Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (język francuski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SDSPPF Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (język francuski)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki przeznaczone są dla studentów III roku II specjalności francuskiej CKNJO i EE. 60 godzin praktyk.

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne pozwalają studentowi na zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych na wykładach i ćwiczeniach z dydaktyki języków obcych i języka francuskiego proponowanych przez UKKNJF UW. W czasie praktyk pedagogicznych student-stażysta uczy się zawodu poprzez obserwacje lekcji języka francuskiego prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk jak też obserwacje lekcji kolegów stażystów odbywających praktyki w szkole podstawowej. Kolejnym etapem nauki jest samodzielne prowadzenie lekcji języka francuskiego.

Pełny opis:

Do najważniejszych zadań studentów-stażystów w czasie praktyk należy:

1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły , w tym sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

2. Prowadzenie lekcji języka francuskiego w tandemie z drugim studentem-stażystą samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyk. Liczba prowadzonych lekcji:12

3. Uczestnictwo w charakterze obserwatorów w zajęciach języka francuskiego prowadzonych przez innych studentów-stażystów. Liczba obserwowanych lekcji: 12

Dzięki rzetelnej i refleksyjnej realizacji tych zadań studenci-stażyści zdobędą:

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

2. Umiejętność prowadzenia lekcji języka francuskiego

3. Wiedzę o uczniach i ich środowisku

4. Umiejętność współpracy z innymi osobami ważnymi w życiu dziecka

5. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

6. Informacje o samokształceniu

7. Wiedzę o sobie

Szczegółowe zadania – obowiązki praktykanta

1. Zapoznanie się ze statutem szkoły

2. Poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

3. Rozmowa z wychowawcą klasy na temat oceniania uczniów

4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią podczas zajęć z uczniami

5. Poznanie regulaminu uczniowskiego oraz programu wychowawczego szkoły i danej klasy

6. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny klasy, dziennik języka francuskiego)

7. Rozpoznanie zwyczajów i tradycji szkoły

8. Zapoznanie się z programem nauczania zintegrowanego realizowanego w danej klasy

9.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyk i innych stażystów

10. Analizowanie obserwowanych zajęć

11. Dokonywanie analizy prowadzonych przez siebie lekcji z nauczycielem-opiekunem praktyk

12. Poznanie swoich słabych i silnych stron, ocena wiedzy i umiejętności

Dokumentacja

Dossier z Praktyk dokumentuje przebieg praktyk, służy do zapisywania danych oraz refleksji. Składa się on z trzech części:

- fiszki obserwacyjne, które powinny być kolejno porządkowane w segregatorze.

- w teczce - powinny znajdować się materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia lekcji własnych.

- konspekty przeprowadzonych lekcji.

Student-stażysta zobowiązany jest oddać dokumentację z Praktyk w terminie. Jeśli student nie odda dokumentacji z praktyk w terminie traci punkty zgodnie zasadami oceniania przedstawionymi w rozdziale 7 Regulaminu Praktyk Pedagogicznych dla studentów III roku, co wpływa na jego końcową ocenę z praktyk. Nie zwrócenie dokumentacji do końca sesji poprawkowej oznacza konieczność odpłatnego powtórzenia praktyk.

Literatura:

Samson C., Alex, Zoé et compagnie, 1 , Méthode de français, CLE International, Paris, 2005

Capouet M., Denisot H., Les Loustics 1, Hachette FLE, Paris 2013

Inne podręczniki wykorzystywane w szkołach do nauki języka francuskiego – zgodnie z ustaleniami z nauczycielem- opiekunem praktyk

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu praktyk:

Wiedza

Student zna

1. metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki

stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem

języków obcych - K_W03

2.w niezbędnym zakresie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w

instytucjach związanych z edukacją- K_W12

3. w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i

społecznego w języku polskim i francuskim - K_W16

podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka francuskiego na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich

opanowaniem - K_W19

Umiejętności

Student potrafi

1.wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku

polskim i francuskim - K_U01

2. samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z

nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych - K_U02

3. obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,

dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów

dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować

właściwy sposób postępowania- K_U05

4. dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające zmian w przyszłym działaniu - K_U09

5. pracować z dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych

kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego - K_U10

6. przygotować prace pisemne w języku polskim i francuskim, właściwe dla

studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych,

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - K_U13

7. w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w

języku polskim i francuskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień

nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,

korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów - K_U15

8. wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i

realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych - K_U19

9. pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać

zadania - K_U20

10. samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne

związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i

nowoczesnych technologii (ICT) w języku polskim i obcym - K_U22

Kompetencje społeczne

Student jest zdolny do

1. współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role K_K05

podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i

dydaktycznych w środowisku szkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie - K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Student może uzyskać 6 ECTS.

Podstawą zaliczenia praktyk jest :

a)pozytywna ocena praktyk wydana przez nauczyciela-opiekuna ze szkoły podstawowej -25% oceny końcowej

b)pozytywna ocena wychowawcy klasy -25% oceny końcowej

c)ozytywna ocena metodyka z UKKNJF UW wizytującego lekcje studenta w czasie praktyk -25% oceny końcowej

d) oddanie w terminie kompletnej dokumentacji z praktyk (szczegółowa punktacja zawarta jest w „Regulaminie praktyk pedagogicznych dla studentów III roku UKKNJF UW) -25% oceny końcowej.

Zalicza 60% możliwej liczby punktów. Szczegółowe zadania i punktacja zawarte są w Regulaminie praktyk II specjalności francuskiej.

60%-68%- ocena dostateczna

69%-76% - dostateczny plus

77%-85%- dobry

86%-92%- dobry plus

93%-100%-bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Student odbywa praktyki pedagogiczne- 60 godzin- w Szkole Podstawoej nr 146 w Warszawie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.