Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: dydaktyka przedmiotowa (język francuski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-5SDPF Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: dydaktyka przedmiotowa (język francuski)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku II specjalności francuskiej CKNJO i EE. Ich celem jest przygotowanie do praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej na I i II etapie edukacyjnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na etapie wczesnoszkolnym nauczania. Ich celem jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z małymi dziećmi przy kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania poszczególnych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

- charakterystyka grypy wiekowej – dzieci młodsze 6- 9 lat

- specyfika pracy z dziećmi w nauczaniu języka obcego – charakter ludyczny zajęć z dziećmi

- budowa lekcji języka obcego ukierunkowanej na dzieci młodsze

- budowa lekcji zdalnej

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

-godziny kontaktowe, obecność na zajęciach = 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć / aktywny udział w zajęciach, przygotowanie poprawnego konspektu lekcji/ zaliczenie testu: 1 ECTS

Literatura:

- Allan R. et all., Europejskie portfolio dla studentów- przyszłych nauczycieli języków

- Cohen, R, (1992), L’apprentissage précoce de la lecture, Paris : PUF, Pédagogie d’aujourd’hui

- Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe/les Editions Didier,

- Cuq J.-P., Gruca I. (2002) Cours de didactique du français langue étrangère, PUG, Grenoble.

- DOYE P. ,ALISON H.( 1997)”L’enseignement des langues étangères à l’école primaire”, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe,

- Gordon Th., Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000

- Komorowska H. et all. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2009

- Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Numer specjalny6/2000, Wydawnictwa CODN, Warszawa, 2000

- Pamuła M., Europejskie portfolio językowe- opis i ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych ucznia (w) Komorowska H., Ewaluacja w nauce języka obcego, Wyd. UwB, Białystok, 2002

- Pamuła, M., (2003), Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa: Fraszka Edukacyjna

- Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, WSIP, Warszawa, 1998

- Sikora-Banasik et all., Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2009

- Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003

- SILVA H. (2009) "Le jeu en classe de langue" , Paris, CLE International

- TAGLIANTE Ch.( 1991)”La classe de langue”, Paris, CLE

- Vanthier H., L’enseignement aux enfants en classe de langue, CLE International, Paris 2009

- Numéro spécial Français dans le monde. Recherches et applications, août-septembre 1991 “Enseignements/apprentissages précoces des langues”

- WENK B.( 1989)”Enseigner aux enfants”, Paris, CLE, série „Techniques de classe”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu zajęć:

Wiedza

Student zna

1. w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i

społecznego w języku polskim i francuskim - K_W16

2.podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka francuskiego na I etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich

opanowaniem - K_W19

Umiejętności

Student potrafi

1.wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku

polskim i francuskim, w szczególności zasobów internetowych - K_U01

2. samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z

nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych - K_U02

3. obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,

dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów

dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować

właściwy sposób postępowania- K_U05

4. dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające zmian w przyszłym działaniu - K_U09

5. przygotować prace pisemne w języku polskim i francuskim, dotyczące zagadnień szczegółowych - K_U13

6. wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i

realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych - K_U19

7. pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać

zadania - K_U20

8. samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne

związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i

nowoczesnych technologii (ICT) w języku polskim i obcym - K_U22

Kompetencje społeczne

Student jest zdolny do

1. współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role K_K05

podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i

dydaktycznych w środowisku szkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie - K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania – Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

Obecność sprawdzana jest poprzez odczytanie listy studentów i ustne potwierdzenie obecności/ imienne wpisy studentów na czacie. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa ( Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze - usprawiedliwionych lub nie); obecność na zajęciach stanowi 10% oceny końcowej

b) punktualne przychodzenie/logowanie się na zajęcia. Punktualność stanowi 5% oceny.

c) przygotowanie do zajęć (lektura wybranych pozycji bibliograficznych)- 20% oceny końcowej

d) pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z platformy - co stanowi 25% oceny końcowej

e)zaliczenie dwóch testów- zalicza 60%, co stanowi 40% oceny na koniec semestru.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Ocenie podlegają:

– stopień opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych planem wykładów,

- samodzielność i krytyczny stosunek w prowadzeniu analiz

– poprawność językowa

Zalicza 60% możliwej liczby punktów.

60%-68%- ocena dostateczna

69%-76% - dostateczny plus

77%-85%- dobry

86%-92%- dobry plus

93%-100%-bardzo dobry

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

-godziny kontaktowe, obecność na zajęciach = 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć / aktywny udział w zajęciach, przygotowanie poprawnego konspektu lekcji/ zaliczenie testu: 1 ECTS

Praktyki zawodowe:

Studenci odbywają praktyki pedagogiczne w klasach 1-3 i 4-8 w szkole podstawowej w wymiarze 60 godzin w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Chojnacka
Prowadzący grup: Małgorzata Chojnacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka francuskiego jako języka obcego na etapie wczesnoszkolnym nauczania. Ich celem jest zapoznanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego ze specyfiką pracy z małymi dziećmi przy kształtowaniu i rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania poszczególnych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

- charakterystyka grypy wiekowej – dzieci młodsze 6- 9 lat

- specyfika pracy z dziećmi w nauczaniu języka obcego – charakter ludyczny zajęć z dziećmi

- budowa lekcji języka obcego ukierunkowanej na dzieci młodsze

- prowadzenie lekcji zdalnych z młodszymi dziećmi

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – przyznawane jak poniżej:

-godziny kontaktowe, obecność na zajęciach = 1 ECTS

- przygotowanie do zajęć / aktywny udział w zajęciach, przygotowanie poprawnego konspektu lekcji/ zaliczenie testu: 1 ECTS

Literatura:

- Allan R. et all., Europejskie portfolio dla studentów- przyszłych nauczycieli języków

- Cohen, R, (1992), L’apprentissage précoce de la lecture, Paris : PUF, Pédagogie d’aujourd’hui

- Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe/les Editions Didier,

- Cuq J.-P., Gruca I. (2002) Cours de didactique du français langue étrangère, PUG, Grenoble.

- DOYE P. ,ALISON H.( 1997)”L’enseignement des langues étangères à l’école primaire”, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe,

- Gordon Th., Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000

- Komorowska H. et all. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2009

- Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Numer specjalny6/2000, Wydawnictwa CODN, Warszawa, 2000

- Pamuła M., Europejskie portfolio językowe- opis i ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych ucznia (w) Komorowska H., Ewaluacja w nauce języka obcego, Wyd. UwB, Białystok, 2002

- Pamuła, M., (2003), Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa: Fraszka Edukacyjna

- Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, WSIP, Warszawa, 1998

- Sikora-Banasik et all., Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2009

- Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003

- SILVA H. (2009) "Le jeu en classe de langue" , Paris, CLE International

- TAGLIANTE Ch.( 1991)”La classe de langue”, Paris, CLE

- Vanthier H., L’enseignement aux enfants en classe de langue, CLE International, Paris 2009

- Numéro spécial Français dans le monde. Recherches et applications, août-septembre 1991 “Enseignements/apprentissages précoces des langues”

- WENK B.( 1989)”Enseigner aux enfants”, Paris, CLE, série „Techniques de classe”

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są synchronicznie na platformie Zoom i asynchronicznie na platformie Kampus.

Linki do zajęć i do dyżurów wirtualnych udostępniane są na stronie kursu na platformie Kampus. Dyżur będzie miał miejsce w piątki o 14.00-15.00.

Daty zajęć synchronicznych:

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

6.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

27.11.2020

4.12.2020

11.12.2020

18.12.2020

8.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

Daty zajęć asynchronicznych- daty otwarcia zadań na platformie:

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

6.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

27.11.2020

4.12.2020

11.12.2020

18.12.2020

8.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

29.01.2020

05.02.2020

Zadania należy wykonywać zawsze do środy, kolejnego tygodnia.

Na każdych zajęciach synchronicznych będzie miało miejsce sprawdzanie odpowiedzi ustnych studentów z zakresu poprzednich zajęć, a 7.11.2020 i 29.01. będą testy sprawdzające z zakresu materiału zrealizowanego od początku semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.