Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski - egzamin- poziom biegłości językowej C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-FRAEGZC1 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski - egzamin- poziom biegłości językowej C1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem egzaminu jest sprawdzenie biegłości językowej studentów II specjalności francuskiej CKNJO i EE. Do egzaminu przestępują studenci II specjalności francuskiej, którzy zaliczyli przedmiot Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na III roku w semestrze zimowym i letnim. Wymagany poziom to C1. Egzamin sprawdza władanie językiem w ramach wszystkich kompetencji komunikacyjnych tj. rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zakres i format egzaminu końcowego dla II specjalności francuskiej na poziomie C1

według ESOKJ

Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Student przystępuje do obu części egzaminu ( niezależnie od wyników egzaminu pisemnego).

Aby zdać cały egzamin należy zdać każdą z obu części na co najmniej 60%. Wynik końcowy stanowi wtedy sumę obu wyników. Wynik punktowy jest przeliczany na ocenę szkolną według przyjętej skali.

EGZAMIN PISEMNY – sprawdzany przez dwóch egzaminatorów

1. Rozumienie ze słuchu – 10 punktów

Dwukrotne wysłuchanie nagrania autentycznego i odpowiadanie na pytania. Tekst typu wykład akademicki/tekst typu dyskusja.

Pytania do tekstu: a/zadania wielokrotnego wyboru b/ pytania półotwarte.

Tematy społeczne, kulturowe, naukowe, zawodowe, wydarzenia bieżące.

Umiejętności językowe:

a/ zrozumienie myśli przewodniej wypowiedzi

b/ zrozumienie informacji szczegółowych

c/ zrozumienie informacji implicite i domyślanie się znaczenia z kontekstu.

2. Czytanie ze zrozumieniem- 10 punktów

Czytanie tekstu autentycznego (artykuł prasowy) i odpowiadanie na pytania.

Pytania do tekstu: a/zadania wielokrotnego wyboru b/ pytania półotwarte.

Tematy społeczne, kulturowe, naukowe, zawodowe, wydarzenia bieżące.

Umiejętności językowe:

a/ zrozumienie myśli przewodniej

b/ zrozumienie opinii i argumentów

c/ zrozumienie informacji szczegółowych

d/ zrozumienie informacji implicite i domyślanie się znaczenia z kontekstu

e/ dostrzeganie związków wewnątrz tekstu.

3. Użycie języka – 20 punktów

Zadania gramatyczno-leksykalne. Uzupełnianie tekstu z lukami poprzez dobranie poprawnej formy gramatycznej lub słownikowej. Zadania otwarte na poprawne dokończenie zdania.

Umiejętności językowe:

Student wykazuje się umiejętnością doboru form gramatycznych, zwrotów i wyrazów pasujących do kontekstu w zakresie umożliwiającym w pełni skuteczne i poprawne porozumiewanie się.

Student wykazuje się umiejętnością tworzenia form językowych i słownictwa, niezbędnych do skutecznej i poprawnej komunikacji.

4. Pisanie- 20 punktów

Napisanie wypowiedzi (300-350 słów) w formie tekstu argumentacyjnego. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej: zgodność z tematem, płynność i spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna, bogactwo językowe, poprawność stylu.

Umiejętności językowe:

Student wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstów poprawnych językowo, stosownych stylistycznie, spójnych a także znajomością wymogów formalnych (układ tekstu, kompozycja).

Za cały egzamin można uzyskać 80 punktów. Instrukcje do zadań są podane w języku francuskim.

Egzamin pisemny trwa 180 minut.

EGZAMIN USTNY - przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów

Czas przygotowania - ok. 15 minut, czas trwania - ok. 15 minut.

1. Mówienie – 40 punktów

a/ Krótka rozmowa wstępna z egzaminatorami (pytania o personalia, zainteresowania…)

b/ Student losuje krótki tekst, przedstawia jego główne punkty i rozwija w formie komentarza/opinii. Egzaminator może prosić o dodatkowe rozwinięcie wypowiedzi.

c/ Prezentacja jednego z wylosowanych tematów z listy przygotowanych w domu a obejmujących tematykę z zajęć.

Kryteria oceniania:

- zrozumienie tematu/polecenia

- umiejętność i bogactwo argumentacji

- płynność wypowiedzi

- skuteczność interakcyjna

- poprawność językowa ( gramatyczno-leksykalna, stylistyczna, w zakresie wymowy i intonacji)

Umiejętności językowe:

a/ płynna i poprawna komunikacja w sytuacjach towarzyskich i formalnych

b/dobór odpowiedniego stylu i słownictwa

c/umiejętności wyjaśniania i uzasadniania własnych opinii

d/ prezentacja tematów i poglądów

e/ wysoka interakcyjność.

Literatura:

Podręczniki, materiały dydaktyczne opracowywane przez trzy lata studiów, wszelkie nagrania audio, wideo w języku francuskim, prasa francuskojęzyczna, dostępne słowniki i pomoce naukowe.

Efekty uczenia się:

Student przystępujący do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie C1

1. K_U09 -posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

2. K_U11 - posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

3. K_U12 -posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

4. K_U27 - posiada umiejętności językowe w zakresie języka kierunkowego dla II specjalności na poziomie C1 ESOKJ, zgodne z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu pisemnego i ustnego- 2 ECTS

Egzamin ustny: 40 punktów. Zalicza 60%- 24 punkty.

Egzamin pisemny: 80 punktów. Zalicza 60% -48 punktów.

Aby zdać pozytywnie egzamin certyfikacyjny student powinien zaliczyć na 60% obie części egzaminu. Niezaliczenie jednej z części skutkuje oceną niedostateczną. W takiej sytuacji student powinien poprawiać w sesji poprawkowej niezaliczoną część egzaminu.

Ocena końcowa przedstawia się następująco:

72 - 81 punktów- ocena dostateczna (3)

82- 90 punktów- dostateczny plus (3+)

91-99 punktów - dobry (4)

100-110 punktów - dobry plus (4+)

111-120 punktów- bardzo dobry (5)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.