozwijanie u studentów umiejętności globalnego oraz selektywnego rozumienia tekstów czytanych

słuchanie ze zrozumieniem

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku oraz o charakterze autentycznym

2.ćwiczenie umiejętności słuchania globalnego i selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności prezentowania treści zawartych w nagraniu

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego i dialektów oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym

5.rozwijanie u studentów umiejętności globalnego oraz selektywnego rozumienia tekstów słuchanych

Sprawności produktywne:

mówienie

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- prowadzenie rozmowy (dialogów) na tematy dnia codziennego

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- formułowanie i prezentowanie własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z podręcznika oraz inne materiały autentyczne

- przedstawiania krótkiej i dłuższej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się odmiennej opinii)

2.ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku niemieckim przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do stopnia znajomości języka

pisanie

1.zapoznanie studentów ze środkami językowymi oraz stylistycznymi, których analiza struktury pozwoli im opanować tworzenie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2.uwrażliwienie studentów na typy błędów językowych i stylistycznych w tekstach przez nich przygotowanych

3.wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne

Na zajęciach będą stosowane różne metody dydaktyczne, które mają na celu:

- zapoznanie studentów z nowym materiałem;

- zapewnienie utrwalenia zdobytej wiedzy;

- umożliwienie kontroli i oceny stopnia opanowania wiedzy.

Przykładowe metody dydaktyczne:

burza mózgów

inscenizacja

odgrywanie dialogów z podziałem na role

gry i zabawy językowe

opis

dyskusja

prezentacja

referat

Zakres tematyczny

Semestr zimowy:

1.Podróżowanie

2.Szkolnictwo, kształcenie, wybór zawodu

3.Praktyki i praca zawodowa

4.Prawo jazdy, przepisy drogowe, komunikacja publiczna

Semestr letni:

1.Mobilność między dwoma krajami

2.Życie kulturalne w Hamburgu

3.Komunikacja: poczta i nowe media

4.Studia w Niemczech

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Prowadzący ustala limit nieobecności podczas semestru. Wynosi on 2 dopuszczalne nieobecności w semestrze przy 30 godz. oraz 4 nieobecności w semestrze przy 60 godz. Osoby, które opuściły 60% zajęć (bez usprawiedliwienia) nie są dopuszczone do zaliczenia semestru, sesji egzaminacyjnej i muszą powtarzać semestr.

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik:

Braun B., DaF Kompakt Neu A2: Kurs-und Übungsbuch.

Stuttgart, 2018. Dr. 4.

Braun B., DaF Kompakt Neu A2: Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik.

Materiały uzupełniające:

Stuttgart, 2017. Dr. 2. Buscha A., Spektrum Deutsch A1+: Intergriertes Kurs-und Arbeitsbuch.

Leipzig, cop. 2017.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza: student zna i rozumie:

K_W16 - procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku niemieckim

Umiejętności: student potrafi:

K_U01- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów w języku niemieckim;

K_U09 - dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu;

K_U11 - argumentować merytorycznie w języku polskim i niemieckim z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski;

K_U12 - porozumiewać się w języku polskim i niemieckim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i niemieckim;

K_U13 - przygotowywać prace pisemne w języku polskim i niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U14 - przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim i niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

K_K01 - uczenia się przez całe życie

K_K02 - refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia;

K_04 - prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym;

K_K05 - współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

I. Informacje ogólne

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

• pisemne zadania domowe (większe teksty pisane w domu)

• wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach

• prace sprawdzające, pisane na zajęciach

• aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym przygotowanie tekstów, mniejszych zadań pisemnych itp.

• przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat, műndliche Űberprűfung

• portfolio

• rozwiązane zadania z książki ćwiczeń, praca systematyczna

• praca na platformie COME

• test semestralny (pisany na przedostatnich zajęciach w semestrze) i zaliczenie ustne po semestrze letnim

II. Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi ustnych

Prezentacja, krótki referat, dłuższa wypowiedź ustna, „mündliche Űberprüfung”, a także wypowiedź na zaliczeniu ustnym oceniane są według następujących kryteriów:

Treść: 2 pkt.

Słownictwo: 2,5 pkt.

Gramatyka: 2,5 pkt.

Płynność wypowiedzi: 1 pkt.

Wymowa: 2 pkt.

ŁĄCZNIE: 10 punktów

Dokładne kryteria oceny są także podane studentom przed każdym ocenianym wystąpieniem ustnym.

III. Kryteria oceny prac pisemnych

Ocena prac pisemnych obejmuje następujące elementy:

Poprawność językowa + Słownictwo + Komunikatywność oraz zgodność z tematem + Budowa tekstu – kompozycja i spójność tekstu.

Każde z wymienionych kryteriów oceniane jest w punktach.

IV. Portfolio

Elementem zaliczenia jest także portfolio. Portfolio powinno być prowadzone w sposób usystematyzowany i składać się z następujących części:

1. Klausuren und Korrekturen

2. Schriftliche Hausarbeiten und Korrekturen

3. Zusatzmaterialien (Texte, Űbungen)

4. Präsentationen

Student przedstawia na koniec semestru wykładowcy, który nadzoruje pracę studentów na platformie Come w ramach self access, portfolio z materiałami z zajęć. Niepełne, chaotyczne portfolio musi zostać uzupełnione, usystematyzowane i ponownie przedłożone do zaliczenia.

Portfolio udostępnianie jest w formie elektronicznej.

V. Uwagi końcowe i sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie liczby punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców oraz punktów z testu.

Na koniec semestru punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest, w semestrze letnim także z zaliczenia ustnego) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy,

- uzyskać minimum 60% punktów z każdego elementu testu końcowego, czyli 60% za HV, 60% za LV, 60% słownictwo, 60% za część pisemną oraz

- uzyskać minimum 60% punktów z zaliczenia ustnego (dotyczy semestru letniego).

Na zakończenie semestru zimowego i letniego odbędzie się końcowy test zaliczeniowy.

Test trwa maksymalnie 3 godziny i w tym czasie nie odbywają się inne zajęcia. Test składa się z następujących części:

- HV, LV, Schreiben oraz z testu leksykalno-gramatycznego (gramatyka – tylko z materiału przerabianego na zajęciach NJN)

(Gramatyka sprawdzana jest w ramach przedmiotu Gramatyka dla nauczycieli).

Na zakończenie semestru letniego odbędzie się zaliczenie ustne.

Zaliczenie będzie składało się z następujących elementów:

1. prezentacja na wylosowany temat i odpowiedź na 2 pytania do prezentacji

2. planowanie aktywności (prowadzenie dialogu)

W semestrze zimowym studenci 2. roku mogą uzyskać maksymalnie 150 punktów (100 od wykładowców + 50 pkt. za test końcowy)

W semestrze letnim studenci 2. roku mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 od wykładowców + 50 pkt. za test końcowy+ 50 pkt. zaliczenie ustne)

Kryteria oceny ustnej:

– treść: (związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– słownictwo

– poprawność gramatyczna

– płynność wypowiedzi

– poprawność fonetyczna

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 60 hours more information
Coordinators: Magdalena Czyżo, Małgorzata Kolera, Małgorzata Konopacka, Przemysław Wolski
Group instructors: Magdalena Czyżo, Małgorzata Kolera, Przemysław Wolski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Notes: (in Polish)

Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie CKC UW oraz przez komunikator zoom lub google meet

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.