Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Wielkiej Brytanii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SKHWBO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Wielkiej Brytanii 1
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot odbywa się w cyklu rocznym - punkty ECTS zostaną przypisane po pomyślnym zakończeniu cyklu

Konwersatorium poświęcone jest historii i kulturze brytyjskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest historii i kulturze brytyjskiej.

Tematyka obejmuje: Brytania prehistoryczna i starożytna; okres anglosaski; chrystianizacja; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; zmierzch feudalizmu; początki parlamentu angielskiego, podbój Walii, wojny ze Szkocją, Wojna Stuletnia, powstanie chłopskie z 1381r., ruch Lollardystów, Wojny Białej i Czerwonej Róży (1455-1485); monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; reformacja i rozwój kultury; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; początki imperium; rewolucja naukowa i przemysłowa, rozwój przemysłu i miast; imperium brytyjskie za czasów królowej Wiktorii; reformy wyborcze, walka Irlandii o niepodległość, polityka zagraniczna i kolonialna, kultura wiktoriańska; I i II wojna światowa; stopniowy upadek Imperium, dekolonizacja i dewolucja; współczesna kultura brytyjska; rozwój Irlandii, Szkocji i Walii; rząd, edukacja, kultura popularna i wysoka.

Szczegółowy harmonogram kursu

1.Geografia i topografia Wysp Brytyjskich.

2.Przedhistoryczna i starożytna Brytania: Brytania paleolityczna, neolityczna, celtycka i rzymska.

3.Średniowieczna Brytania: Anglosaska i anglonormańska Anglia.

4.Konsolidacja średniowiecznej Anglii. Rycerstwo. Feudalizm.

5.Mitologia celtycka i anglosaska. Legendy Arturiańskie. Chrześcijaństwo.

6.Kultura średniowieczna.

7.Wczesny rozwój języka angielskiego.

8.Anglia Tudorów.

9.Reformacja.

10.Kultura epoki elżbietańskiej.

11.Anglia Stuartów.

12.Angielska Wojna Domowa.

13.Restauracja.

14.Wspaniała Rewolucja, 1688-1689.

15.Monarchia konstytucyjna.

16.Ekspansja zamorska.

17.Zmiany w Wielkiej Brytanii w XVIII stuleciu. Społeczeństwo, kultura i polityka.

18.Rewolucja naukowa.

19.Wojny napoleońskie.

20.Wzrost Imperium.

21.Rewolucja przemysłowa. Wzrost miast przemysłowych i życie klasy robotniczej

22.Kultura wiktoriańska.

23.Epoka Edwardiańska.

24.Pierwsza wojna światowa. Brytania w okresie międzywojennym.

25.Druga wojna światowa oraz zmiany gospodarcze, społeczne i kulturalne po wojnie.

26.Ruch Młodych Gniewnych w literaturze i kinie.

27.Dekolonizacja i dewolucja.

28.Współczesna Wielka Brytania: system polityczny.

29.Współczesna Wielka Brytania: system edukacji.

30.Współczesna Wielka Brytania: kultura popularna i wysoka.

31.Irlandia: historia, kultura, obyczaje, system polityczny.

32.Szkocja: historia, kultura, obyczaje.

33.Walia: historia, kultura, obyczaje.

34.Debata: angielskość wobec brytyjskości.

35.Egzamin pisemny (90 minut).

Literatura:

Główny podręcznik:

McDowall, David. An Illustrated History of Britain. Harlow: Longman, 1991, or subsequent editions.

Inne podręczniki:

Diniejko, A., English-Speaking Countries: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Republic of Ireland. Warsaw: WSiP, 1999;

Ford, B. ed., 1992, The Cambridge Cultural History of Britain' Cambridge: CUP, 1992;

Morgan, K. ed., The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 1992;

Room, A. An A-Z of British Life. Dictionary of Britain. Oxford: OUP, 1996.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii i kultury angielskiej/brytyjskiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie historii i kultury brytyjskiej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu historii i kultury angielskiej/brytyjskiej, właściwą dla nauczania języków obcych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych H1P_U02 K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do Wielkiej Brytanii H1P_K05

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04 S1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętność kojarzenia faktów , zdarzeń i idei w zakresie historii i kultury Wysp Brytyjskich, samodzielność myślenia oraz umiejętność przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności z tego zakresu w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)