University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

European Union - from political, social and economic perspective

General data

Course ID: 4100-6SUNEO Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: European Union - from political, social and economic perspective Name in Polish: Unia Europejska - aspekty historyczne, polityczne i społeczno -gospodarcze
Organizational unit: Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education UW
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:

The general introductory course to the European integration covering the historical, political, economic and cultural aspects of integration. Main goal of the lecture is to present a long tradition of European integration processes which is the basis of contemporary European integration and the European Union itself.

Full description:

The general introductory course to the European integration covering the historical, political, economic and cultural aspects of integration. Main goal of the lecture is to present a long tradition of European integration processes which is the basis of contemporary European integration and the European Union itself. The lecture is divided in 3 main parts: cultural, historical/political and economic. It begins with presentation of the most important elements of European identity. Than it covers the processes of European integration from historical/political point of view, especially after World War II. Economic part deals with the most important issues on economic aspects of European integration.

1. Cultural part: geographic, historical, cultural and economic elements of the European identity

2. Historical/political part:

- Genesis of the European integration

- Philosophical and ideational concepts of European unity

- Political and economic undergoings

- Contemporary processes of the European integration

- Main models of the European integration: confederation and federation

- Main stages of the European integration processes

3. Economic part: European economic integration (customs union, common market, economic and monetary union, interventionism, Polish economy in uniting Europe)

Perspectives of the European integration.

Bibliography:

O.Barburska, D.Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013

- A.Blair, The European Union since 1945, Harlow 2010

- M.Gilbert, European Integration. A Concise History, Lanham 2012

- T.Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008

- A.Landuyt, European integration between history and new challenges, Bologna 2014

- K.Łastawski, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2011

- D.Milczarek, Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej w: Europeistyka w zarysie, red. A.Z.Nowak, D.Milczarek, Warszawa 2006

- D.Milczarek, O.Barburska, Past and Present of European Integration. Poland's Perspective, Warsaw 2015

- M.Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

- B.F.Nelsen, A.C.G.Stubb, The European Union: readings on the theory and practice of European integration, Boulder 2014

- K.Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006

- J.Siemek, Korzenie europejskiej integracji w: Encyklopedia Unii Europejskiej, red. K.A.Wojtaszczyk, Warszawa 2004

- Z.Bauman, Europa niedokończona przygoda, Kraków 2005

Learning outcomes:

(in Polish)

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY znać:

- podstawowe elementy pojęcia "Europy"

- genezę idei zjednoczenia Europy

- główne etapy europejskich procesów integracyjnych w przeszłości oraz współcześnie

- podstawowe uwarunkowania mechanizmów politycznych, ekonomicznych i kulturowych funkcjonowania Unii Europejskiej

- czynniki mogące wpływać na przyszły kształt procesów integracji w Europie

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafić:

- wyjaśnić genezę współczesnych procesów integracyjnych w Europie

- rozpoznawać główne nurty, kierunki oraz modele europejskich procesów integracyjnych

- dokonywać analizy ewolucji integracji europejskiej z perspektywy historyczno-politologicznej, ekonomicznej i kulturowej

- podawać krytyce prace naukowe oraz przekazy medialne dotyczące funkcjonowania UE

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH umieć:

- samodzielnie formułować opinie na temat genezy oraz współczesnego przebiegu europejskich procesów integracyjnych

- krytycznie analizować różnorodne przekazy dotyczące historycznych oraz aktualnych wydarzeń w Europie

- samodzielne i ustawiczne poszukiwać informacji oraz wiedzy na temat historii i współczesności zjednoczonej Europy.

Assessment methods and assessment criteria:

(in Polish)

Zaliczenie z oceną: na podstawie obecności lub referatu i egzaminu ustnego.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.