University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The Computer Assisted Language Learning Course

General data

Course ID: 4101-1SNJWKO
Erasmus code / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The Computer Assisted Language Learning Course
Name in Polish: Nauczanie języka wspomagane komputerem 1
Organizational unit: University College of English Language Teacher Education
Course groups:
Course homepage: http://moodle.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=700
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Wymagana średniozaawansowana znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office lub alternatywnego.


Mode:

Blended learning

Short description: (in Polish)

Kurs nauczania języka obcego z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) adresowany do przyszłych nauczycieli języków obcych.

Full description: (in Polish)

Celem tego dwu-semestralnego kursu jest teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie studentów z metodami oraz narzędziami technologii informacyjnych i komunikacyjnych przydatnymi w akwizycji oraz dydaktyce języka obcego.

W sensie metodycznym oznacza to z jednej strony interaktywność oraz zindywidualizowanie procesu zdobywania wiedzy przez samych uczących się (studentów), z drugiej zaś kurs ma pomóc im - jako przyszłym nauczycielom - w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego poprzez intensywne, ale też świadome i krytyczne wykorzystanie cyfrowych mediów.

Projektowanie i realizowanie zadań podczas kursu polega na praktycznym połączeniu dostępnych nowoczesnych technologii z elementami dydaktyki przedmiotowej, różnych teorii uczenia się (np. behawioralnej, poznawczej, konstruktywistycznej) i teorii nauczania drugiego języka obcego przy zachowaniu autonomii uczącego się oraz uwzględnieniu podejścia komunikacyjnego w procesie przyswajania języka obcego.

Wykorzystywane jest w zasadzie tzw. swobodne lub powszechnie używane oprogramowanie, aplikacje web2.0/3.0 oraz zasoby WWW zawierające autentyczne materiały, niezbędne do tworzenia interaktywnych oraz multimedialnych ćwiczeń, projektów i innych pomocy dydaktycznych (prezentacji, podcastów, videocastów, blogów, wiki, itp.).

Kurs ma charakter mieszany (blended learning). Co oznacza, że prowadzony jest stacjonarnie - w laboratorium komputerowym - z wykorzystaniem wirtualnego środowiska uczenia się zawierającego m.in. materiały do pracy własnej (instrukcje, videotutoriale, artykuły naukowe) na dedykowanej platformie do zdalnego nauczania.

Bibliography: (in Polish)

Żylińska. M., Miedzy podręcznikiem a internetem. Nowa dydaktyka języków obcych, Fraszka Edukacyjna 2013

Warschauer, M. 2011. Learning in the Cloud: How (and Why) to Transform Schools with Digital Media, Teachers College Press New York, NY

Thombs, Margaret M. 2009. Using WebQuests in the Social Studies Classroom, Corwin Press,Thousand Oaks

Siemieniecki, B. (red.). 2007. Pedagogika medialna, Wyd. Nauk. PWN: Warszawa

Prensky, M. 2010. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning, Corwin Press.

Dudeney,G. i Hockly, N. 2007. How to Teach English with Technology. Harlow: Pearson

Blak, Robert J. 2008. Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning, Georgetown University Press.

Czasopisma specjalistyczne on-line:

Języki Obce w Szkole (http://www.jows.pl)

Language Learning & Technology (http://llt.msu.edu/)

Learning outcomes: (in Polish)

Po pomyślnym ukończeniu kursu student/ka zdobędzie następujące kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych:

1. wiedza:

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod i narzędzi ICT niezbędnych w pracy nauczyciela języka obcego zorientowaną na praktyczne wykorzystanie w wybranej sferze działalności edukacyjnej(K_W01)

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu nauczania na odległość oraz usług typu cloud computing, w tym aplikacji Web2.0/3.0 przydatnych w pracy nauczyciela języka obcego (K_W02)

• zna podstawową terminologię techniczno-informatyczną niezbędną w pracy z oprogramowaniem i aplikacjami w języku angielskim (K_W03)

2. umiejętności:

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje zawarte w Internecie i wykorzystywać je w dydaktyce języka angielskiego wspartej metodami i narzędziami ICT(K_U01)

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych w wykorzystaniem cyfrowych mediów (K_U02)

• samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w szkolnictwie oraz w innych instytucjach nauczających języki obce (K_U03)

3. postawy społeczne:

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_KO1)

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, planując i realizując wspólne projekty dzięki wykorzystaniu narzędzi do pracy na odległość oraz mediów cyfrowych(K_K02)

• prawidłowo identyfikuje potrzeby i zainteresowania uczniów i potrafi je rozwijać i zaspakajać dzięki właściwemu doborowi tematów i materiałów oraz poprzez właściwie sformułowane zadania z zachowaniem standardów pedagogiki medialnej(K_K04)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena ciągła – przygotowanie, aktywny udział w zajęciach, test z terminologii informatycznej w języku angielskim (semestr letni) – 50% oceny końcowej

E-portfolio – projekty przygotowywane indywidualnie lub w grupach w formie zróżnicowanych cyfrowych materiałów dydaktycznych. Do nich należy m.in. wykonanie podcastu, videocastu, ew. e-postera; ustne zaprezentowanie samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej przy pomocy dostępnych aplikacji web2.0/3.0; wykonanie oraz opublikowanie w Internecie zestawu ćwiczeń interaktywnych i multimedialnych; opracowanie i opublikowanie planu lekcji / scenariusza zajęć typu webquest w oparciu o autentyczne zasoby WWW – 50 % oceny końcowej.

Practical placement: (in Polish)

brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)