Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (historia i społeczeństwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SDSPPHiS
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (historia i społeczeństwo)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci III roku odbywają w ramach dodatkowej specjalności Historia i wiedza o społeczeństwie 60 godzin praktyk kształcących kompetencje dydaktyczne, zakończonych oceną.


Pełny opis:

Całoroczne praktyki dydaktyczne na III roku studiów w specjalności dodatkowej z nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo obejmują 60 godzin lekcyjnych. Praktyki (na podstawie dziennika praktyk, teaching portfolio, potwierdzenia odbycia praktyk i karty oceny praktykanta) zalicza opiekun praktyk III roku w specjalności dodatkowej z nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w semestrze letnim. Z obowiązujących 60 godzin co najmniej 20 godzin powinno być przeprowadzone przez studenta odbywającego praktyki. Praktyki dydaktyczne na III roku w specjalności dodatkowej z nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie dotyczą klas IV-VII szkoły podstawowej.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania Historii i wiedzy o społeczeństwie H1P_W03

K_W04 ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem, w szczególności z nauczaniem Historii i wiedzy o społeczeństwie H1P_W06

K_W05 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem Historii i wiedzy o społeczeństwie H1P_W07

K_W06 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z pracą w instytucjach edukacyjnych H1P_W09

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z Historią i wiedzą o społeczeństwie H1P_U02

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem w warunkach szkolnych H1P_U03

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z nauczaniem Historii i wiedzy o społeczeństwie H1P_U04

K_U05 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu Historii i wiedzy o społeczeństwie H1P_U06

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania Historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyk dydaktycznych jest zarejestrowanie się na platformie COME i oddanie w wyznaczonym przez Zespół ds. praktyk terminie następujących dokumentów (z podpisami mentora/dyrektora i pieczęciami szkoły):


- Dziennika praktyk,

- Teaching portfolio z 5 konspektami lekcji wraz materiałami wizualnymi


- Karty oceny praktykanta

- Potwierdzenie odbytych praktyk (z podpisem mentora i pieczęciami szkoły).

Kryteria szczegółowe:

5 (bdb) – 5! (bdb!)

- starannie wypełniony dziennik praktyk z opisem obserwowanych lekcji zgodnie z podanym wzorem

- bardzo dobra opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora

- rzetelnie opracowane konspekty lekcji złożone w Portfolio wraz z materiałami wizualnymi / innymi pomocami dydaktycznymi przygotowanymi i wykonanymi przez studenta, potwierdzające bardzo dobrą znajomość metodyki Historii i wiedzy o społeczeństwie i umiejętność jej zastosowania w praktyce

- terminowe* złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (z pieczęciami szkoły i podpisami dyrektora oraz nauczyciela mentora)

4 (db) – 4,5 (db+)

- drobne uchybienia w dzienniku praktyk, niepełny opis niektórych obserwowanych lekcji

- dobra opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora (zdecydowana większość ocen B)

- drobne uchybienia formalne w konspektach lekcji złożonych w Portfolio, materiały wizualne/ inne pomoce dydaktyczne przygotowane przez studenta, potwierdzające dobrą znajomość metodyki nauczania Historii i wiedzy o społeczeństwie i umiejętność jej zastosowania w praktyce

- terminowe* złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie praktyk (z pieczęciami szkoły i podpisami dyrektora oraz nauczyciela mentora)

3 (dst) – 3,5 (dst.+)

- niestarannie wypełniony dziennik praktyk, brak opisów lekcji, dużo skreśleń, chaotyczne i niezrozumiałe zapisy

- dostateczna opinia nauczyciela mentora wpisana do dziennika praktyk oraz na karcie oceny nauczyciela mentora (większość ocen C)

- uchybienia formalne w konspektach lekcji złożonych w Portfolio, niestaranne, nieodpowiednie materiały wizualne (np. zbyt małe, niewyraźne zdjęcia, ‘flashcards’ / brak pomocy dydaktycznych. Przedstawione materiały świadczą o słabej znajomości metodyki nauczania Historii i wiedzy o społeczeństwie i braku umiejętność jej zastosowania w praktyce

- złożenie pełnej dokumentacji po terminie ustalonym w regulaminie praktyk bez żadnego formalnego powodu

Brak zaliczenia - jeśli opisane powyżej kryteria nie są spełnione

*terminowe złożenie dokumentów nie dotyczy studentów wyjeżdżających na wymianę Erasmus+, szczególnych wypadków losowych, pobytów w szpitalu, zwolnień lekarskich, czy też ukończenie praktyk po zakończeniu zajęć akademickich, praktyki Erasmus+, zielone szkoły ect.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)