University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Second Language Teaching - Practical German

General data

Course ID: 4100-3SWZPNJN Erasmus code / ISCED: 05.1 / (0110) Education, not further defined
Course title: Second Language Teaching - Practical German Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka niemieckiego
Department: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups: (in Polish) Moduł IVA: Przygotowanie do nauczania II przedmiotu: j.ang. lub j.fran. lub j. niem.
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: German
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Ćwiczenia przeznaczone dla studentów, którzy osiągnęli efekty uczenia się na poziomie A2.

Mode:

(in Polish) w sali
Blended learning

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów z PNJN, tzn. wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie będą – dzięki celowym strategiom – ćwiczone, utrwalane i poszerzane na poziomie B1.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności językowych na poziomie B1: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, umiejętności rozumienia kompleksowych wypowiedzi na różne tematy; sprawność mówienia - swobodne wypowiadanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, wyrażenie opinii, umiejętność argumentacji; sprawność pisania – różne formy tekstu, referaty oraz prezentacje - przedstawienie poglądów i ich uzasadnienie.

Zajęcia mają także na celu wprowadzenie i wyćwiczenie sprawnego posługiwania się językiem akademickim oraz językiem komunikacji lekcyjnej.

Zagadnienia leksykalne

Semestr zimowy:

1. Freundschaft

2. Beruf und Arbeit

3. Wohnen

4. Kundenservice

5. Zukunft

6. Einladungen

7. Beratung

8. Berufsfindung

9. Gesundheit

10. Verpasste Gelegenheiten

11. Glücksmomente

12. Feiern im Betrieb

Zagadnienia gramatyczne

• Konjunktionen: obwohl, trotzdem, falls

• Futur I

• Präteritum

• Konjunktionen da, während, bevor, obwohl, trotzdem

• Adjektivdeklination mit Komparativ und Superlativ

• Konjunktiv II Vergangenheit

• Relativsätze im Dativ und mit Präpositionen

Plusquamperfekt mit haben und sein, Konjunktion nachdem

• Genitiv, Adjektivdeklination im Genitiv, Präposition trotz

• Infinitiv mit zu

• Ausdrücke mit es

• Konjunktion nachdem

oraz Moodle-Kursraum

Nakład pracy studenta:

– 30 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach,

– 90 godzin pracy własnej (przygotowanie do zajęć i testów, praca na platformie Moodle, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

- Menschen B1.1, B1.2: Arbeitsbuch und Kursbuch - Hueber Verlag

- www.hueber.de/Menschen

- www.hueber.de/Sicher

- Moodle-Kursraum

oraz

- Materiały przygotowane przez wykładowcę

- Artykuły ze strony internetowej: Deutsche Welle

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu zajęć student:

K_W03 zna podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego nawiązujące do przerabianych tematów

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów potrzebnych do poszerzenia znajomości języka niemieckiego, np. poprzez przygotowywanie prezentacji czy odpowiedzi ustnych z wykorzystaniem powyższych źródeł

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności analizy, streszczenia, formułowania różnych wypowiedzi, referowania itd. w języku niemieckiego, korzystając z różnych źródeł (radio, internet, telewizja, prasa, kino) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 potrafi formułować wypowiedź ustną na zadany temat związany z programem zajęć ze szczególnym uwzględnieniem formułowania przyczynku do dyskusji, tez i wniosków, argumentowania, prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem adekwatnego dla danego obszaru tematycznego słownictwa

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć skomplikowane rozmowy i dyskusje, audycje radiowe na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych, w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obowiązkowym kryterium oceny jest udział w Kursie Self access z jezyka niemieckiego (https://come.uw.edu.pl/) w wymiarze 30 godzin w semestrze: 20 godzin na platformie i 10 godzin w sali (zajęcia stacjonarne). Platforma jest dostępna dla wszystkich studentów obowiązkowo – zadaniem studenta jest rozwiązanie co najmniej 60% materiałów z platformy. Studenci, którzy nie zaliczyli zajęć Self access nie mogą uzyskać zaliczenie z PNJ do czasu zaliczenia zajęć na platformie.

Udział w zajęciach stacjonarnych z zakresu Self access jest fakultatywny

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

• pisemne zadania domowe (większe teksty pisane w domu),

• wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach,

• prace sprawdzające oraz testy, pisane na zajęciach,

• aktywność, obecność, przygotowanie do leksykalne zajęć – w tym przygotowanie tekstów, mniejszych zadań pisemnych itp.,

• przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat, mündliche Überprüfung,

• testy leksyklane

• systematyczne rozwiązywanie zadań z Arbeitsbuch

• praca w Moodle-Kursraum

• test semestralny (Abschlusstest)

Kryteria oceny:

– słownictwo

– treść: związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– poprawność gramatyczna

– poprawność fonetyczna

– płynność wypowiedzi

Sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocena z PNJN jest wyliczana na podstawie ilości punktów lub ocen uzyskanych u wykładowcy oraz punktów z testu końcowego.

Na koniec semestru punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% z testu.

Pod koniec semestru zimowego (ostatnie zajęcia lub inny ustalony na początku semestru ze studentami termin) odbywa się końcowy test zaliczeniowy. Test składa się z następujących części: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słownictwo.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.