Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-1SPPWO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia poznanie zasad, form organizacyjnych, metod oraz narzędzi wychowawczych i dydaktycznych, umożliwiających realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych na pierwszym etapie procesu wychowania i kształcenia dziecka.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględniają wiedzę specjalistyczną z zakresu: teoretycznych podstaw pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, współpracy z rodzicami, diagnozowania rozwoju dziecka na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dobór treści nauczania pozwala na uzyskanie wiedzy respektującej zasady nowej podstawy programowej w zakresie wczesnej edukacji dziecka oraz kształtowanie postaw i umiejętności, które umożliwią studentowi wykonywanie zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących prawidłowy rozwój psychofizyczny i poznawczy dziecka oraz prowadzenie wybranych, prostych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Klim-Klimaszewska: Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2011.

D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna, Wyd. Łośgraf, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

J. Bonar, A. Buła (red.), Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Teoretyczne podstawy praktycznego przygotowania nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.

A. Klim-Klimaszewska:Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2009.

Janiszewska B., Ocena dojrzałości szkolnej, Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 2008.

Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Warszawa, 1990 (i nowsze)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 Student posiada wiedzę dotyczącą ogólnych prawidłowości dotyczących wychowania dziecka, wie czym zajmuje się pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna H1P_W01

K_W02 Student zna podstawowe klasyfikacje procesów wychowawczych i dydaktycznych odnoszących się do dzieciństwa i etapu wczesnej edukacji szkolnej oraz prawidłowości rządzących ich przebiegiem H1P_W02

K_W03 Student zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania H1P_W03

K_W04 Student definiuje prawidłowo podstawowe terminy z zakresu wczesnej edukacji dziecka H1P_W06

K_W05 Student wie, na czym polegają i z czego wynikają różnice dotyczące metod pracy wychowawczej i dydaktycznej stosowanej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej H1P_W07

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania prawidłowości przebiegu procesów wychowania oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczyciela przedszkola i wczesnej edukacji dziecka H1P_U01

K_U02 Student ma umiejętność opisywania i dokonywania charakterystyki poszczególnych procesów poznawczych, emocjonalnych, społecznych w odniesieniu do dziecka na etapie wczesnej edukacji H1P_U02; H1A_U01; H1A_U03; H1A_U10

K_U03 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym, codziennym działaniu. Umie analizować i projektować własne działania wychowawcze H1P_U04

K_U04 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1P_U04

K_U05 Student posługuje się językiem profesjonalnym, potrafi stosować terminologie psychologiczną w sytuacjach zawodowych H1P_U06

K_U06 Student potrafi sporządzić prosta diagnozę sytuacji rozwojowej dziecka i zaprojektować działania naprawcze z wykorzystaniem fachowej wiedzy pedagogicznej H1P_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWY

K_K01 Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej H1P_K01

K_ K02 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela H1P_K02

K_K03 Student docenia znaczenie nauk o wychowaniu dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych H1P_K03

K_K04 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1P_K04

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności, pozostałe muszą zostać usprawiedliwione) 20%.

Zaliczenie kolokwium pisemnego 40%.

Praca pisemna: opis przypadku – ocena stopnia gotowości szkolnej dziecka 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)