Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka Ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SDYDOGOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka Ogólna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy: MODUŁ III. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Przedmioty obowiązkowe - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład z dydaktyki ogólnej przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej. Obejmuje on przede wszystkim zapoznanie studentów z prawidłowościami charakterystycznymi dla procesu kształcenia/nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami.

Pełny opis:

Omówione są następujące aspekty kształcenia dla I i II etapu edukacyjnego:

1. proces uczenia się w ujęciu współczesnych teorii nauczania

2. zasady kształcenia

3. metody kształcenia

4. treści kształcenia (planu nauczania, podręczniki, programy nauczania)

5. środki dydaktyczne

6. formy organizacyjne w klasie językowej

7. funkcje języka w procesie kształcenia

8. systemy dydaktyczne

9. osiągnięcia i niepowodzenia szkolne

Szczególny nacisk kładziony jest na uwzględnienie specyfiki rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w projektowaniu działań dydaktycznych poprzez zdobycie wiedzy na temat różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową. Student rozwija również umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym.

Zakres tematów

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

2. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

3. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego.

4. Szkoła i jej program. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się.

5. Podstawa programowa. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje.

6. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów.

7. Metody nauczania.

8. Proces nauczania – uczenia się.

9. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa.

10. Style i techniki pracy z uczniami.

11. Formy organizacji uczenia się.

12. Środki dydaktyczne.

13. Wzorce i modele programów nauczania. Treści nauczania.

14. Plan pracy dydaktycznej.

15. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej.

16. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki.

17. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.

18.Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów.

Literatura:

Brewster, J., Ellis, G., & Girard, D. (1992). The primary English teacher’s guide. Harlow: Pearson Education.

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Cameron, L. (2003). Challenges from the expansion in teaching children. ELT Journal 57 (2), 105-112.

Edelenbos, P., Johnstone, R., & Kubanek, A. (2006). The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. Languages for the children of Europe. Published research, good practice & main principles. Final report of the EAC 89/04, Lot 1 study. Brussels: European Commission, Education and Culture, Culture and Communication, Multilingualism Policy.

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Harlow: Longman.

Linse, C, T. (2005). Practical English language teaching: Young learners. New York: McGraw-Hill.

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press.

McKay, P., & Cameron, L. (2010). Bringing creative teaching into the young learner classroom. Oxford: Oxford University Press.

Moon, J. (2000). Children learning English. A guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Heinemann.

Moon, J. (2005). Teaching English to young learners: the challenges and the benefits. In English, 30-34.

Phillips, S. (1993). Young learners. Oxford: Oxford University Press.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.

Robson, S. (2006). Developing thinking and understanding in young children. Abingdon and New York: Routledge.

Scott, A. W., & Ytreberg, L. H. (1990). Teaching English to children. London and New York: Longman.

Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for primary teachers. A handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press.

Szpotowicz, M., & Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vale, D., & Feunteun, A. (1995). Teaching children English. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej (zna przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki, jest świadom rozróżnienia na dydaktykę ogólna i dydaktyki szczegółowe, zna główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole)

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu procesu nauczania i uczenia się (kształcenia) oraz diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój jednostki i społeczeństwa

K_W04 zna podstawową anglojęzyczną terminologię dotyczącą zagadnień dydaktycznych

K_U01 posiada umiejętność organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów oraz projektowania własnych działań edukacyjnych w oparciu o obowiązujące plany dydaktyczne

K_U10 potrafi dotrzeć do właściwych dla danego kontekstu edukacyjnego programów nauczania/planów dydaktycznych

K_U11 posiada umiejętność formułowania celów dydaktycznych i przygotowania lekcji/jednostki dydaktycznej z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych

K_U12 posiada umiejętność kierowania klasą z uwzglednieniem zachodzących tam procesów społecznych, utrzymuje ład i dyscyplinę w klasie, motywuje uczniów do nauki

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie porozumiewania się w celach dydaktycznych, rozumie, że język jest narzędziem pracy nauczyciela, zna sposoby sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo komunikowanie się w procesie dydaktycznym

K_U19 potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w odniesieniu do danego planu dydaktycznego i celów dydaktycznych

K_U27 umie posługiwać się językiem angielskim dla potrzeb dydaktycznych, zna podstawowe fukncje mowy nauczyciela, dostosowuje język do potrzeb ucznia

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K07 umie doskonalić umiejętności badawcze przy pomocy opiekuna naukowego

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy dydaktycznej i potrafi ustalić tok postępowania w przygotowaniu krótkiej jednostki dydaktycznej (lekcji)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej studenta jest regularne uczestnictwo w wykładzie i zaliczenie testu końcowego.

Aby uzyskać zaliczenie, uczestnicy kursu muszą zaliczyć test końcowy.

Praca w systemie blended learning: 7 wykładów plus 8 sesji na platformie COME.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.