Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SWZPNJF
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien pozytywnie zaliczyć przedmiot Praktyczna nauka języka francuskiego na I roku.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych materiałów audio – materiały audio towarzyszące podręcznikom FLE (poziom 2) oraz materiały autentyczne: reklamy, prognozy pogody, piosenki, nagrania o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym (czas trwania ok 2- 3 minuty)

2. ćwiczenie umiejętności określania: kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników), głównej myśli tekstu, głównych myśli poszczególnych części tekstu, intencji nadawcy tekstu

3. ćwiczenie umiejętności: stwierdzania czy tekst zawiera określone informacje oraz wyselekcjonowania informacji

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów i ich strukturą w oparciu o konkretne przykłady tekstów

2. rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem różnych typów tekstów : relacjonujących, opisujących, informujących, instruujących, argumentujących

3. rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów autentycznych poprzez zapoznanie studentów ze strategiami czytania (czytanie globalne – zrozumienie ogólnego sensu, czytanie selektywne – wyszukiwanie konkretnych informacji, czytanie intensywne)

4. rozwijanie sprawności czytania z uwzględnieniem wszystkich typów: czytanie głośne (zwrócenie uwagi na prawidłową artykulację dźwięków, na elementy prozodyczne: akcent, intonacja, łączenia międzywyrazowe), czytanie ciche, czytanie ekspresywne (ćwiczenie umiejętności wyrażania różnych emocji, podkreślania ważnych fragmentów tekstu, uwydatniania struktury tekstu)

5. zapoznanie studentów z etapami i zasadami analizy tekstu: formułowanie hipotez dotyczących treści tekstu w oparciu o tytuł, autora, miejsce publikacji; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu w oparciu o ciąg pytań: kto? gdzie? kiedy? co? dlaczego?; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu na podstawie słów kluczowych; ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między różnymi częściami tekstu (paragrafami) na podstawie analizy artykulatorów logicznych

6. rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem: kompetencji leksykalnej (rozwijanie słownika – rozpoznawanie i rozumienie słów), gramatycznej (rozpoznawanie i rozumienie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych) i pragmatycznej (rozpoznawanie i rozumienie funkcji stylistycznej i tekstowej; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli tekstu w formie planu

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. ćwiczenie umiejętności formułowania pytań oraz udzielania precyzyjnych i poprawnych gramatycznie odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy i wyrażania własnej opinii na tematy poruszane w tekstach prezentowanych na zajęciach

2. rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ustnego prezentowania przeczytanego tekstu z przedstawieniem głównych jego myśli

4. Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów pisanych: list prywatny, prosty list formalny, ogłoszenie, życiorys, recenzja, opowiadanie, rozprawka oraz analiza ich konstrukcji w celu opanowania ich pisania

2. ćwiczenie umiejętności pisania planu tekstu (czytanego lub wysłuchanego)

3. rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstrukcji składniowych, synonimów, artykulatorów logicznych

Literatura:

1. Hirschsprung N., Tricot T., Cosmopolite 2, méthode de français, Hachette Livre, 2017

2. Leroy-Miquel, C., Goliot-Lété, A., Vocabulaire progressif du français, Clé internetional, Paris 2005.

3. Akyuz A. et all., Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris, 2000

4. Parizet M.-L, Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau A2, B1, CLE International 2006

5. Barthem M., Chovelon, B., 2003, Le français par les textes, PUG: Grenoble

6. Braud,M., 1991, L’expression écrite et la composition française, Kraków: C&D

7. Tangarife-Cabut, H., 1991, Lire...Objectif comprendre, Didier Crapel, Paris

8. Chovelon B., Barthe M., Expression et style, grammaire & style, PUG, France

9. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

10. Dupleix D., Mègre B., Production écrite, niveau B1/ B2 du CECR, atelier FLE, didier, Paris, 2007,

11. Artykuły z prasy francuskojęzycznej i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

12. Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde.

13. Artykuły z prasy francuskojęzycznej znalezione przez studentów.

14. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza

• ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstów, rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej (K_W01)

• zna terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych na zajęciach (K_W03)

Umiejętności

• potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje w przeczytanym tekście i usłyszanym nagraniu a następnie wykorzystywać je do krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej (K_U01)

• umie samodzielnie rozpoznać formy języka potocznego mówionego i odróżnia je od form języka pisanego (K_U02)

• umie samodzielnie rozwijać umiejętności związane z kompetencjami: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_U02)

• posiada umiejętność przygotowania krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim dotyczącej zagadnień poruszanych w przeczytanym tekście i wysłuchanym nagraniu (K_U12)

• posiada umiejętność zrelacjonowania w uporządkowanej formie różnych punktów widzenia na dany temat (K_U12)

Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach: (student ma prawo do 27% nieobecności – usprawiedliwionych lub nie), powyżej tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać; obecności stanowią 10% oceny na koniec semestru

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)- 5 % oceny na koniec semestru

c) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 30% oceny na koniec semestru

d) pozytywne zaliczenie wszystkich testów w semestrze- zalicza 60%. Zaliczenie testów stanowi 35% oceny na koniec semestru

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie

1. pisanie - krótki tekst (40 minut), na około 150 słów, na 20 pkt: 12 pkt za poprawność językową, 3 pkt za styl i bogactwo słownictwa, 3 pkt za treść, 2 pkt za strukturę;

2. rozumienie tekstu pisanego na 15 pkt;

3. słuchanie na 15 pkt;

4. gramatyka na 15 pkt;

5 słownictwo na 15 pkt

-zalicza suma punktów - od 60 % z 80 pkt = 45 pkt;

f) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych w domu tematów do opracowania i tekstów opracowywanych na miejscu w klasie (zalicza 12 punktów na 20– 3 pkt struktura, 3 pkt argumentacja, 14 poprawność językowa, stylistyczna i fonetyczna. ) - 20% oceny końcowej

g) wywiązanie się z zajęć na platformie i dodatkowych w sali.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć.

Procentowe wyliczenie oceny na koniec semestru:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

2,5 ECTS:

0,5 ECTS- obecność

1 ECTS- aktywny udział w zajęciach, wywiązywanie się z zadań domowych

1 ECTS – zaliczenie testu pisemnego i zaliczenia ustnego na koniec semestru

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)