University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Second Language Teaching - Practical French

General data

Course ID: 4100-4SWZPNJF
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Second Language Teaching - Practical French
Name in Polish: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego
Organizational unit: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: French
Type of course:

elective courses
foreign languages

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1

Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim. Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń w sali oraz na platformie.

Full description: (in Polish)

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. rozwijanie umiejętności odbioru różnorodnych materiałów audio – materiały audio towarzyszące podręcznikom FLE (poziom 1, 2 i 3 w zależności od poziomu grupy) oraz materiały autentyczne: reklamy, prognozy pogody, piosenki, nagrania o charakterze informacyjnym i argumentacyjnym (czas trwania ok 2- 3 minuty)

2. ćwiczenie umiejętności określania: kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników), głównej myśli tekstu, głównych myśli poszczególnych części tekstu, intencji nadawcy tekstu

3. ćwiczenie umiejętności: stwierdzania czy tekst zawiera określone informacje oraz wyselekcjonowania informacji

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów i ich strukturą w oparciu o konkretne przykłady tekstów

2. rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem różnych typów tekstów : relacjonujących, opisujących, informujących, instruujących, argumentujących

3. rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów autentycznych poprzez zapoznanie studentów ze strategiami czytania (czytanie globalne – zrozumienie ogólnego sensu, czytanie selektywne – wyszukiwanie konkretnych informacji, czytanie intensywne)

4. rozwijanie sprawności czytania z uwzględnieniem wszystkich typów: czytanie głośne (zwrócenie uwagi na prawidłową artykulację dźwięków, na elementy prozodyczne: akcent, intonacja, łączenia międzywyrazowe), czytanie ciche, czytanie ekspresywne (ćwiczenie umiejętności wyrażania różnych emocji, podkreślania ważnych fragmentów tekstu, uwydatniania struktury tekstu)

5. zapoznanie studentów z etapami i zasadami analizy tekstu: formułowanie hipotez dotyczących treści tekstu w oparciu o tytuł, autora, miejsce publikacji; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu w oparciu o ciąg pytań: kto? gdzie? kiedy? co? dlaczego?; ćwiczenie umiejętności formułowania głównej myśli tekstu na podstawie słów kluczowych; ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między różnymi częściami tekstu (paragrafami) na podstawie analizy artykulatorów logicznych

6. rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem: kompetencji leksykalnej (rozwijanie słownika – rozpoznawanie i rozumienie słów), gramatycznej (rozpoznawanie i rozumienie związków wyrazowych oraz konstrukcji zdaniowych) i pragmatycznej (rozpoznawanie i rozumienie funkcji stylistycznej i tekstowej; rozwijanie umiejętności wyrażania myśli tekstu w formie planu

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. ćwiczenie umiejętności formułowania pytań oraz udzielania precyzyjnych i poprawnych gramatycznie odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy i wyrażania własnej opinii na tematy poruszane w tekstach prezentowanych na zajęciach

2. rozwijanie umiejętności studentów w zakresie ustnego prezentowania przeczytanego tekstu z przedstawieniem głównych jego myśli

4. Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów pisanych: list prywatny, prosty list formalny, ogłoszenie, życiorys, recenzja, opowiadanie

2. ćwiczenie umiejętności pisania planu tekstu (czytanego lub wysłuchanego)

3. rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka poprzez wykonywanie ćwiczeń dotyczących konstrukcji składniowych, synonimów, artykulatorów logicznych

Bibliography: (in Polish)

1. Hirschsprung N., Tricot T., Cosmopolite 2, méthode de français, Hachette Livre, 2017

2. Leroy-Miquel, C., Goliot-Lété, A., Vocabulaire progressif du français, Clé internetional, Paris 2005.

3. Akyuz A. et all., Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris, 2000

4. Heu E., Mabilat J.-J. Edito. Méthode français. Niveau B2 du CECR, ,Didier, Paris, 206

5. Parizet M.-L, Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européan Commun de Référence, niveau B1, CLE International 2006

6. Pécheur J., Constanzo E., Molinié M., Campus 3. Méthode de français, CLE International, Paris, 2003

7. Barthem M., Chovelon, B., 2003, Le français par les textes, PUG: Grenoble

8. Braud,M., 1991, L’expression écrite et la composition française, Kraków: C&D

9. Tangarife-Cabut, H., 1991, Lire...Objectif comprendre, Didier Crapel, Paris

10. Chovelon B., Barthe M., Expression et style, grammaire & style, PUG, France

11. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

12. Dupleix D., Mègre B., Production écrite, niveau B1/ B2 du CECR, atelier FLE, didier, Paris, 2007,

13. Artykuły z prasy francuskojęzycznej i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

14. Nagrania radiowe, materiały audio do Le Français dans le Monde.

15. Artykuły z prasy francuskojęzycznej znalezione przez studentów.

16. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą gramatyczne struktury języka francuskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w posługiwaniu się językiem francuskim w życiu codziennym (H1P_U02)

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstów, rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej (K_W01)

- zna terminologię i słownictwo z zakresu tematów poruszanych na zajęciach (K_W03)

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące funkcjonowania języka francuskiego w tekstach (mówionych i pisanych) z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (H1P_U01)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z analizą tekstów mówionych i pisanych w języku francuskim (H1P_U02)

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy tekstów francuskich pod względem treści, intencji autora, rejestrów języka (H1P_U05)

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod do analizy i zrozumienia tekstów (pisanych i mówionych) w języku francuskim oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania (H1P_U09)

Kompetencje społeczne

• rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

30 godzin ćwiczeń pozwala uzyskać 2,5 pkt ECTS.

1,5 ECTS - godziny kontaktaktowe, obecność i udział w zajęciach

1 ECTS- zaliczenie na 60% wszystkich testów pisemnych i zaliczeń ustnych

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach: (student ma prawo do 27% nieobecności – usprawiedliwionych lub nie), powyżej tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać; obecności stanowią 10% oceny na koniec semestru

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność)- 5 % oceny na koniec semestru

c) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 30% oceny na koniec semestru

d) pozytywne zaliczenie wszystkich testów w semestrze- zalicza 60%. Zaliczenie testów stanowi 35% oceny na koniec semestru

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie

1. pisanie - krótki tekst (40 minut), na około 150 słów, na 20 pkt: 10 pkt za poprawność gramatyczną i ortograficzną, 5 pkt za styl i bogactwo słownictwa, 3 pkt za treść, 2 pkt za strukturę;

2. rozumienie tekstu pisanego na 15 pkt;

3. słuchanie na 15 pkt;

4. gramatyka na 15 pkt;

5 słownictwo na 15 pkt

-zalicza suma punktów - od 60 % z 80 pkt = 45 pkt;

f) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych w domu tematów do opracowania i tekstów opracowywanych na miejscu w klasie (zalicza 12 punktów na 20– 3 pkt struktura, 3 pkt argumentacja, 14 poprawność językowa, stylistyczna i fonetyczna. ) - 20% oceny końcowej

g) wywiązanie się z zajęć na platformie i dodatkowych w sali.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć.

Procentowe wyliczenie oceny na koniec semestru:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Practical placement: (in Polish)

brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)